Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kontakt

Adress:
FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 BORÅS

E-post FoU: fou.primarvard.salvsborg@vgregion.se

E-post till FoU-kursadministration: alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se

Kontaktuppgifter personal FoU primärvård och Folktandvården FoU på FoU-centrum

Primärvård

E-post till: Lena Nordeman. Mobil: 0701-71 44 63.

Lena är förutom FoU-chef även ordförande i lokala FoU-rådet Södra Älvsborg och ledamot i Västra Götalandsregionens FoU-råd. Hon är också adjungerad lektor till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Lena disputerade år 2011 med avhandlingen: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors.

Lena har en bred erfarenhet av forskning och utveckling. Redan vid början av 2000-talet var hon en av initiativtagarna kring utveckling av Early Access för sjukgymnastik inom primärvård. Hennes arbete inom detta område har fått ett nationellt genomslag. Hon blev år 2012 även utsedd till årets sjukgymnast av LSR. Hon handleder projektledare med olika professioner och akademisk bakgrund inom primärvård från projektplanering till färdigt projekt.  Övrigt CV.


E-post till: Eva Almqvist. Mobil: 0700-82 48 88.

Förutom för vår FoU-verksamhet, har Eva även system- och informationsuppdrag övergripande för FoU primärvård och för Studierektorsenhet primärvård. Främsta fokus är grafisk design/info-processer/webb/databaser.

Eva har en bakgrund som övergripande informatör för Primär- och tandvårdsförvaltningen i Västra Götalandsregionen och Primärvården Göteborg samt som systemförvaltare/ utvecklare av flera funktioner i FoU i Sverige och Researchweb (där hon bl a var upphov till systemets namn i marknadsföringsprocessen). Exempel annan projektledning/databasutveckling omfattande Västra Götalandsregionen: Internetkontakter för primärvårdens patienter som var ett av landets första system för denna typ av patientservice år 2002, Hänvisningssystem för sjukvårdsupplysning år 2001 och sök beviljade medel för FoU-anslag VG (MeSH-sök) år 2010. Hon har även en projektroll i koppling Jobbportal/Västra Götalandsregionen från år 2011. Evas heltid fördelas till 75 % för FoU primärvård. Övrigt CV.

E-post till: tanja.fransson@vgregion.se

Tel: 010-43 59 420.

Tjänsten innebär arbete som FoU-koordinator och FoU-rådssekreterare på FoU-centrum Södra Älvsborg. Arbetet omfattar stöd till centrats kärnfunktion, samspel med olika FoU-intressenter inom primärvård samt folktandvård som träffas i lokalerna för utbildningar, möten eller konferenser. Det omfattar även lokal administrativ service och stöd till FoU-centrum och forskare.

Epost: evelina.kortzon@vgregion.se

Mobilnr: 0738-006397

FoU-koordinator vid FoU-centrum Södra Älvsborg samt koordinator för projektdatabasen FoU-VGR.

E-post till: Gun Rembeck. Mobil: 0730-32 35 01.

Arbetet som FoU-strateg innebär att vara forskningshandledare och undervisa på doktorandnivå. Gun tillsammans med Marianne Rythén är också kursledare för forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning.

Gun har också ett regionalt uppdrag som FoU-guidessamordnare. Detta innebär att utveckla och ge information om forskningsbokslut via Reseachweb och FoU i VGR samt att samordna FoU-guider och leda Brukarråd. Hon disputerade år 2008 med avhandlingen: The winding road to womanhood och därefter fortsatte hon med forskning och utvecklingsarbete på FoU-centrum. Gun har utvecklat en arbetsmodell för möte med flickor i grupp under tidig pubertet, vilken fått en stor spridning i Sverige. Gun har forskningssamarbete med James Cook University, Australien, bland annat i projekt på Papa Nya Guinea. Hon arbetar även kliniskt som barnmorska vid Närhälsan Borås, Ungdomsmottagning. Guns heltid fördelas till 40 % för FoU primärvård, 40 % FoU-guidessamordning VGR, 10% eget forskningsarbete och 10 % kliniskt arbete. Övrigt CV.

E-post: Pär-Daniel Sundvall. Mobil: 0722-50 61 96.

Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Han arbetar även kliniskt som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden. Han har gått Nationella forskarskolan i allmänmedicin och har gjort två pre-doc placeringar utomlands, först två månader vid  institutionen för allmänmedicin vid University of Southampton, UK och likaså två månader vid James Cook University i Australien. Pär-Daniel har ett fortsatt forskningssamarbete med båda dessa universitet. Han arbetar 40 % inom FoU primärvård. Övrigt CV.

Ronny Gunnarsson började forska inom området luftvägsinfektioner år 1990. Han började arbeta pa FoU-enheten januari år 1994 och var initialt involverad i kvalitetssäkring av verksamheten inom primarvården. Efter några år började Ronny handleda annan personal som skulle börja med forskning. Mot slutet av 1990-talet blev Ronny ansvarig for FoU-verksamheten i Primärvarden Södra Älvsborg. Under perioden 2000-2011 var han ordförande for lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg och introducerade da ansökningssystemet Researchweb. Ronny Gunnarsson disputerade år 2001 på avhandlingen: Microbiologic diagnostic tests when asymptomatic carriers are present. Aspects of the use of conventional throat and nasopharyngeal culture as examples.

Ronny arbetar nu deltid vid FoU-Centrum i Borås samt sedan år 2012 också vid James Cook University i Australien. I Australien är Ronny ansvarig for Honours programmet vid College of Medicine and Dentistry samt ledamot av etikprövningsnamnden i Far North Queensland. Ronny arbetar 21 % för FoU primärvård. Övrigt CV.

E-post till: Else Hellebö.

Mobil: 0768-871219

Else är förutom FoU-ledare även dietist vid mottagningen för barn och ungdomsmedicinska i Lerumoch kursledare för FoU-stafetten. Hon undervisar på dietistutbildningen vid Institutionen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid Sahlgrenska Akademin och är också involverad i en av deras forskningsstudier: LIV-studien.

Hon disputerade år 2005 med avhandlingen: Early perturbations in lipid metabolism in insulin resistance. Else arbetar 15 % för FoU primärvård. Övrigt CV.

E-post till: Sandra Weineland.

Sandra Weineland är legitimerad psykolog med specialistexamen i psykologisk behandling/psykoterapi och hon är även filosofie doktor i klinisk psykologi. Sandra disputerade år 2012 med avhandlingen A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients vid Uppsala universitet. Efter doktorandtiden har hon varit verksam vid Linköpings universitet. Sandra har ett fortsatt forskningssamarbete med båda dessa universitet. Hon arbetar 20 % inom FoU primärvård och 40 % vid Vårdcentral. Hon är också lektor vid Borås Högskola, akademin för arbetsliv, vård och välfärd. Övrigt CV.

E-post till: Ingmarie Skoglund. Mobil: 0708-594 137, Dv tfn: 033-20 98 63.

Ingmarie handleder FoU-projekt på olika nivåer och föreläser om evidensbaserad medicin och praktik i forskningskursen MFM330. Hon disputerade i oktober år 2012 med avhandlingen: Prescribing drugs in primary health care - Thoughts, information strategy and outcome. Den behandlar spridning av evidensbaserad läkemedelsinformation bland allmänläkare och introducerar begreppet Näranytta. Detta är viktigt för att förstå hur allmänläkare tänker när de skriver ut läkemedel. Intresset för området väcktes när Ingmarie var ordförande i Södra Älvsborgs läkemedelskommitte.

Ingmarie har ett mångårigt utvecklings- och forskningsintresse. Forskning om depression, ångest och stressbetingade utmattningstillstånd inom primärvård, sjukskrivning och rehabilitering bedrivs bedrivs nu via den allmänmedicinska enheten vid Göteborgs universitet. Hon är delkursledare för Kompletteringskurs för utländska läkare (KUL), ett årslångt program som finns på tre kursorter i Sverige. Intresset för evidensbaserad medicin har lett till besök hos och fortsatt kontakt med professor Gordon Guyatt, McMasteruniversitetet, Hamilton, Kanada, som introducerade EBM-begreppet 1991, och med professor Trisha Greenhalgh, Oxford University, England. Ingmarie arbetar 20 % för FoU primärvård. Övrigt CV.

E-post till: Dominique Hange. Mobil: 0722-245 700.

Dominique har en lång forskningserfarenhet från Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, avdelningen för Allmänmedicin. Där har hon arbetat sedan början av 2000-talet, till att börja med vid en kvalitativ studie om lesbiska kvinnors hälsa och senare som undersökande läkare i Kvinnostudien (Population Study of Women) under åren 2004-2005. Hon hade samtidigt en forskar-ST tjänst inom allmänmedicin. För närvarande arbetar hon i olika forskningsprojekt inom Västra Götalandsregionen, gällande främst depression och övrig psykisk ohälsa med eller utan sjukskrivning samt införande av vårdsamordnare på vårdcentraler. Hon har en utbildning som forskningshandledare vid Göteborgs universitet.

Hon är även ansvarig forskningsledare för Kvinnoundersökningen tillsammans med professor Cecilia Björkelund och professor Lauren Lissner. Kvinnoundersökningen startades år 1968 av professor Calle Bengtsson i Göteborg. Hon har en utbildning som forskningshandledare vid Göteborgs universitet.

Hon disputerade år 2009 med avhandlingen: Psychosomatic aspects of women's health. Dominique arbetar 5 % för FoU primärvård. Övrigt CV.

Folktandvård

E-post till: Marianne Rythén. Mobil: 0709-92 04 28.

Marianne är förutom FoU-ledare vid FoU-service Odontologi även ledamot av Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg och Specialisttandläkare i Pedodonti. Marianne tillsammans med Gun Rembeck är kursledare för forsknings- och utvecklingsmetodik för chefer. Hon är också biobanksansvarig för Folktanvårdens Biobank Västra Götalandsregionen.

Marianne disputerade år 2012 på avhandlingen Underburna barn – odontologiska aspekter. Hon har erfarenhet av klinisk forskning inom barntandvård i samarbete med sjukvården, men är även insatt i analyser med olika mikroskoptekniker och kemiska analyser. Hon har en utbildning som forskningshandledare vid Göteborgs universitet. Marianne arbetar 20 % för FoU Folktandvård vid FoU-centrum Södra Älvsborg. Övrigt CV.

E-post till: Giovanni Serino.

Giovanni är förutom FoU-ledare vid FoU-service Odontologi även specialisttandläkare i parodontologi. Han är också ämnesföreträdare för avdelningen för parodontonlogi, specialisttandvården i Borås och medlem av svenska föreningen för parodontologi. Giovanni har en spetsinriktning mot klinisk forskning inom parodontologi och peri-implantit, där han har ett internationellt samarbete och bedriver projekt med forskare från universitet i Hong Kong, Osaka och även vid Valencia och universitet vid Zurich.

Giovanni Serino disputerade år 2001 med avhandlingen Outcome of treatment in subjects with different severity of periodontal disease. A longitudinal evaluation. Inom området peri-implantit är Giovannis forskning och resultat unika internationellt och belyser många delar inom området som inte tidigare varit beforskade. På den internationella arenan citeras Giovanni ofta. Han arbetar 20 % för FoU Folktandvård. Övrigt CV.

E-post till: Grethe Jonasson.

Grethe disputerade år 2005 med avhandlingen Mandibular alveolar bone mass, structure and thickness in relation to skeletal bone density in dentate women. Grethe har ett brett regionalt, nationellt och internationellt forskningsamarbete, där såväl forskare från Genève som från Matsumoto, Nagano ingår. I hennes första studier kring samband mellan struktur i käkben och osteoporos utgick materialet från Folktandvården i Borås. Efter disputationen år 2005 studerar hon främst samband mellan käkbenets struktur och frakturförekomst. Materialet kommer i dessa studier från den prospektiva Kvinnostudien i Göteborg och H-79 studien av män och kvinnor i Göteborg. Övrigt CV.

Senast uppdaterad: 2019-11-28 16:09