Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lena Larsson

Publicerad: Uppdaterad:

Lena Larsson försvarar sin avhandling Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt tringeldrama den 13 juni klockan 13:00-16:00, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens Backe, Sal 2118, Hus 2, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Avhandlingens titel:  Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama

Datum: 13 juni 2019

Tid: 13:00-16:00

Opponent: Berith Hedberg, Högskolan i Jönköping, Jönköping

Om Lena Larsson: Lena Larsson är doktorand i allmänmedicin vid Göteborgs Universitet,  distrikstssköterska på Närhälsans vårdcentral i Kungshamn, förvaltare för samordnad vårdplanering och IT-tjänsten SAMSA inom  Närhälsan VGR samt samordnare för FoU-projekt Sköra äldre på Fyrbodals Hälsoakademi och FoU primärvård.

Det finns en känd oförmåga hos hälso- och sjukvårdens vårdgivare att samverka för patienter med komplexa vårdbehov. Ny forskning förklarar den skillnad som finns i uppfattningen om tillgänglighet, tjänstvillighet, pålitlighet och samverkan till varandras verksamheter. Tillståndet som råder liknas vid en organisatorisk hybris.

Lena har i sitt avhandlingsarbete studerat samverkan vid vårdplanering över vårdgivargränser för patienter med komplexa vårdbehov genom att intervjua specialistsjuksköterskor i öppen vård, vårdcentralchefer och grupper med vårdpersonal från sjukhus, kommun och primärvård samt närstående. I avhandlingen ingår också en nationell enkätstudie med vårdchefer på landets sjukhus, samtliga vårdcentraler och medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Sveriges kommuner.

Resultaten visar att primärvård och kommun tillskriver varandra en smidigare samverkan än de tillskriver sjukhus men primärvård bedöms ha sämst tillgänglighet, lägst grad av tjänstvillighet och pålitlighet av de tre organisationerna vid vårdplanering för patienter med komplexa vårdbehov. Kommunikationen med patient och närstående är otillräcklig och fördröjd mellan vårdgivare. Det råder brist på adekvat vårdplanering och resurserna följer inte med patienternas behov. Vårdcentralchefers kunskap om primärvårdens deltagande, roll och ansvar vid vårdplanering genomsyrades av en osäkerhet om uppgiftens innebörd.

- Även om resultaten är en dyster läsning så finns det inte bara hinder utan också möjligheter, säger Lena. Specialistsjuksköterskors förmåga att kommunicera visade sig vara speciellt värdefull för att uppnå ett samförstånd mellan vårdgivare i öppen vård kring de beslut som fattas vid vårdplanering. Genom en förbättrad kommunikation, gemensamma vårdplaner och reglering av ansvar för patienter under hela vårdprocessen anses samverkan bli smidigare. Med andra ord, vid en smidigare samverkan kan insatser i hemmet påskyndas så att en oplanerad sjukhusinläggning undvikas.

- Men det krävs att samordning och samverkan görs till ett kunskapsområde där verktyg, flödesscheman, kontaktvägar, prioriteringar och uppgiftsfördelning kartläggs och rutiner utvecklas. Dessutom måste kunskapen säkerställas genom forskning och används av vårdchefer för att styra vårdprocesser och stödja medarbetare, menar Lena G Larsson och Eric Carlström, professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och organisation samt docent i offentlig förvaltning vid Sahlgrens akademin, Göteborgs universitet.

Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/59549

 

 

Publicerad: