Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klinisk primärvårdspsykologi

Gruppledare: Josefine Lilja och Sandra Weineland

Klinisk primärvårdspsykologi (KPP) har ett nära samarbete med den kliniska forskningsmiljön vid den virtuella psykologmottagningen i Södra Älvsborg, kallad EBBA-enheten, vid regionens mottagningar för Ungas Psykiska Hälsa samt Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Inom plattformen pågår kvalitativa studier, beskrivande tvärsnittsstudier och en stor randomiserad klinisk prövning (RCT), där  digitala verktyg utvärderas vid psykisk ohälsa.

Här återfinner du de forskare som är aktiva under gruppen Klinisk primärvårdspsykologi, forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa.

Foto saknas
Marie Kivi
Fil. Dr. leg. psykolog
E-post: marie.kivi@psy.gu.se
Publicerat/CV      Projekt 

Marie disputerade 2015 med avhandlingen Internet-based Treatment of Depression in Primary Care: Effectiveness and Feasibility. Avhandlingen var en av PRIM-NET-projektet och handlade om Internetbehandling för deprimerade inom primärvården. Handledare var prof Boo Johanson, Psykologiska institutionen och prof Cecilia Björkelund, Allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin. 

”Jag är nu engagerad i plattform psykisk hälsa, och deltar där bl.a i forskningsprojekt IMPACT och EBBA.

Sedan 2016 är jag också forskare/projektledare på Psykologiska inst i HEARTS projektet, en longitudinell studie av personers övergång till pension. Här är mitt primära forskningsfokus depression och pensionering.

Leg psykolog 2006. Systemvetenskapliga studier 1987-1990. 

2007-2016 arbete som vårdcentralspsykolog i Närhälsan.”

Foto saknas
Josefine Lilja
Fil. Dr. specialistpsykolog
E-post: josefine.lilja@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Josefine Lilja disputerade år 2016 med avhandlingen ”Mindfulness- Based Cognitive Therapy in Prima­ry Care” som kortfattat handlar om att patienter med hjälp av MBCT kan förhindra depressionsåterfall och öka individens livskvalité. I avhandlingen redovisas även utvecklingen av ett svensk frågeformulär för att mäta mindfulness, Five Facet of Mindfulness_SWE.

Josefine arbetar för närvarande delvis som projektledare för Ungas Psykiska Hälsa på Närhälsan Dalaberg vårdcentral och delvis med ett preventivt primärvårds­projekt för ungdomar som riskerar att insjukna i depression. 

Josefine ingår i sitt postdoktorala arbete i forskningsplattformen Psykisk hälsa/ohälsa där man för tillfället står i startgro­parna för ett projekt som ska utvärdera effekten av iKBT-behandling för ungdomar gentemot sedvanlig behandling inom primärvård samt ett projekt som handlar om att erbjuda telefontriage fokuserad på be­teendekonsultation i primärvård (FACT) och iKBT.

Det postdoktorala arbetet innebär även FoU-handledning för studenter på psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen, GU, samt ST-läkare inom primärvård. Handledningen avser uppsatser om mindfulness-baserad gruppbehandling för barn, patienter med smärtproblematik samt ledarskap, organisation och patientpsykologi.

Utöver detta har Josefine sammanställt och analyse­rat resultat för en artikel som förväntas publiceras år 2018.

Foto saknas
Linnea Nissling
Leg. psykolog, forskarassistent IMPACT
E-post: linnea.nissling@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Linnea arbetar som leg psykolog inom projektet Ungas psykiska hälsa på Närhälsan i Borås, samt som forskningsassistent i IMPACT-projektet (Internet Medierad Psykologisk behandling – Acceptance and Commitment Therapy).

I sitt arbete som psykolog träffar hon barn och ungdomar som besväras av psykisk ohälsa, och deras föräldrar, på ett tidigt stadium innan problemen har hunnit växa sig alltför stora. Hon utbildade sig på Psykologiska Institutionen i Göteborg, där hon tog examen 2017. Sitt examensarbete skrev hon inom fältet för arbets- och organisationspsykologi, i ett pågående forskningsprojekt där hon undersökte huruvida interventioner för teambuilding kunde påverka grupputvecklingen i ett antal arbetsgrupper inom en statlig myndighet i Sverige. Som forskningsassistent ansvarar hon för uppföljning av patienter i IMPACT-studien.

Sandra Weineland
Plattformsledare: Sandra Weineland
Fil. Dr. specialistpsykolog
E-post: Sandra Weineland
Mobil: 0724- 54 12 52
Publicerat/CV      Projekt 

Sandra är specialistpsykolog och disputerad år 2012 med avhandlingen:
A contextual behavioral approach to obesity surgery patientsvid Uppsala universitet.

Hennes forskning har kortfattat berört Acceptance and Commitment Therapy och digitala verktyg för personer med skilda problemområden så som ätstörningar, hörselnedsättning, tinnitus och barn med cancer. Sandra gjorde sitt postdoktorala arbete vid Linköpings universitet.

Sandra är idag verksam inom FoU primärvård, samt affilierad till instutionen för psykologi vid Göteborgs universitet.

Den forskning som Sandra bedriver omfattar psykologisk diagnostik och behandling av psykisk ohälsa inom primärvård. Hennes forskningsområden berör digitala verktyg i vården och implementering av nya metoder. Hon arbetar även med regionala frågor gällande specialistpsykologutbildningen.

Kliniskt är hon verksam som projekteldare vid en digital psykologmottagning som stödjer och behandlar patienter vid Södra Älvsborgs vårdcentraler, EBBA-enheten. Hon utför även forskning inom UPH, Ungas psykiska hälsa, i regionen och digitala verktyg för ungdomar.

Senast uppdaterad: 2018-09-05 14:58