Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Schema

Kursdagar i Göteborg 2020

Kursdagar i Göteborg 2020: 14  januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, 10 mars, 24 mars, 14 april, 21 april, 5 maj, 19 maj och 2 juni.

Nedan hittar du information om varje kurstillfälle. Se läsanvisningarna till höger på sidan inför varje kursträff. Föreläsningar och diskussioner förutsätter att du har förberett dig.

Datum: 14 januari 2020

Tid: 08.30-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Lokal: Valen

Vi bjuder på lunch vid första kurstillfället.

 

Dagens föreläsare:

 Lena Nordeman, med. dr.

 

 

 

Vi börjar dagen med en introduktion till kursen.

Under huvuddelen av dagen diskuterar vi forskningsmetodik

Vi går igenom:

 • översikt av vetenskapsteori och centrala begrepp samt sanningskriterier
 • en grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp
 • studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik.
 • forskningsprocessen utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
 • val av metodik i förhållande till frågeställning och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.
 • Litteraturstudier.

Läs kurslitteraturen inför varje kursträff. Se läsanvisningar till höger på sidan. Föreläsningar och diskussioner förutsätter att du har förberett dig.

 

Kurslitteratur att läsa till detta kurstillfälle

Patel & Davidsson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sidan 1-65.

Vad är forskning

Material som delas ut vid detta kurstillfälle

Åhörarkopior Lena Nordeman.

En glimt in i Statistikens underbara värld, Martin Gellerstedt.

Artiklar.

Granskningsmallar för artiklar.

M12 Medicinsk statistik har du möjlighet att låna på FoU-centrum.

Vi delar också ut en mapp som kommer att användas under hela kursen. Ta med mappen till varje kurstillfälle. Ni behöver ha tillgång till materialet i mappen och dessutom komplettera den med nytt material som kommer att delas ut vid de olika kurstillfälllena.

 

Datum: 28 januari, 2020

Tid: 09.00-16.00

Tid: 09.00-16.00

Plats: Biomedicinska biblioteket, vägbeskrivning

Föreläsare: Eva Hessman och Linda Hammarbäck, bibliotekarier

Vi går igenom sökning i de vanligaste databaserna, indextermer och vilka sökmöjligheter du kommer att ha under kursen.

Om du behöver ytterligare sökhjälp efter detta kurstillfälle har biomedicinska biblioteket öppen söksupport varje dag 11.00-14.00. Mer finns att läsa om detta på deras hemsida.

I god tid före detta kurstillfälle behöver du ansöka om bibliotekskort. Information om detta kommer att delas ut vid första kurstillfället. Ditt bibliotekskort kommer du att kunna hämta på biomedicinska biblioteket. Det är mycket bra om detta är gjort före 09.00 denna kursdag.

Du är alltid välkomna till oss på FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän för att göra litteratursökningar och arbeta med din projektplan. Vi har 4 st projektplatser som vi kan boka om du kontaktar oss.

Vi rekommenderar att du som referenssystem använder Vancouver.

Vill du använda referenshanteringsprogrammet EndNote i din projektplan har biomedicinska biblioteket kostnadsfria introduktionstillfällen till denna programvara. Datum återfinns på deras hemsida. Hos oss på FoU-centrum kan du få tillgång till EndNote men vi kommer inte att gå igenom programmet på kursen.

 

 

Åhörarkopior kommer att delas ut vid detta kurstillfälle.

Källor och resurser

 

Litteratursökning

Bilder från träffen på biomedicinska biblioteket

Manual för EndNote

Datum: 11 februari 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Lokal: Valen

Dagens föreläsare:

  Lena Nordeman, med. dr.

 

  Pär-Daniel Sundvall, med. dr.

Denna kursdag fortsätter vi att diskutera:

 • översikt av vetenskapsteori och centrala begrepp samt sanningskriterier.
 • en grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.
 • studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik.
 • forskningsprocessen utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
 • val av metodik i förhållande till frågeställning och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.

13.00-14.00 Pär-Daniel Sundvall föreläser om möjligheter och fallgropar vid registerstudier.

14.30-16.00 Metodseminarium. Kursdeltagarna presenterar ämne, syfte och tänkt metod i sitt projekt i gruppseminarieform.

Kurslitteratur

Patel & Davisson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sid 67-143.

Bredvidläsning

Vetenskapsteori

 Material som delas ut vid detta tillfälle

 • Föreläsarkopior från Lena Nordeman och Pär-Daniel Sundvall.
 • Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy.
 • Lactose intolerance and long-standing pelvic pain after pregnancy: a case control study.

 

Datum: 25 februari 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Lokal: Valen

Föreläsare: Ing-Marie Skoglund, Med Dr.

 • Evidensbaserad medicin - historia, teori och praktik Artikelgranskning

De tre artiklarna som delades ut vid kursseminarium 1 tillsammans med granskningsmallarna skall vara lästa till denna träff. Fyll i och ta med såväl granskningsmallarna som artiklar till kursseminariet för fortsatt gruppdiskussion under eftermiddagen.

Artiklar - se examinationsuppgifter.

Inlämningsuppgiften skickas för bedömning till Susanne Bernhardsson via vår funktionsbrevlåda fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se senast den 3 mars 2020Döp filenenligt: ditt efternamn_reflektionsuppgift_MFM330_2020.

 

 

 

 

 


Forskningsmetodik, del III, artikelgranskning. De tre artiklarna som delades ut vid kursseminarium 1 tillsammans med granskningsmallar ska vara lästa till denna träff.

Kap 1-6 + kap 10 i "Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. E handbok" SBU. Finns på SBUs hemsida elektroniskt.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok. SBU

 

 

Datum: 10 mars 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8,  Karta

Föreläsare: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik och Martin Gellerstedt, docent och universitetslektori informatik.

Föreläsare Tobias Arvemo och Martin Gellerstedt
 Från vänster: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik och Martin Gellerstedt, universitetslektor i informatik.

Användande av beskrivande statistik. Vi diskuterar hur man väljer passande statistisk metod till den analytiska statistiska bearbetningen. Vi diskuterar utifrån praktiska exempel, om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt. Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney's test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.

I kursmappen finns ett kompendium i statistik,  "En liten glimt in i statistikens underbara värld". Genom att läsa kompendiet och försöka besvara frågorna är tanken att du skall reflektera och fundera över några statistiska klurigheter innan kursseminarium 5 och 6.

Inför kursseminarium 5  ska du ha läst och försökt att besvara de frågor som finns i kompendiet under avsnittet "Att göra inför första dagen". Du kommer under kursseminariet att få diskutera dina svar i kompendiet med statistiker.

Medicinsk statistik kopplade till lab-uppgifter som delas ut.

Lokal: Valen

Läsanvisningar

Gellerstedt (2004) M12 Medicisnk statistik, sidan 5-38, 52-55, 67-71.

Ta del av vad som står under rubrik 2. Att göra inför första dagen som återfinns i "En liten glimt in i statistikens underbara värld...". Detta material sitter i kurspärmen.

Datum: 24 mars 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Tobias Arvemo och Martin Gellerstedt

Föreläsare Tobias Arvemo och Martin Gellerstedt
 Från vänster: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik och Martin Gellerstedt, universitetslektor i informatik.

Användande av beskrivande statistik. Vi diskuterar hur man väljer passande statistisk metod till den analytiska statistiska bearbetningen. Vi diskuterar utifrån praktiska exempel, om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt. Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney's test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.

Medicinsk statistik kopplade till lab-uppgifter som delas ut.

Till detta kursseminarium i statistik ska du ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistikern".

Litteraturstudiedeltagarna har verkstad på eftermiddagen 13:00-16:00 med fokus på bakgrund och metod.

ILokal: Valen

Läsanvisningar

Gellerstedt (2004). M12 Medicinsk statistik sid 71-120 och 121-160.

Förbered er inför denna dag med att ta del av vad som står under rubrik  "3. Att göra inför andra dagen" som finns i "En liten glimt in i statistikens underbara värld...", som du fick vid första kurstillfället. Till detta kurstillfälle ska du också ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistikern".

 

Datum: 14 april 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Lokal: Valen

Föreläsare:  Gun Rembeck, leg barnmorska och med. dr. och Åsa Premberg, leg barnmorska och med. dr.

Empirisk-holistiska (kvalitativa) metoder: Introduktion till "kvalitativ forskning". Vilken kunskap kan vi få? Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod.

 Förmiddag

-Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Introduktion till att tänka "kvalitativt".  -Kvalitativ forskningsmetodik - en översikt.

 

Eftermiddag

- Gruppen delas in i tre seminariegrupper. Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod.

- Avslutning och utvärdering av dagen.

 

 

Malterud Kvalitativa metoder i medicinsk forskning

Kapitel 2 - Vad är kvalitativa metoder?

Kapitel 3 - Forskarens roll under forskningsprocessen

Kapitel 8 - Analysens mål

Kapitel 9 - Analys av kvalitativa data

Bredvidläsning

Pettersson et al. To score or not to score: a qualitative study on GPs views on the use of instruments for depression. Family Practice, 2014;31:215-221.

Forskningsmetodik - kvalitativa metoder

Systematisk textkondensering enligt Malterud:
Marczak J, Rembeck G, Petersson EL, Nordeman L. Patient experiences of living with chronic leg ulcers and making the decision to seek professional health-care.

J Wound Care. 2019 Jan 1;28(Sup1):S18-S25. doi: 10.12968/jowc.2019.28.Sup1.S18.

 

Fenomenologi:
Premberg Å, Carlsson G, Hellström AL, Berg M. First-time fathers' experiences of childbirth--a phenomenological study.

Midwifery. 2011 Dec;27(6):848-53. doi: 10.1016/j.midw.2010.09.002.

 

Hermeneutisk fenomenologi:
Jingrot M, Rosberg S. Gradual loss of homelikeness in exhaustion disorder.

Qual Health Res. 2008 Nov;18(11):1511-23. doi: 10.1177/1049732308325536.

 

Grounded Theory (GT):
Svenningsson I, Hallberg LR, Gedda B. Health care professionals meeting with individuals with Type 2 diabetes and obesity: Balancing coaching and caution.

Int J Qual Stud Health Well-being. 2011;6(2). doi: 10.3402/qhw.v6i2.7129. Epub 2011 Jun 29.

 

Innehållsanalys:
Rembeck GI, Hermansson E. Transition to puberty as experienced by 12-year-old Swedish girls.

J Sch Nurs. 2008 Oct;24(5):326-34. doi: 10.1177/10598405083230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 21 april 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Lokal: Valen

Program förmiddag

Föreläsare: Helen Elden, Docent i reproduktiv och perinatal hälsa samt medlem i Etikprövningsmyndigheten

 • Historiskt olika överenskommelser som berör forskningsetik.
 • Översikt över internationella överenskommelser om forskningsetik.
 • Aktuella svenska lagar och regler som berör forskning på människor och djur.
 • Organiseringen av forskningsetiska frågors handläggning i Sverige.
 • Behov av etikprövning och personuppgiftsanmälan.

Program eftermiddag

Föreläsare: Rosie Perkins, Redaktör, PhD, Wallenberglaboratoriet, Göteborgs Universitet

 • Att skriva en projektplan.
 • Att skriva och publicera en vetenskaplig artikel på engelska.
 • Att välja lämplig vetenskaplig tidskrift för publicering.
 • Att göra en posterpresentation.

 

 

Datum: 5 maj 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Lokal: Grupprum (meddelas i senare utskick)

Dagen inleds med en presentation av hur du ska registrera ditt projekt i projektdatabasen FoU i VGR. Alla FoU-projekt som görs inom VGR registreras i denna databas och du måste göra det för att kunna få ut ditt kursintyg.

Resten av dagen tillbringar vi med projektseminarier med peer-to-peer diskussion av egna och fyra andra kursdeltagares projektplaner/litteraturstudier. Seminarierna leds av handledare som är knutna till FoU-centrum.

Bedömningsmallar och opponeringsguider finns under Mer på startsidan.

Datum: 19 maj 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Lokal: Valen

Program förmiddag

Föreläsare: Barbro Wallgren-Hemlin, Fil Dr och Universitetslektor i svenska språket.
Hur man kan genomföra ett kort föredrag.

Föreläsare: Susanne Bernhardsson, Med Dr.
Att skapa en effektiv PowerPoint-presentation.

Program eftermiddag

Föreläsare: Susanne Bernhardsson,  Med Dr.
Forskningsfinansiering

Verkstad

Vi arbetar individuellt med kvarvarande delar av kursen med stöd av kursledningen: Projektplan, Litteraturstudiens resultat och diskussion, PowerPoint, FoU i VGR och Personuppgiftsanmälan.

OBS: Ta med egen dator

Datum: 2 juni 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Lokal: Grupprum (meddelas senare)

Seminarieledare: Handledare

Examinationsseminarium som leds av disputerade gruppseminarieledare. Du presenterar din slutliga projektplan muntligen med hjälp av en PowerPoint presentation som du förbereder till detta tillfälle. Du ska nu visa hur du har åtgärdat den kritik du fick vid peer-to-peer seminariet en månad tidigare. En utsedd opponent opponerar på din projektplan och övriga deltagare bidrar  aktivit med sina kommentarer, såsom vid peer-to-peer seminariet.

Ni kommer att vara samma grupper som vid kurstillfälle 9.

15.00-16.00 Representant för Sahlgrenska Akademin berättar om möjligheter till forskning samt kursavslut.

Bedömningsmallar och opponeringsguider finns under Mer på startsidan.

Senast uppdaterad: 2017-03-17 09:44