Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk ohälsa, smärta och arbete

Logotyp Göteborgs universitet

Inom primärvård i Västra Götalandsregionen pågår ett flertal projekt i samverkan med universitet och högskolor som rör arbete och hälsa. Forskning bedrivs om insatser för att förebygga sjukskrivning eller återgång i arbete efter sjukskrivning. Målgruppen för forskningen är personer med psykisk ohälsa och smärttillstånd.

Projektet syftar till att undersöka om det går att förbättra kommunikationen mellan patient, läkare och patientens chef eller arbetsledare kring behov av sjukskrivning och möjligheter till att på kort eller lång sikt anpassa arbetssituationen.

För att underlätta kommunikationen har vi utvecklat en «resurslapp» som handlar om psykisk hälsa och arbetsanpassning. I projektet ska vi undersöka om «resurslappen» påverkar sjukfrånvarons längd men också intervjua deltagare vad de tyckte om att använda resurslappen. Projektet är en randomiserad, kontrollerad studie där en interventionsgrupp jämförs med en kontrollgrupp.  

Projektledare: Gunnel Hensing
Professor
e-post: gunnel.hensing@gu.se
Mobilnummer: 0766 186862

Projektbeskrivning & publikationer: Tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete. CapNote - en randomiserad, kontrollerad studie i primärvården på projektdatabasen FoU i VGR

Forskningen bedrivs med stöd av Forte.

Personcentrerat stöd via en e-Hälsoplattform för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom.

Syftet med projektet är att i en randomiserad kontrollerad studie utvärdera om ett personcentrerat stöd via en e-Hälsoplattform kan leda till snabbare återgång i arbete, minskad risk att återinsjukna, minskade kostnader och stärkt självtillit.

E-Hälsa stödet har flera funktioner som syftar till att underlätta för deltagarna att hantera sin vardag. De kan exempelvis rapportera sin dagsform och se trender över sin hälsa samt bjuda in och samverka med personer som kan vara ett stöd under deras rehabilitering, till exempel närstående, vänner,  hälso- och sjukvårdspersonal, arbetsgivare och arbetskamrater. Hypotesen är att personcentrerat stöd på distans kan stödja de som drabbats av stressreaktion eller utmattningssyndrom att identifiera och använda personliga styrkor och förmågor för att främja rehabilitering och återhämtning.

Studien bedrivs i samarbete mellan Närhälsan Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

Projektledare: Andreas Fors
Forskarassistent, fil.dr, leg.sjuksköterska
e-post: andreas.fors@vgregion.se
Mobilnummer: 0709-11 59 31

Projektbeskrivning & publikationer:  Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården på projektdatabasen FoU i VGR

Forskningen bedrivs med stöd av Forte.

Problemlösningsbaserade samtal i primärvården - en klusterrandomiserad studie (PROSA)

Studiens syfte är att studera om arbetsplatsnära insatser i form av samtal inom vårdcentralen mellan patienter och rehab-koordinator samt samtal med arbetsgivaren leder till snabbare återgång i arbete för patienter som är sjukskrivna pga psykisk ohälsa. Sjukskrivna individer erbjuds arbetsplatsnära insatser, strukturerade samtal och samverkan med sin arbetsgivare utöver de sedvanliga rehabiliteringsinsatser som görs på vårdcentralerna. Studiens hypotes är att dessa insatser kan resultera i effektiv rehabilitering och återgång i arbete utifrån den enskilde individens behov.

Studien bedrivs i samverkan mellan primärvården i VGR och Göteborgs universitet, enheten för allmänmedicin, samt Karolinska institutet, enheten för interventions- och implementeringsforskning. Omkring 20 vårdcentraler i VG-regionen.

Projektledare: Elisabeth Björk Brämberg
Forskarassistent, fil. dr, leg. sjuksköterska
e-post:  elisabeth.bramberg@vgregion.se
Mobilnummer: 0702 221063

Projektbeskrivning & publikationer: Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en klusterrandomiserad studie på projektdatabasen FoU i VGR

Forskningen bedrivs med stöd av Forte.

Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en klusterrandomiserad studie

Studiens syfte är att studera om ett strukturerat samarbete inom vårdcentralen mellan vårdsamordnare psykisk ohälsa, behandlande läkare och rehab-koordinator plus ett tidigt samtal med arbetsgivaren leder till högre frekvens återgång i arbete för de individer som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa/utmattningssyndrom. Individer som söker vårdcentral med depression, ångest eller stressrelaterade psykiska  besvär som föranleder sjukskrivning erbjuds strukturerat samarbete samt tidigt samtal med arbetsgivaren på interventionsvårdcentralerna  utöver de sedvanliga rehabiliteringsinsatser som görs på vårdcentraler med vårdsamordnare och rehabkoordinator. Vår hypotes är att samarbetet kan förena läkande och effektiv rehabilitering utefter den enskilde individens behov.

Studien bedrivs i samverkan mellan primärvården i VGR och Göteborgs universitet, enheten för allmänmedicin. Cirka 20 vårdcentraler i VG-regionen där det finns både vårdsamordnare och rehabkoordinator medverkar i studien. Hälften av vårdcentralerna är randomiserade till att vara interventionsvårdcentraler, och hälften till att fortsätta som kontrollvårdcentraler under studiens gång.

Projektledare: Cecilia Björkelund
Senior professor, specialistläkare allmänmedicin
e-post: cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se
Mobilnummer: 0707 980503

Projektbeskrivning & publikationer: Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en klusterrandomiserad studie på projektdatabasen FoU i VGR

Forskningen bedrivs med stöd av Forte.

Studiens syfte är att pröva en modell för att förebygga sjukskrivning. Efter att tidigt ha identifierat risk för långvariga besvär och sjukskrivning randomiseras personen antingen till PREVSAM-modellen eller till sedvanlig behandling inom primärvård. I PREVSAM modellen erbjuds en personcentrerad rehabilitering där individens uppfattning om ansvar för besvären har belysts och samverkande insatser görs av ett interdisciplinärt team med utgångspunkt i den biopsykosociala modellen och i samverkan med arbetsplatsen, alternativt arbetsförmedlingen.

Studiens hypotes är att med tidig identifiering av risk, tydlig ansvarsfördelning och samverkande insatser mellan sjukvård och arbetsplats minskar risken för långvarig sjukskrivning. 

Studien bedrivs i samverkan mellan primärvården i VGR och Göteborgs universitet, sektionen för hälsa och rehabilitering Göteborgs universitet.

Projektledare: Maria Larsson
Primärvårdschef FoU, docent, leg. sjukgymnast
e-post:  maria.eh.larsson@vgregion.se
Mobilnummer: 0767 905400

Projektbeskrivning & publikationer: Tidig identifiering och samverkande insatser för att förebygga sjukskrivning för smärttillstånd – PREVSAM – en randomiserad kontrollerad studie. på projektdatabasen FoU i VGR

Forskningen bedrivs med stöd av Forte.

Senast uppdaterad: 2021-03-23 16:28