Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare inom plattformen

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen Kroniska sjukdomar med risk för hjärt-kärlkomplikationer.

Foto saknas

Plattformsledare: Kristina Bengtsson Boström
Docent, specialist i allmänmedicin
E-post: kristina.a.bengtsson@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Kristina fokuserar främst på studier av riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklighet såsom hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar och fetma inkluderande både molekylärbiologi och epidemiologi, men också interventioner, registerforskning och studier med kvalitativ metod. Även studier av calciumomsättning och sjukskrivning m fl. allmänmedicinska områden. Hon arbetar kliniskt och med forskning och undervisning.

Avhandling 2002, Lund: ”Genetic factors contributing to hypertension with emphasis on hypertension in type 2 diabetes”. Därefter 80-tal publikationer.

Huvudhandledare för 4 doktorander, 2 disputerade. Bihandledare för 5 doktorander 3 disputerade.

Medlem i SBUs råd och Svenska läkaresällskapets forskningsdelegation.

Foto saknas

Tobias Andersson
Doktorand, specialist i allmänmedicin
E-post: tobias.e.andersson@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Tobias doktorandprojekt baseras på registerdata från Skaraborgs Diabetesregister och the Swedish Primary Care Cardiovascular Database och har titeln "Diabetes och högt blodtryck – samsjuklighet och prognos. Studie av data från Skaraborgs och Stockholms primärvård.”

Tobias arbetar även kliniskt som distriktsläkare och är sedan 2014 inskriven som doktorand vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för allmänmedicin.  Han har gått igenom Nationella forskarskolan i allmänmedicin och halvtidskontroll för doktorandprojektet planeras hösten 2018.

Maria Borland

Maria Borland
Doktorand, fysioterapeut
E-post: maria.borland@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Maria har en masterexamen i sjukgymnastik och är specialist fysioterapeut i hjärta-kärl. I november år 2013 blev Maria antagen som doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering/fysioterapi vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Hon har genomfört Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Marias disputation är planerad till oktober år 2018 och avhandlingen kommer att innehålla forskning om fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med olika hjärtsjukdomar.

Foto saknas

Margareta Hellgren
Med. dr, speciallist i allmänmedicin
E-post: margareta.leonardsson-hellgren@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Margaretas huvudsakliga forskningsområde är kardiovaskulär prevention, där hon har fokuserat på prediabetes och diabetesprevention. 

Hennes avhandling från år 2014 baserades dels på DIAVIP (DIAbetes preVention In Primary care), en studie i diabetespreventivt arbete i klinisk verklighet, en kontrollerad randomiserad studie med syfte att omsätta de internationellt tongivande resultaten från Diabetes prevention project och Diabetes prevention study i klinisk verklighet med fokus på fysisk aktivitet. Dels baserades avhandlingen på data från Skaraborgsprojektet där en slumpmässigt utvald population, 2816 individer, undersöktes 2002-2005. Av dessa har sedan 1327 individer följts upp efter 10 år. 

Margareta är bihandledare till en doktorand, Kristin Ottarsdottir och huvudhandledare till en blivande doktorand.

Foto saknas

Per Hjerpe
Med. dr, specialist i allmänmedicin
E-post: per.hjerpe@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Per arbetar med återanvändande av data från primärvårdens datoriserade patientjournaler för kvalitetsuppföljnings och forskningsändamål. Han disputerade 2011 med avhandlingen ”Investigating practice variation in a changing primary care, A multilevel perspective on The Skaraborg Primary Care Database”.

Per deltar också i flera registerforskningsprojekt, bland annat inom hypertoni och diabetesområdet och är registerhållare för primärvårdens regionala kvalitetsregister QregPv där focus är stora folksjukdomar såsom Hypertoni och Ischemisk hjärtsjukdom. Han är bihandledare åt 3 doktorander och handleder ST-läkare i deras FoU-projekt.

Foto saknas

Ulf Lindblad
Professor emeritus, specialist i allmänmedicin
E-post: ulf.lindblad@.gu.se
Publicerat/CV      Projekt 

Ulfs primära forskningsområde är kardiovaskulär epidemiologi med fokus på högt blodtryck och typ 2 diabetes.

Bakgrund: I longitudinella befolkningsbaserade kohorter från Skaraborg studerar vi hur dessa folksjukdomar uppkommer och utvecklas över tid från frisk person till riskindivid (prediabetes respektive högt normalt blodtryck) till manifest sjukdom som den presenterar sig i primärvården och i befolkningen. I ett translationellt perspektiv belyser vi molekylärbiologisk bakgrund och betydelsen av psykologiska faktorer. 

Avhandling: The prognosis of hypertension (1993). 

Handledning: Doktorander: Pågående psykolog Maria Eriksson Göteborg (huvudhandledare), samt läkare Faiza Siddiqui Malmö (bihandledare). 

Senast uppdaterad: 2018-03-05 15:35