Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Schema och läshänvisningar VT 2019

Forskningsmetodik - en introduktion MFM330. Kursort FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg, Borås.

För dig som går kursen är det viktigt att du går in på kursens hemsida och läser information under schemat nedan inför varje seminariedag. Du behöver också ta del av läshänvisningar för dagen för att se vad som gäller och vad du förväntas förbereda till varje kurstillfälle. Nuvarande information kommer att kompletteras. Mailadress för kursdeltagare: Denna mailadress används vid inlämning av uppgifter samt frågeställningar: alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se.

OBS: Nedanstående datum och tider stämmer, dock kan ordningen på innehåll  komma att ändras.

Informationen här  nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.

Tid: kl 09.00-16.00.

Dagen inleds med en introduktion till kursen. Därefter är ämnet forskningsmetodik.

Dagens föreläsare:

 Lena Nordeman, med. dr.

 

 

Program:

 • Översikt över vetenskapsteori där centrala begrepp och sanningskriterier gås igenom.
 • En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.
 • Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras.
 • Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
 • Val av metodik i förhållande till frågeställning, och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.

Om kurslitteratur/läsanvisning
Läs noga före varje träff. Du återfinner länken till höger här på sidan. Föreläsningar och diskussioner då vi träffas förutsätter att du på det sättet har förberett dig.


Övrig information:
Seminariegruppledare närvarar denna dag (eftermiddag), det är oftast handledare som är knutna till FoU-centrum, men denna dag är även externt anlitade handledare välkomna. Namn på handledare från FoU-centrum: Anette Larsson, Maria Borland, Marianne Rythén, Lena Nordeman, Gun Rembeck, Ingmarie Skoglund, Pär-Daniel Sundvall, Else Hellebö, Sandra Weineland och Dominique Hange. Kontaktuppgifter/information om FoU-centrums handledare.

Kl 15.00 presentation av handledare (närvarande från 14.00 i planering med kursadministratör).

Vid varje introduktionstillfälle brukar fråga kring adress till regionens web-mail uppstå (för att kunna läsa sin egen mail hemmifrån). Detta är adressen: webmail.vgregion.se.

Se tidigare projektidéer: Projekt som tidigare registrerats återfinns här gällande ST: Studierektorsenhet primärvård-ST-projekt.


 

De som har ST inom primärvård i Södra Älvsborg kommer att få möjlighet att låna: Forskningsmetodikens grunder och M12 Medicinsk statistik. Kontakta utbildningskoordinator vid Studierektorsenheten för att ta emot eller hämta ut boken. Har du ST inom annat område så kontaktar du din Studierektorsenhet alternativt FoU-centrum. För andra anställda inom Västra Götalandsregionen kan dessa köpas via förfrågningsunderlag från Marknadsplatsen via Bokus.

Kurslitteratur att läsa till seminariedagen:
Patel & Davidson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sid 1-65.

Vad är forskning
Design av forskningsprojekt
Att skriva en projektplan

Material som delas ut vid seminariedagen:
Åhörarkopior Lena Nordeman.
En glimt in i Statistikens underbara värld, Martin Gellerstedt.
Examinationsuppgift A-D.
Artiklar.
Granskningsmallar för artiklar.
Bedömningsmall: projektplan
Bedömningsmall: muntlig presentation
Bedömningsmall: visuell presentation (t ex PowerPoint).
Opponeringsguide kursseminarium 9
Opponeringsguide kursseminarium 11

Föreläsningar och diskussioner förutsätter att du förberett dig genom att läsa läshänvisningar och tagit del av kursmaterial för resp. kursdag.

 

Tid: kl 09.00-16.00.

Informationen här nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.

Fortsättning från kursseminarium 1. Översikt över vetenskapsteori där centrala begrepp och sanningskriterier gås igenom. En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.

Dagens föreläsare:

 Lena Nordeman, med. dr.

 

 Pär-Daniel Sundvall, med. dr.

Program:

 • Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras.
 • Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
 • Val av metodik i förhållande till frågeställning, och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.
 • Forskningsfinansiering

13.00 - 14.00 Pär-Daniel Sundvall föreläser om möjligheter och fallgropar vid registerstudier.

14.00-16.00  Kursdeltagarna presenterar syftet med sitt projekt i gruppseminarieform. Gun Rembeck kommer tillsammans med Pär-Daniel Sundvall och Lena Nordeman att leda grupperna.Patel & Davisson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sid 67-143.

Material som delas ut vid detta tillfälle:

Lena och Pär-Daniels föreläsarkopior samt nedanstående artiklar.

 • Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy.
 • Lactose intolerance and long-standing pelvic pain after pregnancy: a case control study.

Tid: kl 09.00-16.00.

Informationen här  nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.

Sökning i de vanligaste databaserna gås igenom. Indextermer. Projektregistrering i FoU i VGR. Vi samlas vid lokal (namn lokal kompletteras efter slutbokning), Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg, Medicinaregatan 4. Ta del av vägbeskrivning.

Föreläsare: Eva Hessman, Linda Hammarbäck, bibliotekarier vid Biomedicinska biblioteket, (FoU i VGR: kursadministratör). Sökhjälp efter detta kurstillfällle erbjuds via Biomedicinska biblioteket, Göteborg, de har öppen söksupport varje dag 11.00-14.00 på biomedicinska biblioteket. Läs mer om det på deras hemsida.

 

 

I god tid före seminariedagen behöver du aktivera ditt studentkonto. Du kommer att få ett brev från enheten för allmänmedicin, Göteborgs universitetet med användaruppgifter. Studentkontot är aktiverat utifrån att du är registrerad på kurs MFM330 och ger access till Biomediciska bibliotekets resurser under kursens gång, så som åtkomst till artiklar.

Här aktiverar du kontot efter att du tagit del av innehållet i brevet ovan:

Aktivering av studentkonto.
Support kring studentkonto:
Servicecenter Studentportal.

Förmiddag: kl 09.00-12.00: Undervisningssalen, plan 5 på Samhällsvetenskapliga biblioteket

Kl. 09.00-16.00: Biomedicinska biblioteket, plan 5 i salen Ada.
Vägbeskrivning: http://www.ub.gu.se/bibliotek/Gm/ (återfinns långt ned på sidan).

 

Bra länkar: Tillänglig sök - källor och resurser. Adress till information om inloggning E-biblioteket. MeSH-indexering (svensk-engelsk via KI).

Övrig information om referenser: För att få struktur i dina referenser kan EndNote användas. Denna kurs innefattar inte utbildning i EndNote. Biomedicinska biblioteket har kostnadsfria introduktionstillfälllen i EndNote. Du hittar datum på deras hemsida. På FoU-centrums distansarbetsplatser kan du nå EndNote.

Forskningsetik

Tid: kl 09.00-12.00.

Dagens föreläsare: Elisabeth Björk-Brämberg, Fil.dr, distriktssköterska,  Forskarassistent

Förmiddagen behandlar:

 • Historiskt olika överenskommelser som berör forskningsetik.
 • Översikt över internationella överenskommelser om forskningsetik.
 • Aktuella svenska lagar och regler som berör forskning på människor och djur.
 • Organiseringen av forskningsetiska frågors handläggning i Sverige.
 • Olika praktiska exempel diskuteras (om möjligt från kursdeltagarnas egna projektidéer) och vilka lagar som är tillämpbara på dessa exempel.
 • Behov av etikprövning och PUL-anmälan.

Eftermiddag kl. 13.00-16.00:

Att skriva vetenskaplig artikel och välja passande tidskrift - impactfaktor. Föreläsare Jörgen Månsson, specialist i allmänmedicin, professor.

 

 

Material som delas ut vid seminariedagen: åhörarkopior.

Tid: kl 09.00-16.00.

Informationen här  nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle. 

Empirisk-holistiska (kvalitativa) metoder: Introduktion till "kvalitativ forskning". Vilken kunskap kan vi få? Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod.

Dagens föreläsare: Gun Rembeck, leg. barnmorska, med. dr. och Marianne Jingroth, leg. sjukgymnast, Fil. lic.

Program:

Förmiddag -Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Introduktion till att tänka "kvalitativt". -Kvalitativ forskningsmetodik - en översikt. (Gun Rembeck).

Eftermiddag - Gruppen delas in i tre seminariegrupper. Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod. - Avslutning och utvärdering av dagen.

Litteratur att läsa inför kursseminariet Malterud (2014)

Kapitel 2: Vad är kvalitativa metoder.

Kapitel 3: Forskarens roll under forskningsprocessen.

Kapitel 8: Analysens mål.

Kapitel 9: Analys av kvalitativa data.

Tid: kl 09.00-16.00.

Informationen här  nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.

Dag 1 inom avsnittet om Medicinsk statistik.

Dagens föreläsare:
Föreläsare Tobias Arvemo och Martin Gellerstedt
Från vänster: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik och Martin Gellerstedt, universitetslektor i informatik.

Program: Undervisning i medicinsk statistik. Medicinsk statistik kopplat till eget projekt och/eller till lab-uppgifter som delas ut. Användande av beskrivande statistik. Kunskap om att välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen diskuteras med praktiska exempel (om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt). Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney’s test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.

Förbered dig inför denna dag med att ta del av vad som står under rubrik "2. Att göra inför första dagen" som återfinns i innehållsförteckningen i "En liten glimt in i statistikens underbara värld…" (materialet utdelades vid första kurstillfället) i våra "blå påsar". Artikel med namn: Förbattrad livskvalitet av ginsengpreparat? som materialet hänvisar till söker du fram och tar med utskriven till kurstillfället. Författare: Karlberg, JPE. Wiklund, I. Lund, B.

Den 17 april 2019 är sista dag för att maila in inlämningsuppgift statistik, ("En liten glimt in i statistikens underbara värld…") se Examinationsuppgifter. Sammanställ dina svar från frågeställningar under rubrikerna "Att fundera på" på 1 - 2 sidor. Sänds in via alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se som word-bilaga. Namnge din file enligt denna modell: EfternamnFörnamn_Statistik.

Gellerstedt (2004) M12 Medicinsk statistik, sidan 5-38, 52-55, 67-71.

Vid kursseminarium 1, delades kompendiet i statistik,”En liten glimt in i statistikens underbara värld” ut. Genom att läsa kompendiet och försöka besvara frågorna ska du kunna reflektera och fundera över några statistiska klurigheter innan kursseminarium 4 och 5. Inför kursseminarium 4 ska du ha läst och försökt att besvara de frågor som finns i kompendiet under avsnittet”Att göra inför första dagen”. Du kommer under kursseminariet att få diskutera dina svar i kompendiet med statistiker.

INLÄMNNING: Examinationsuppgift B Statistikuppgift: Den 17 april 2019 är sista dag för att maila in inlämningsuppgift statistik, ("En liten glimt in i statistikens underbara värld…") se Examinationsuppgifter. Sammanställ dina svar från frågeställningar under rubrikerna "Att fundera på" på 1 - 2 sidor. Sänds in via alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se som word-bilaga. Namnge din file enligt denna modell: EfternamnFörnamn_Statistik.

Informationen här nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.
Fortsättning från dag 6. Dag 2 inom avsnittet om Medicinsk statistik.

Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik och Martin Gellerstedt, universitetslektor i informatik.

Undervisning i medicinsk statistik. Användande av beskrivande statistik. Medicinsk statistik kopplat till eget projekt eller till lab-uppgifter som delas ut.Kunskap om att välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen diskuteras med praktiska exempel (om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt). Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney’s test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.

Förbered er inför denna dag med att ta del av vad som står under rubrik "3. Att göra inför andra dagen" som återfinns i innehållsförteckningen i "En liten glimt in i statistikens underbara värld…". Detta material utdelades vid första kurstillfället i vår "blå påse". Du ska till detta kursseminarie också ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistikern" (deltagare delas uppp i två grupper). Medicinsk statistik kopplat till eget projekt eller till lab-uppgifter som delas ut.


 

Förbered er inför denna dag med att ta del av vad som står under rubrik "3. Att göra inför andra dagen" som återfinns i innehållsförteckningen i "En liten glimt in i statistikens underbara värld…". Detta material utdelades vid första kurstillfället i vår "påse". Du ska till kursseminariet också ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistiken".

INLÄMNNING: Examinationsuppgift B Statistikuppgift:
Den 17 april 2019 är sista dag för att maila in inlämningsuppgift statistik, ("En liten glimt in i statistikens underbara värld…") se Examinationsuppgifter. Sammanställ dina svar från frågeställningar under rubrikerna "Att fundera på" på 1 - 2 sidor. Sänds in via alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se som word-bilaga. Namnge din file enligt denna modell: EfternamnFörnamn_Statistik.


 

Forskningsmetodik - evidensbaserad medicin - artikelgranskning

Tid: kl 09.00-16.00.

Informationen här nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.

Dagens föreläsare: Susanne Bernhardsson, specialistsjukgymnast, med.dr.

 • Evidensbaserad medicin – historia, teori och praktik
 • Artikelgranskning

 

Litteratur att läsa inför kursseminariet samt övrig information: Artiklar som delades ut vid seminarie 1 tillsammans med granskningsmallar ska vara lästa till denna träff. Fyll också i och ta med såväl granskningsmallar som artiklar till utbildningstillfället för fortsatt gruppdiskussion under eftermiddagen. (artiklar se-EXAMINATIONSUPPGIFTER).

Läs inför kurstillfället också kapitel 1-6 + kap 10 i "Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok" SBU. Finns på SBUs hemsida elektroniskt.

 

INLÄMNNING: Examinationsuppgift C Skriftlig reflektion över en studie: Senast den 22 maj år 2019 ska Hemuppgift C lämnas in via mail till: alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se.

 

Tid: kl 09.00-16.00.

Gruppseminarier, projektplaner/peer-to-peer diskussion av egen och andra kursdeltagares projektplaner tillsammans med seminariegruppledare. Under dagen ges handledning i hur projekten ska registreras i FoU i VGR.

(Seminariegruppledare denna dagen är oftast handledare som är knutna till FoU-centrum).

INLÄMNNING: Examinationsuppgift D Projektplan (och visuell presentation):

Projektplan: Första versionen av projektplan ska mailas in till kurssekretariatet senast 29 april 2019, kl. 12.00. Senast 30 april 2019 mailas de färdiga projektplanerna ut till alla deltagare i respektive grupp. Sänds till e-postadress: alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se. Namnge den bilaga du sänder in så här: Efternamn_Förnamn_Projektplan.doc. (det enda godkända filnamnstilläget på insänd bilaga är .doc eller .docx).

OBS-Visuell presentation (PowerPoint) behöver ej inlämnas till detta tillfälle. Denna ska först lämnas in inför seminariedag 11 (se information Inför dag 11).

Material:

Den 30 april 2019, senast kl 16.00 sänds din grupps projektplaner till dig per mail.

Lägg in din projektbeskrivning i FoU i VGR:
Du har väl lagt in din projektbeskrivning i FoU i VGR. Om inte, så är det hög tid nu att både lägga in det samt att uppdatera till aktuell status. Under "Stöd och support" återfinns en manual med instruktioner.

Tid: kl 09.00-16.00.

Kommunikation och presentation av vetenskap: Muntlig och visuell presentationsteknik samt tips om posterpresentation. Att skriva en vetenskaplig artikel och välja passande tidskrift. Impactfaktor.

Dagens program:

-Presentation/visuellt stöd vid föredrag. -Posterpresentation. 

-Få insikt hur en övertygade muntlig presentation genomförs Föreläsare: Barbro Wallgren Hemlin, fil. dr. och universitetslektor i svenska språket.

Under eftermiddagen får vi en föreläsning om forskningsfinansiering. Därefter har vi en verkstad för powerpointpresentation, projektplan, personuppgiftsanmälan och registrering i projektdatabasen FoU i VGR.

Tid: kl 09.30-16.00.

Vi startar klockan 09.30 (denna dag ingen kaffepaus före lunch) med samling i konferenslokal Bengt Dahlin för kursåterkoppling och information om Västra Götalandsregionens projektdatabas FoU i VGR för forskningsuppföljning. Sedan startar gruppseminarier. Eftermiddagen innehåller en introduktion om Sahlgrenska akademin som ges av professor Ulf Lindblad från Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Gruppseminarier som leds av disputerad handledare:
Vid kursseminariet presenterar alla kursdeltagare inom en grupp sin projektplan under 5 minuter med sin PowerPoint-presentation. Samtliga gruppdeltagares har läst in sig på hela gruppens projektplaner som förberedelse på opponering och ska kunna opponera på vilken som av gruppdeltagarnas projektplaner. Övriga i gruppen får ställa frågor och slutligen ställer seminariegruppledare sina frågor. Peer-to-peer bedömning av andras kursdeltagares projektplaner samt reflexion över peer-to-peer-återkopplingen på den egna projektplanen. Tid beräknas till ca 35 - 40 min/kursdeltagare.


INLÄMNNING: Examinationsuppgift D Projektplan:
Slutreviderad projektplan mailas till kursadministrationen senast 28 maj 2019, kl 12.00. Din inlämnade projektplan kommer att finnas tillgänglig på dator på FoU-centrum vid seminariedag 11. Den 29 maj 2019 mailas de nya projektplanerna till gruppen (samma grupp som vid träff 9) för inläsning och förberedelser för opponering till examinationstillfället träff 11. Läs in dig på samtliga gruppdeltagares projektplaner som förberedelse på opponering. Du ska alltså kunna opponera på vilken som av gruppdeltagarnas projektplaner. Tag med utskrivna exemplar av din egen grupps projektplaner till seminariet. Läs mer i opponeringsinformation som återfinns nedan.

Visuell presentation (PowerPoint)
Förgranskning för återkoppling och förbättringsförslag av PowerPoint-presentation kan sändas senast 3 juni 2019 till alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se. Om du
vill ha hjälp/tips kring korrigering av layout på PowerPoint-presentation sänds den till alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se för förhandsgranskning senast 29 maj 2019 kl. 12.00. Retursvar kommer under den 31 maj 2019.

Material: 

Senast uppdaterad: 2017-12-12 11:27