Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare inom plattformen Muskuloskeletal hälsa

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen Muskuloskeletal hälsa.

Lena Nordeman
Plattformsledare: Lena Nordeman
Med. dr, leg. sjukgymnast
E-post: lena.nordeman@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Lenas forskningsintresse är att förbättra diagnostik, behandling, och effektivitet inom hälso- och sjukvård. Tidig behandling, egenvård vid muskuloskeletal smärta och direkt access till fysioterapi i primärvården är några av hennes forskningsområden.

År 2011 disputerade hon med avhandlingen: Low back pain and widespread pain in primary health care: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors.

Hennes intresse för långvarig muskuloskeletal smärta har lett till deltagandet i att utforma utbildningar och deltagande i utvecklingen av evidensbaserade riktlinjer för patienter med långvarig smärta. Hon har intresse för forskning kring egenvård, inkluderat eHälsa, för personer med långvariga ländryggsbesvär.

Lena är adjungerad lektor vid Institutionen för hälsa och rehabilitering, fysioterapi vid Göteborgs universitet. Hon är huvudhandledare till en doktorand som studerar fysioterapeut som primär bedömare för patienter med knäsmärta i primärvård. Hon är också biträdande handledare till fyra doktorander.

Maria Larsson
 
Plattformsledare: Maria Larsson
Docent, leg. sjukgymnast
E-post: maria.eh.larsson@vgregion.se

Maria har ett fokus på forskning om muskuloskeletala och stressrelaterade besvär inom primärvård. Detta inkluderar forskning om attityder till ansvar för sina besvär från rörelseapparaten såväl som instrumentutveckling, forskning om behandlingsriktlinjer, utvärdering av olika behandlingsmetoder och patienternas upplevelse av behandling.

Maria disputerade med avhandlingen ”Attitudes of responsibility for musculoskeletal disorders - Instrument development, distribution and association to background factors in a general population, relationship to outcome of physiotherapy treatment and patients’ narrated views” 2009 och är docent i Fysioterapi vid Göteborgs universitet sedan 2015.

Foto saknas
Madeleine Bellfjord
Msc, leg. fysioterapeut
E-post: madeleine.bellfjord@vgregion.se
       

Madeleines stora intresseområden är inom smärta och psykisk ohälsa. Hon har lång klinisk erfarenhet inom primärvård och har under flera år arbetat i multimodalt team med inriktning för personer med långvarig smärta. 

Madeleine slutförde sin magisterexamen med en  D-uppsats, 30 poäng,  år 2009 med titeln ” Akupunkturbehandling jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering vid Irritable Bowel Syndrome hos kvinnor – en randomiserad kontrollerad studie.

År 2015 blev Madeleine färdigutbildad terapeut och lärare inom Mediyoga (medicinsk yoga) och har sedan dess byggt upp den verksamheten inom sin rehab mottagning. Madeleine har en pågående studie med titeln ”Utvärdering av medicinsk yoga, Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa”. Denna studie beräknas vara färdig under våren 2019.

Foto saknas
Anna Bergenheim
Med. dr, leg. sjukgymnast
E-post: anna.c.bergenheim@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Anna Bergenheim arbetar som FoU-strateg på FoU-centrum i Fyrbodal. Hon är också adjungerad lektor vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för Fysioterapi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Anna är handledare för olika forskningsprojekt på c-, d- och doktorandnivå.

Annas huvudsakliga forskningsområde är långvarig generaliserad smärta och Fibromyalgi och hon disputerade 2012 med en avhandling som fokuserade på tröttheten och effekten av fysioterapi hos kvinnor med långvarig generaliserad smärta och Fibromyalgi.

 Vidare studier har fokuserat på effekten av fysisk träning samt långtidsuppföljning av symtom för samma patientgrupp.

Anna är också medlem i lokala FoU-rådet Fyrbodal, samt Kvalitetsäkringsgruppen vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon är också verksam som kursledare vid Reumatikerförbundets utbildning för rehabpersonal i Smärtskolan Kunskap för livet.

Anna arbetar också kliniskt vid Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning.

Foto saknas
Susanne Bernhardsson
Med. dr, leg. sjugymnast
E-post: susanne.bernhardsson@vgregion.se

Susanne är specialistsjukgymnast i primär hälso- och sjukvård och disputerade 2015 med avhandlingen Advancing evidence-based practice in primary care physiotherapy: guideline implementation, clinical practice, and patients’ preferences. Bakgrunden till doktorandprojektet var ett verksamhetsprojekt inom VGR Primärvård, där Susanne under många år ledde utveckling av evidensbaserade kliniska behandlingsriktlinjer för fysioterapi och arbetsterapi vid framför allt muskuloskeletala besvär.

Susannes intresse för implementeringsforskning har bestått efter avhandlingen, och sker nu främst i form av internationella samarbeten inom ramen för Guideline International Network samt ett annat forskarnätverk för implementering inom rehabilitering, med deltagare från bl a Australien, Canada, Storbritannien och USA. Andra aktuella forskningsintressen inkluderar muskuloskeletala och stressrelaterade besvär inom primärvård, sexuell hälsa bland ungdomar, föräldraledighetens påverkan på föräldrars hälsa, främjande av fysisk aktivitet bland barn och ungdomar samt patienters upplevelser av och preferenser för behandling. Hon har publicerat ett 30-tal studier, inkluderande systematiska översikter, instrumentutveckling, enkätstudier, interventionsstudier och kvalitativa intervjustudier.

Sedan 2017 är Susanne FoU-strateg vid FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän och bland annat kursansvarig för den kurs i forskningsmetodik som ges på uppdrag av Göteborgs Universitet. Hon är bihandledare till två doktorander, huvudhandledare till två masterstudenter inom fysioterapi samt handleder ett antal ST-projekt. Hon är adjungerad forskare vid University of South Australia.  Susanne är också verksam vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGR:s beredningsgrupp för ordnat införande samt är medlem i lokala FoU-rådet Göteborg och S Bohuslän.

Foto saknas
Lena Bornhöft
Doktorand, leg. sjukgymnast
E-post: lena.bornhoft@vgregion.se

Lena är doktorand och skriver på en doktorsavhandling angående utveckling och utvärdering av en triageringsmodell för primärvård med fokus på patienter med muskuloskeletala besvär. Resursfördelning och användning, hälsoeffekter och hälsoekonomiska effekter undersöks. Huvudhandledare: Jörgen Thorn. Biträdande handledare: Maria Larsson. Forskar även om effekterna av att införa regelbunden styrkemätning hos patienter med diabetes typ 2. Handledare: Maria Larsson och Margareta Hellgren.

Foto saknas
Maria Dottori
Leg. sjukgymnast
E-post: maria.dottori@vgregion.se
Publicerat/CV       

Maria är legitimerad sjukgymnast och har arbetat kliniskt både inom slutenvård samt primärvård sedan 2002.

Från 2011 och framåt har hon varit involverad som projektkoordinator i olika projekt samt större forskningsstudier. Sedan 2017 är hon anställd vid Närhälsan FoU Primärvård Göteborg och Södra Bohuslän som koordinator med inriktning mot projekt. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift är bland annat att organisera, planera samt strukturera upplägg av datainsamling för att bedriva forskning kliniskt i primärvård.

Foto saknas
Anna Grimby Ekman
Docent, lektor i hälsovetenskaplig statistik
E-post: anna.ekman@gu.se
       

Anna Grimby-Ekmans huvudsakliga forskningsområden är inom långvarig och generaliserad smärta, samt metodutmaning inom smärtforskningen.

Anna är docent i epidemiologi och lektor i hälsovetenskaplig statistik på Hälsometri vid Sahlgrenska Akademin. Anna är verksam vid FoU Primärvården i Göteborg o Bohuslän och ingår i plattformen Musculoskeletala hälsa. Hon disputerade år 2010 med avhandlingen Epidemiological aspects of musculoskeletal pain in the upper body. Analyzing common and recurrent binary outcomes. http://hdl.handle.net/2077/23888. Anna leder forskargruppen Arbetsförmåga och Ergonomi - Smärta och muskuloskeletala besvär vid Sahlgrenska Akademi. Hon har handlett två doktorander till disputation och handleder kontinuerligt läkarstudenter inom examensarbeten inriktade på smärtområdet.

Foto saknas
Margareta Hellgren
Med. dr, specialist i allmänmedicin
E-post: margareta.leonardsson-hellgren@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Margaretas huvudsakliga forskningsområde är kardiovaskulär prevention, där hon har fokuserat på prediabetes och diabetesprevention. 

Hennes avhandling från år 2014 baserades dels på DIAVIP (DIAbetes preVention In Primary care), en studie i diabetespreventivt arbete i klinisk verklighet, en kontrollerad randomiserad studie med syfte att omsätta de internationellt tongivande resultaten från Diabetes prevention project och Diabetes prevention study i klinisk verklighet med fokus på fysisk aktivitet. Dels baserades avhandlingen på data från Skaraborgsprojektet där en slumpmässigt utvald population, 2816 individer, undersöktes 2002-2005. Av dessa har sedan 1327 individer följts upp efter 10 år. 

Margareta är bihandledare till en doktorand, Kristin Ottarsdottir och huvudhandledare till en blivande doktorand.

Foto saknas
Chan-Mei Ho
Doktorand, leg. sjukgymnast
E-post: chan-mei.ho@vgregion.se
Publicerat/CV       

Chan-Mei är doktorand och forskar om effektivare primärvårdsprocesser för patienter med begynnande knäledsartros.

Förstabedömning hos fysioterapeut respektive läkare jämförs för patienter som söker för misstänkt knäledsartros inom primärvård. Hälsoeffekter, patientupplevelser samt hälsoekonomiska effekter undersöks.

Huvudhandledare: Lena Nordeman. Biträdande handledare: Carina Thorstensson.

Foto saknas
Kristina Holmgren
Professor, leg. arbetsterapeut
E-post: kristina.holmgren@neuro.gu.se
Publicerat/CV       

Kristina är professor i arbetsterapi vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon arbetar även som FoU-ledare inom primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän.

”Min väg till professuren började i klinisk utvecklingsverksamhet som arbetsterapeut. Via ett antal FoU-projekt är jag nu projektansvarig och projektledare för TIDAS-projektet (en RCT-studie inom primärvården) som är en del i vårdforskningsprogrammet New Ways vid institutionen för Medicin, enheten för Socialmedicin och epidemiologi.”

Kristinas huvudsakliga forskningsområden är:

 • Tidig identifiering av personer som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress

 • Sambanden mellan kombinationen av arbetsengagemang och arbetsklimat, och hälsa, sjukfrånvaro och arbetsåtergång

 • Folkhälsovetenskapliga frågor som risk och friskfaktorer i relation till arbetshälsa, sjukfrånvaro och återgång till arbete

 • Utveckling av frågeformulär – Work Stress Questionnaire (WSQ) 

• Attityder och perspektiv till förtroendet för försäkringskassan

Foto saknas
Monica Joelsson
MSc, leg. sjukgymnast
E-post: monica.joelsson@vgregion.se
Publicerat/CV       

Monica har lång erfarenhet inom primärvård och har arbetat som projektledare för implementering av FaR – fysisk aktivitet på recept.

Hon är aktiv inom forskningsområdet muskuloskeletal hälsa och fysisk aktivitet och har skrivit sin magisteruppsats om upplevelse att få FaR när man har långvarig smärta. Arbetar just nu med en intervjustudie om upplevelse av att få FaR hos patienter med metabolt syndrom.

Foto saknas
Sofia Juhlin
Doktorand, leg. sjukgymnast

E-post: sofia.juhlin@vgregion.se

       

Forskningsområdet för den pågående avhandlingen är långvarig generaliserad smärta och Fibromyalgi med fokus på långtidsuppföljning av symtom och arbetsförmåga samt effekt av e-hälsa hos denna patientgrupp.

Sofia arbetar kliniskt vid Närhälsan Uddevalla rehabmottagning.

Foto saknas
Marie Persson

Leg.psykolog/leg. psykoterapeut
E-post: marie.s.persson@vgregion.se

       

Marie arbetar kliniskt som psykolog inom primärvården och vill försöka förstå vad det är som gör att så många idag utvecklar Kronisk migrän.

"Går det  att undvika att episodisk migrän (dvs migrän 1-3 gånger i månaden) blir frekvent och utvecklas till kronisk migrän? Jag håller på med 2 studier där jag vill försöka kartlägga hur, när man känner de första tecknen på migrän, upplever och hanterar smärtan."

Foto saknas
Karin Samsson
Med. dr, leg. sjukgymnast
E-post: karin.samsson@gmail.com, karin.samsson@orthocenter.se
Publicerat/CV       

Karin disputerade 2016 med avhandlingen ”Physiotherapist-led orthopaedic triage - assessment and management of musculoskeletal disorders in primary care".

Hon är klinisk specialist inom Primär hälso- och sjukvård samt Ortopedisk manuell terapi och har en lång klinisk erfarenhet inom primärvård.

Forskningsområde är muskuloskeletala sjukdomar samt fysioterapeut-ledd ortopedisk triage. Nybliven handledare för ST läkar-projekt 2018.

Foto saknas
Yvonne Severinsson
Doktorand, leg. sjukgymnast
E-post: yvonne.severinsson@vgregion.se
  

Yvonne arbetar som fysioterapeut i ett multimodalt rehabiliteringsteam på specialistnivå i Närhälsan, Västra Götalandsregionen. En dag i veckan tjänstgör hon som rehabiliteringskoordinator på en vårdcentral i Närhälsan.

Yvonne är doktorand och hennes forskningsområde är rehabilitering inom långvarig smärta och whiplash relaterade besvär. Hon ingår också i ett forskningsteam som studerat effekten av multimodal rehabilitering. Faktorer som självrapporterad hälsa, sjukfrånvaro och arbetsstatus undersöktes. Huvudhandledare är Lina Bunketorp Käll

Senast uppdaterad: 2018-02-20 13:43