Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Schema och läshänvisningar MFM330 VT 2020

Forskningsmetodik - en introduktion MFM330. Plats: FoU Primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg, Sven Erikssonsplatsen 4, 503 38, Borås.

För dig som går kursen är det viktigt att du läser igenom informationen i schemat nedan inför varje seminariedag. Du behöver också ta del av läshänvisningar för dagen för att se vad som gäller för just dig och ditt spår, och vad du förväntas förbereda till varje kurstillfälle. 

Mailadress för kursdeltagare: alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se.
Denna mailadress används vid inlämning av uppgifter samt frågeställningar.

OBS: Nedanstående datum och tider stämmer, dock kan ordningen på innehåll komma att ändras.

VIKTIG INFORMATION!  
PGA. CORONA-VIRUSET KOMMER VÅRENS KURSTILLFÄLLEN TILLSVIDARE HÅLLAS VIA ZOOM - YTTERLIGARE INFORMATION SKICKAS UT TILL ALLA KURSDELTAGARE VIA EMAIL. 

Informationen här  nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.

Tid: kl 09.00-16.00.

Dagen inleds med en introduktion till kursen. Därefter är ämnet forskningsmetodik.

Dagens föreläsare: Lena Nordeman med.dr., Susanne Bernhardsson docent, Maria Borland med.dr.

Program:

 • Översikt över vetenskapsteori där centrala begrepp och sanningskriterier gås igenom.
 • En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.
 • Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras.
 • Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
 • Val av metodik i förhållande till frågeställning, och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.
 • Val av metodik för att genomföra en litteraturstudie.

Om kurslitteratur/läsanvisning:

Du hittar läshänvisningar och material för varje kurstillfälle och kursspår nedan. Föreläsningar och diskussioner förutsätter att du har förberett dig.

Övrig information:

Vid varje introduktionstillfälle brukar frågan kring adress till regionens web-mail uppstå (för att kunna läsa sin egen mail hemmifrån). Detta är adressen: webmail.vgregion.se.

Se tidigare projektidéer: Projekt som tidigare registrerats återfinns här gällande ST: Studierektorsenhet primärvård-ST-projekt på Studierektorsenhetens webbplats

De som har ST inom primärvård i Södra Älvsborg kommer att få möjlighet att låna: Forskningsmetodikens grunder och M12 Medicinsk statistik. Kontakta utbildningskoordinator vid Studierektorsenheten för att ta emot eller hämta ut boken. Har du ST inom annat område så kontaktar du din Studierektorsenhet alternativt FoU-centrum. För andra anställda inom Västra Götalandsregionen kan dessa köpas via förfrågningsunderlag från Marknadsplatsen via Bokus.

Kurslitteratur att läsa till seminariedagen:

Material som delas ut vid seminariedagen:

 • Åhörarkopior Lena Nordeman och Susanne Bernhardsson.
 • En glimt in i Statistikens underbara värld, Martin Gellerstedt.
 • Examinationsuppgifter.
 • Artiklar.
 • Granskningsmallar för artiklar.
 • Bedömningsmall: projektplan
 • Bedömningsmall: muntlig presentation
 • Bedömningsmall: visuell presentation (t ex PowerPoint).
 • Opponeringsguide kursseminarium 9
 • Opponeringsguide kursseminarium 11

Föreläsningar och diskussioner förutsätter att du förberett dig genom att läsa läshänvisningar och tagit del av kursmaterial för resp. kursdag.

De som har ST inom primärvård i Södra Älvsborg kommer att få möjlighet att låna: Forskningsmetodikens grunder och M12 Medicinsk statistik. Kontakta utbildningskoordinator vid Studierektorsenheten för att ta emot eller hämta ut boken. Har du ST inom annat område så kontaktar du din Studierektorsenhet alternativt FoU-centrum. För andra anställda inom Västra Götalandsregionen kan dessa köpas via förfrågningsunderlag från Marknadsplatsen via Bokus.

Kurslitteratur att läsa till seminariedagen:

Material som delas ut vid seminariedagen:

 • Åhörarkopior Lena Nordeman och Susanne Bernhardsson.
 • En glimt in i Statistikens underbara värld, Martin Gellerstedt.
 • Kursuppgifter.
 • Artiklar.
 • Granskningsmallar för artiklar.
 • Bedömningsmall: litteraturstudie
 • Bedömningsmall: muntlig presentation
 • Bedömningsmall: visuell presentation (t ex PowerPoint).
 • Opponeringsguide kursseminarium 9
 • Opponeringsguide kursseminarium 11

Föreläsningar och diskussioner förutsätter att du förberett dig genom att läsa läshänvisningar och tagit del av kursmaterial för resp. kursdag.

Tid: kl 09.00-16.00.

OBS! Detta tillfälle är förlagt vid Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg, Medicinaregatan 4. 

Informationen här nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.

Sökning i de vanligaste databaserna gås igenom. Indextermer. Projektregistrering i FoU i VGR. Vi samlas vid lokal (namn lokal kompletteras efter slutbokning), Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg, Medicinaregatan 4.

Vägbeskrivning på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats

Föreläsare: Bibliotekarier vid Biomedicinska biblioteket. Kursledare Maria Borland närvarar under dagen. 

Sökhjälp efter detta kurstillfällle erbjuds via Biomedicinska biblioteket, Göteborg, de har öppen söksupport varje dag 11.00-14.00 på biomedicinska biblioteket. 

Biomedicinska bibliotekets webbplats

I god tid före seminariedagen behöver du aktivera ditt studentkonto. Du kommer att få ett brev från Institutionen för medicin, Göteborgs universitetet med användaruppgifter. Studentkontot är aktiverat utifrån att du är registrerad på kurs MFM330 och ger access till Biomediciska bibliotekets resurser under kursens gång, så som åtkomst till artiklar.

Här aktiverar du kontot efter att du tagit del av innehållet i brevet ovan:
Aktivering av studentkonto på Studentportalen.
Support kring studentkonto: Servicecenter på Studentportalen

Kl. 09.00-16.00: Biomedicinska biblioteket 

Vägbeskrivning på Biomedicinska bibliotekets webbplats

E-biblioteket VGR

Övrig information om referenser: För att få struktur i dina referenser kan EndNote användas. Denna kurs innefattar inte utbildning i EndNote. Biomedicinska biblioteket har kostnadsfria introduktionstillfälllen i EndNote. Du hittar datum på deras hemsida. På FoU-centrum Södra Älvsborgs distansarbetsplatser kan du nå EndNote.

Kl. 09.00-16.00: Biomedicinska biblioteket 

Vägbeskrivning på Biomedicinska bibliotekets webbplats

E-biblioteket VGR

Övrig information om referenser: För att få struktur i dina referenser kan EndNote användas. Denna kurs innefattar inte utbildning i EndNote. Biomedicinska biblioteket har kostnadsfria introduktionstillfälllen i EndNote. Du hittar datum på deras hemsida. På FoU-centrum Södra Älvsborgs distansarbetsplatser kan du nå EndNote.

Tid: kl 09.00-16.00.

Informationen här nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.

Fortsättning från kursseminarium 1. Översikt över vetenskapsteori där centrala begrepp och sanningskriterier gås igenom. En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.

Dagens föreläsare: Lena Nordeman, med. dr. och Pär-Daniel Sundvall, med. dr.

Program:

 • Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras.
 • Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
 • Val av metodik i förhållande till frågeställning, och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.


13.00 - 14.00 Pär-Daniel Sundvall föreläser om möjligheter och fallgropar vid registerstudier.

14.00-16.00 Kursdeltagarna presenterar syftet med sitt projekt i gruppseminarieform. Gun Rembeck kommer tillsammans med Pär-Daniel Sundvall och Lena Nordeman att leda grupperna.

Patel & Davisson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sid 67-143.

Material som delas ut vid detta tillfälle:

Lena och Pär-Daniels föreläsarkopior samt nedanstående artiklar.

 • Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy.
 • Lactose intolerance and long-standing pelvic pain after pregnancy: a case control study.

Patel & Davisson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sid 67-143.

Material som delas ut vid detta tillfälle:

Lena och Pär-Daniels föreläsarkopior samt nedanstående artiklar.

 • Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy.
 • Lactose intolerance and long-standing pelvic pain after pregnancy: a case control study.

Forskningsmetodik - evidensbaserad medicin - artikelgranskning

Tid: kl 09.00-16.00.

Dagens föreläsare: Ingmarie Skoglund, med.dr.

 • Evidensbaserad medicin – historia, teori och praktik
 • Artikelgranskning

Artiklar som delades ut vid seminarie 1 tillsammans med granskningsmallar ska vara lästa till denna träff. Ta med såväl granskningsmallar som artiklar till utbildningstillfället för fortsatt gruppdiskussion under eftermiddagen. 

Till mallen för kvalitetsgranskning av randomiserade studier läs: "Does early identification of work-related stress, combined with feedback at GP-consultation, prevent sick leave in the following 12 months? A randomized controlled trial in primary health care" av Holmgren, Henising, Bültmann, Hadzibajramovic och Larsson. 

Till mallen för kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt AMSTAR läs: "Effects og eccentric exercise in pateints with subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis" av Larsson, Berhardsson och Nordeman. 

Till mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser läs: "To score or not to score: a qualitative study on GPs views on the use of instruments for depression" av Pettersson, Björkelund och Petersson. 

Läs inför kurstillfället också kapitel 1-6 + kap 10 i "Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok" SBU.pdf. Finns även på SBUs hemsida.

 

Inlämning: Examinationsuppgift C Skriftlig reflektion över en studie: Senast den 11 mars år 2020 ska Hemuppgift C lämnas in via mail till: alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se.

Artiklar som delades ut vid seminarie 1 tillsammans med granskningsmallar ska vara lästa till denna träff. Ta med såväl granskningsmallar som artiklar till utbildningstillfället för fortsatt gruppdiskussion under eftermiddagen. 

Till mallen för kvalitetsgranskning av randomiserade studier läs: "Does early identification of work-related stress, combined with feedback at GP-consultation, prevent sick leave in the following 12 months? A randomized controlled trial in primary health care" av Holmgren, Henising, Bültmann, Hadzibajramovic och Larsson. 

Till mallen för kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt AMSTAR läs: "Effects og eccentric exercise in pateints with subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis" av Larsson, Berhardsson och Nordeman. 

Till mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser läs: "To score or not to score: a qualitative study on GPs views on the use of instruments for depression" av Pettersson, Björkelund och Petersson

Läs inför kurstillfället också kapitel 1-6 + kap 10 i "Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok" SBU.pdf. Finns även på SBUs hemsida.

 

VIKTIG INFORMATION FÖR TILLFÄLLET 18/3!

KURSTILLFÄLLET KOMMER HÅLLAS VIA ZOOM - INFORMATION HAR SKICKATS UT VIA EMAIL TILL ALLA KURSDELTAGARE.
TID: 9.00-16.00

Tid: kl 09.00-16.00.

Dag 1 inom avsnittet om Medicinsk statistik.

Dagens föreläsare: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik och Martin Gellerstedt, universitetslektor i infromatik. 

Program: Undervisning i medicinsk statistik. Medicinsk statistik kopplat till eget projekt och/eller till lab-uppgifter som delas ut. Användande av beskrivande statistik. Kunskap om att välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen diskuteras med praktiska exempel (om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt). Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney’s test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.

Vid det första kurstillfället delades kompendiet i statistik,”En liten glimt in i statistikens underbara värld” ut. Genom att läsa kompendiet och försöka besvara frågorna ska du kunna reflektera och fundera över några statistiska klurigheter innan kursseminarium 5 och 6.

Inför kursseminarium 5 ska du ha läst och försökt att besvara de frågor som finns i kompendiet under avsnittet”Att göra inför första dagen”. Du kommer under kursseminariet att få diskutera dina svar i kompendiet med statistiker.

Läsning:

 • Gellerstedt (2004) M12 Medicinsk statistik, sidan 5-38, 52-55, 67-71.
 • Förbered dig inför denna dag genom att läsa igenom "En liten glimt in i statistikens underbara värld…" som delades ut vid första kurstillfället.
 • Inför kursseminarium 5 ska du ha läst och försökt att besvara de frågor som finns i kompendiet under avsnittet”Att göra inför första dagen”. Du kommer under kursseminariet att få diskutera dina svar i kompendiet med statistiker.
 • "Förbattrad livskvalitet av ginsengpreparat?" Av Wiklund, Karlberg,  och Lund. Lämnades ut vid första kurstillfället.

 

Inlämning: Examinationsuppgift B Statistikuppgift: Den 8 april 2020 är sista dag för att maila in inlämningsuppgift statistik, ("En liten glimt in i statistikens underbara värld…") se Examinationsuppgifter.
Sammanställ dina svar från frågeställningar under rubrikerna "Att fundera på" på 1 - 2 sidor.
Sänds in via alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se som word-bilaga. Namnge din fil enligt denna modell: EfternamnFörnamn_Statistik.

Läsning:

 • Gellerstedt (2004) M12 Medicinsk statistik, sidan 5-38, 52-55, 67-71.
 • Förbered dig inför denna dag genom att läsa igenom "En liten glimt in i statistikens underbara värld…" som delades ut vid första kurstillfället.
 • Inför kursseminarium 5 ska du ha läst och försökt att besvara de frågor som finns i kompendiet under avsnittet”Att göra inför första dagen”. Du kommer under kursseminariet att få diskutera dina svar i kompendiet med statistiker.
 • "Förbattrad livskvalitet av ginsengpreparat?" Av Wiklund, Karlberg,  och Lund. Lämnades ut vid första kurstillfället.

 

 

VIKTIG INFORMATION FÖR TILLFÄLLET 1/4!

KURSTILLFÄLLET KOMMER HÅLLAS VIA ZOOM - INFORMATION HAR SKICKATS UT VIA EMAIL TILL ALLA KURSDELTAGARE.
TID: 9.00-16.00

Dag 2 inom avsnittet om Medicinsk statistik. Fortsättning från kurstillfälle 5.

Informationen här nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle.

Dagens föreläsare: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik och Martin Gellerstedt, universitetslektor i informatik.

Undervisning i medicinsk statistik. Användande av beskrivande statistik. Medicinsk statistik kopplat till eget projekt eller till lab-uppgifter som delas ut.Kunskap om att välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen diskuteras med praktiska exempel (om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt). Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney’s test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.

Förbered er inför denna dag med att ta del av vad som står under rubrik "3. Att göra inför andra dagen" som återfinns i innehållsförteckningen i "En liten glimt in i statistikens underbara värld…". Detta material utdelades vid första kurstillfället.

Du ska till detta kursseminarie också ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistikern". Medicinsk statistik kopplat till eget projekt eller till lab-uppgifter som delas ut.

 

Förbered er inför denna dag med att ta del av vad som står under rubrik "3. Att göra inför andra dagen" som återfinns i innehållsförteckningen i "En liten glimt in i statistikens underbara värld…". Detta material utdelades vid första kurstillfället.

Du ska till kursseminariet också ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistiken".

Inlämning:
Examinationsuppgift B Statistikuppgift:
Den 8 april 2020 är sista dag för att maila in inlämningsuppgift statistik, ("En liten glimt in i statistikens underbara värld…") se Examinationsuppgifter. Sammanställ dina svar från frågeställningar under rubrikerna "Att fundera på" på 1 - 2 sidor.
Sänds in via alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se som word-bilaga. Namnge din fil enligt denna modell: EfternamnFörnamn_Statistik.

Förbered er inför denna dag med att ta del av vad som står under rubrik "3. Att göra inför andra dagen" som återfinns i innehållsförteckningen i "En liten glimt in i statistikens underbara värld…". Detta material utdelades vid första kurstillfället.

Du ska till kursseminariet också ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistiken".

Tid: kl 09.00-16.00.

Informationen här  nedan kan komma att kompletteras efter hand för detta kurstillfälle. 

Empirisk-holistiska (kvalitativa) metoder: Introduktion till "kvalitativ forskning". Vilken kunskap kan vi få? Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod.

Dagens föreläsare: Gun Rembeck, leg. barnmorska, med. dr. och Marianne Jingroth, leg. sjukgymnast, Fil. lic.

Program:
Förmiddag -Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Introduktion till att tänka "kvalitativt". -Kvalitativ forskningsmetodik - en översikt. (Gun Rembeck).

Eftermiddag - Gruppen delas in i tre seminariegrupper. Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod. - Avslutning och utvärdering av dagen.

VIKTIG INFORMATION!  
PGA. CORONA-VIRUSET KOMMER VÅRENS KURSTILLFÄLLEN TILLSVIDARE HÅLLAS VIA ZOOM - YTTERLIGARE INFORMATION SKICKAS UT TILL ALLA KURSDELTAGARE VIA EMAIL

Litteratur att läsa inför kursseminariet:

 • Malterud (2014)
   • Kapitel 2: Vad är kvalitativa metoder.
   • Kapitel 3: Forskarens roll under forskningsprocessen.
   • Kapitel 8: Analysens mål.
   • Kapitel 9: Analys av kvalitativa data.
 • Systematisk textkondensering enligt Malterud: Marczak J, Rembeck G, Petersson EL, Nordeman L. Patient experiences of living with chronic leg ulcers and making the decision to seek professional health-care. J Wound Care. 2019 Jan 1;28(Sup1):S18-S25. doi: 10.12968/jowc.2019.28.Sup1.S18.
 • Fenomenologi: Premberg Å, Carlsson G, Hellström AL, Berg M. First-time fathers' experiences of childbirth--a phenomenological study. Midwifery. 2011 Dec;27(6):848-53. doi: 10.1016/j.midw.2010.09.002.
 • Hermeneutisk fenomenologi: Jingrot M, Rosberg S. Gradual loss of homelikeness in exhaustion disorder.Qual Health Res. 2008 Nov;18(11):1511-23. doi: 10.1177/1049732308325536.
 • Grounded Theory (GT): Svenningsson I, Hallberg LR, Gedda B. Health care professionals meeting with individuals with Type 2 diabetes and obesity: Balancing coaching and caution. Int J Qual Stud Health Well-being. 2011;6(2). doi: 10.3402/qhw.v6i2.7129. Epub 2011 Jun 29.
 • Innehållsanalys: Rembeck GI, Hermansson E. Transition to puberty as experienced by 12-year-old Swedish girls. J Sch Nurs. 2008 Oct;24(5):326-34. doi: 10.1177/10598405083230

Litteratur att läsa inför kursseminariet:

 • Malterud (2014)
   • Kapitel 2: Vad är kvalitativa metoder.
   • Kapitel 3: Forskarens roll under forskningsprocessen.
   • Kapitel 8: Analysens mål.
   • Kapitel 9: Analys av kvalitativa data.
 • Systematisk textkondensering enligt Malterud: Marczak J, Rembeck G, Petersson EL, Nordeman L. Patient experiences of living with chronic leg ulcers and making the decision to seek professional health-care. J Wound Care2019 Jan 1;28(Sup1):S18-S25. doi: 10.12968/jowc.2019.28.Sup1.S18.
 • Fenomenologi: Premberg Å, Carlsson G, Hellström AL, Berg M. First-time fathers' experiences of childbirth--a phenomenological study. Midwifery. 2011 Dec;27(6):848-53. doi: 10.1016/j.midw.2010.09.002.
 • Hermeneutisk fenomenologi: Jingrot M, Rosberg S. Gradual loss of homelikeness in exhaustion disorder.Qual Health Res. 2008 Nov;18(11):1511-23. doi: 10.1177/1049732308325536.
 • Grounded Theory (GT): Svenningsson I, Hallberg LR, Gedda B. Health care professionals meeting with individuals with Type 2 diabetes and obesity: Balancing coaching and caution. Int J Qual Stud Health Well-being. 2011;6(2). doi: 10.3402/qhw.v6i2.7129. Epub 2011 Jun 29.
 • Innehållsanalys: Rembeck GI, Hermansson E. Transition to puberty as experienced by 12-year-old Swedish girls. J Sch Nurs. 2008 Oct;24(5):326-34. doi: 10.1177/10598405083230

Tid: kl 09.00-16.00.

Dagens föreläsare: Helen Elden docent i reproduktiv och perinatal hälsa och Bertil Marklund professor, specialist i allmänmedicin.

Förmiddag:

Eftermiddag:
Att skriva vetenskaplig artikel och välja passande tidskrift - impactfaktor. 

 

Material som delas ut vid seminariedagen: åhörarkopior.

Material som delas ut vid seminariedagen: åhörarkopior.

Tid: kl 09.00-16.00.

Gruppseminarier, projektplaner/peer-to-peer diskussion av egen och andra kursdeltagares projektplaner tillsammans med seminariegruppledare. Under dagen ges handledning i hur projekten ska registreras i FoU i VGR.

(Seminariegruppledare denna dagen är handledare som är knutna till FoU-centrum Södra Älvsborg).

Inlämning: Examinationsuppgift D Projektplan (och visuell presentation):

Projektplan: Första versionen av projektplan ska mailas in till alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se senast 4 maj 2020, kl. 12.00. Senast 5 maj 2020 mailas de färdiga projektplanerna ut till alla deltagare i respektive grupp. 

Namnge den bilaga du sänder in så här: Efternamn_Förnamn_Projektplan.doc. (det enda godkända filnamnstilläget på insänd bilaga är .doc eller .docx).

Material:

 Lägg in din projektbeskrivning i FoU i VGR:

Du har väl lagt in din projektbeskrivning i FoU i VGR? Om inte, så är det hög tid nu att både lägga in det samt att uppdatera till aktuell status. Under "Stöd och support" återfinns en manual med instruktioner.

Inlämning: 

Litteraturstudie: Första versionen av litteraturstudien ska mailas in till alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se senast 4 maj 2020, kl. 12.00. Senast 5 maj 2020 mailas de färdiga litteraturstudierna ut till alla deltagare i respektive grupp. 

Namnge den bilaga du sänder in så här: Efternamn_Förnamn_Litteraturstudie.doc. (det enda godkända filnamnstilläget på insänd bilaga är .doc eller .docx).

Material:

 Lägg in din projektbeskrivning i FoU i VGR:

Du har väl lagt in din projektbeskrivning i FoU i VGR? Om inte, så är det hög tid nu att både lägga in det samt att uppdatera till aktuell status. Under "Stöd och support" återfinns en manual med instruktioner.

Tid: kl 09.00-16.00.

Kommunikation och presentation av vetenskap: Muntlig och visuell presentationsteknik samt tips om posterpresentation. Att skriva en vetenskaplig artikel och välja passande tidskrift. Impactfaktor.

Dagens program:

 • Presentation/visuellt stöd vid föredrag.
 • Posterpresentation.
 • Få insikt hur en övertygade muntlig presentation genomförs

Dagens föreläsare: Barbro Wallgren Hemlin, fil. dr. och universitetslektor i svenska språket, och Evelina Kortzon. 

Under eftermiddagen får vi en föreläsning om forskningsfinansiering. Därefter har vi en verkstad för PowerPoint presentation, projektplan, personuppgiftsanmälan och registrering i projektdatabasen FoU i VGR. Medverkande seminarieledare: Lena Nordeman, Gun Rembeck, Maria Borland, Anette Larsson, Sandra Weineland och Evelina Kortzon. 

Tid: kl 09.30-16.00.

Vi startar klockan 09.30 (denna dag ingen kaffepaus före lunch) med samling i konferenslokal Bengt Dahlin för kursåterkoppling och information om Västra Götalandsregionens projektdatabas FoU i VGR för forskningsuppföljning. Sedan startar gruppseminarier. Eftermiddagen innehåller en introduktion om Sahlgrenska akademin som ges av professor Ulf Lindblad från Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Gruppseminarier som leds av disputerade handledare:
Vid kursseminariet presenterar alla kursdeltagare inom en grupp sin projektplan/litteraturstudie med sin PowerPoint-presentation. Samtliga gruppdeltagares har läst in sig på hela gruppens projektplaner/litteraturstudier som förberedelse på opponering och ska kunna opponera på vilken som av gruppdeltagarnas projektplaner. Övriga i gruppen får ställa frågor och slutligen ställer seminariegruppledare sina frågor. Peer-to-peer bedömning av andras kursdeltagares projektplaner/litteraturstudier samt reflexion över peer-to-peer-återkopplingen på den egna projektplanen/litteraturstudien. 

Använd gärna en av följande mallar: 

Du kan även använda dig av Närhälsans presentationsmall, eller om du jobbar på ett privat företag er egen mall. 

Påminnelse - viktiga datum: 

 • 1 juni 2020 kl. 12.00 - Inlämning av slutlig projektplan/litteraturöversikt inför kursträff 11.
 • 2 juni 2020 - Projektplanerna/litteraturöversikterna mailas ut till alla deltagarna i grupperna (samma grupper som vid träff 9).
 • 8 juni kl.12.00 - Inlämning av färdig PowerPoint-presentation inför kursträff 11. 
 • 17 juni 2020 - Inlämning av reviderad projektplan/litteraturöversikt med Minor revisions.
 • 18 september 2020 - Inlämning av reviderad projektplan/litteraturöversikt med Major revisions.

Inlämning: Examinationsuppgift D Projektplan
Slutreviderad projektplan mailas till kursadministrationen senast 1 juni 2020, kl 12.00. Din inlämnade projektplan kommer att finnas tillgänglig på dator på FoU-centrum vid seminariedag 11.

Den 2 juni 2020 mailas de nya projektplanerna till gruppen (samma grupp som vid träff 9) för inläsning och förberedelser för opponering till examinationstillfället träff 11. Läs in dig på samtliga gruppdeltagares projektplaner som förberedelse på opponering. Du ska alltså kunna opponera på vilken som av gruppdeltagarnas projektplaner. Tag med utskrivna exemplar av din egen grupps projektplaner till seminariet. Läs mer i opponeringsinformation som återfinns nedan.

Visuell presentation (PowerPoint)
Förgranskning för återkoppling och förbättringsförslag av PowerPoint-presentation kan sändas senast 8 juni 2020 till alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se

Material: 

Använd gärna en av följande mallar: 

Du kan även använda dig av Närhälsans presentationsmall, eller om du jobbar på ett privat företag er egen mall. 

Inlämning: 
Slutreviderad litteraturstudie mailas till kursadministrationen senast 1 juni 2020, kl 12.00. Din inlämnade litteraturstudie kommer att finnas tillgänglig på dator på FoU-centrum vid seminariedag 11.

Den 2 juni 2020 mailas de nya litteraturstudierna till gruppen (samma grupp som vid träff 9) för inläsning och förberedelser för opponering till examinationstillfället träff 11. Läs in dig på samtliga gruppdeltagares litteraturstudier som förberedelse på opponering. Du ska alltså kunna opponera på vilken som av gruppdeltagarnas litteraturstudier. Tag med utskrivna exemplar av din egen grupps litteraturstudier till seminariet. Läs mer i opponeringsinformation som återfinns nedan.

Visuell presentation (PowerPoint)
Förgranskning för återkoppling och förbättringsförslag av PowerPoint-presentation kan sändas senast 8 juni 2020 till alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se

Material: 

Använd gärna en av följande mallar: 

Du kan även använda dig av Närhälsans presentationsmall, eller om du jobbar på ett privat företag er egen mall. 

Senast uppdaterad: 2019-11-22 15:47