Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2021

Kurssida för Vetenskapligt förhållningssätt år 2021. Sidan kommer att kompletteras under kursens gång.

Obs! Testa att byta webbläsare om länkar inte fungerar. All information på sidan ska vara åtkomlig även utanför VGR:s nätverk.

Kursansvariga:

Bertil Marklund, kursansvarig, Forskningsledare
Eva Larsson, kursansvarig, FoU-koordinator
e-post: fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se

Schema inkl. deadlines (uppdaterat 2021-01-27)

Välkomstbrev

Word-mall för litteraturstudie

Checklista för färdig kurs (uppdaterat 2021-01-20)

Utvärdering kursdag 1-19

Om du missat att lämna in utvärderingen någon kursdag kan du lämna den här.

Codex - regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/index.shtml. 

Ejlertsson G. Fördjupning i Medicinsk statistik - Kvantitativ metod. Lund: Studentlitteratur; 2019.

Etikprövningsmyndigheten. https://etikprovningsmyndigheten.se/

Henricson M (red.) Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2017.

Karolinska Instiutet, Universitetsbiblioteket, Värdera information https://kib.ki.se/soka-vardera/vardera-information

Kristensson J. Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik - för studenter inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Natur & Kultur; 2014

Ludvigsson J.F. Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur; 2015

NU-bibliotekets sida: https://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/bibliotek/

Nyrén O, Garwicz M, Shoshan M et al. Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen. Solna: Liber; 2018. 

Olsson H, Sörensen S. Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Solna: Liber; 2011.

SBU Metodbok, Kap. 9 Samanvägning av resultat https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel09.pdf

SBU Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten. En handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 2017

Stenbock Hult B. Kritiskt förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur; 2003.

Sundström J, Lind L Handbok i biomedicinsk forskning. Stockholm: Liber; 2015.

Testa dig själv att söka i databaser https://tools.kib.ki.se/quiz/examen

Granskningsmallar

SBU Granskningsmall Kvalitativ forskningsmetodik

SBU Granskningsmall Randomiserade studier

 

  1. Seminarium 1

2021-01-27 Kursdag 1, kursintroduktion.

Anvisningar för litteraturstudie kurs Vetenskapligt Förhållningssätt - ST-arbete

Exempelrapport - Emma Werner, Rådgivning om fysisk aktivitet till patienter med hypertoni - gör det någon nytta?

2. Seminarium 2, Litteratursökning 1

3. Seminarium 3, Litteratursökning 2

4. Kritisk läsning 1 - Kvantitativ metod

2021-02-10 Kursdag 4 Kvantitativ metod. Tips vid kritisk granskning av kliniska artiklar.

SBU Granskningsmall Randomiserade studier

5. Kritisk läsning 2 - Kvalitativ metod

Graneheim UH, Lindgren B-M, Lundman B. Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today. 2017; 56:29-34.

Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve
trustworthiness. Nurse Education Today. 2004; 24:105–112.

6. Kritisk läsning 3

7. Kritisk läsning 4, Litteratursökning 3 - Forskningsetik

16. Seminarium 6

Projektdatabasen FoU i VGR  inkl. Manual för projektledare.

PowerPoint-mall

20. Seminarium 7 - Slutseminarium

 

Egensarbetsdagar dag 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 och 19

Loggbok

Senast uppdaterad: 2021-04-08 17:04