Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukvårdsapoteket säkrar försörjningen av läkemedel

Porträttfoto Linnea Aiff utomhus vid grönska framför Regionens hus i Göteborg
– Vi ser till att läkemedlet finns för vårdpersonalen att ge till patienten. Vi liknar det med att de ska kunna öppna kranen och så kommer det vatten – det är vårt mål, säger Linnea Aiff, operativ samordnare och sjuksköterska på Sjukvårdsapotek VGR.

Att hela Västra Götalandsregionen ska arbeta på samma sätt kring läkemedelshantering – och att göra det så enkelt som möjligt för vårdpersonal att ge rätt läkemedel – det är det stora målet för Sjukvårdsapotek VGR.

Sjukvårdsapotek VGR är ett regiongemensamt sjukvårdsapotek, som består av fem lokala och en regiongemensam enhet som har ett nära samarbete.

– Vårt primära uppdrag är att säkra läkemedelsförsörjningen till alla som behöver läkemedel – såväl sjukhus och öppenvårdsmottagningar som kommunernas hemsjukvård. Vi ska också se till att det sker på ett patientsäkert, effektivt och kostnadseffektivt sätt, säger Linnea Aiff, operativ samordnare och sjuksköterska på Sjukvårdsapotek VGR.

Till exempel har sjukvårdsapoteket farmaceuter som jobbar nära personalen som möter patienter på sjukhusen. Tanken är bland annat att avlasta sjuksköterskor och ge dem mer tid till patienterna.

– Vi är ett kunskapsstöd för sjukvårdspersonalen och utbildar i våra system och iordningställer läkemedel så sjuksköterskorna inte behöver.

– Vi ser till att läkemedlet finns för vårdpersonalen att ge till patienten. Vi liknar det med att de ska kunna öppna kranen och så kommer det vatten – det är vårt mål, säger Linnea Aiff.

Fungerar som nätverk

Sjukvårdsapoteket är strukturerat som ett nätverk, med bland annat ett antal specialistroller som apotekare, logistiker och sjuksköterska, för regiongemensamt arbete. Specialisterna består av både personer från de lokala sjukvårdsapoteken och från den regionala enheten, som samordnar allt arbete.

Basen i sjukvårdsapotekets organisation är de fem lokala sjukvårdsapoteken, ett antal samverkansgrupper samt de fyra produktionsenheterna för slutenvårdsdos, det vill säga maskinell packning av läkemedel i dospåsar. Sedan mars i år finns också tre beredningsenheter för läkemedel som cytostatika till cancerpatienter och extempore, det vill säga specialtillverkade läkemedel för en enskild patient eller patientgrupp.

Går mot automatisering

Sjukvårdsapotek VGR arbetar i regiongemensamma processer för olika flöden, som läkemedelsförsörjning, vårdfarmaci, slutenvårdsdos och beredning av extempore. Alla flöden har en processgrupp med en processägare.

– De jobbar med ständiga förbättringar – det gäller att hela tiden försöka utvecklas och göra det så lätt för sjukvårdspersonalen som möjligt. Vi går mycket mot automatisering; att vi till exempel gör i ordning läkemedel centralt, så att inte sjuksköterskorna ska behöva iordningställa läkemedel. I framtiden kan detta ske med hjälp av robotar, säger Linnea Aiff.

I flödet läkemedelsförsörjning ingår till exempel vätskevagnar för avdelningar som beställer mycket vätska.

– Då kan man ha en prenumerationstjänst, där en vagn går fram och tillbaka, så att man inte behöver ha skrymmande vätskor på lager på avdelningen.

Chefer från alla förvaltningar med

Utgångspunkten för allt arbete är en 20 personer stark förvaltningsgrupp, där enhetschefer från alla sjukvårdsförvaltningar och regionala funktioner inom sjukvårdsapoteket finns med. Gruppen tar fram en gemensam verksamhetsplan, med samma mål för alla att jobba mot.

– Det är en väldig styrka att vi vet att alla får information på samma sätt. Alla enhetschefer är med och tar beslut och tar sedan med sig frågan hem till den egna förvaltningen, så att vi arbetar likadant.

– Att chefer tar sig tid till att vara med är en framgångsfaktor. De går under sin egen sjukhusförvaltning, men det regionala arbetet är väldigt accepterat, säger Linnea Aiff.

Kommit långt med standardisering

Lokalt på sjukhusen arbetar man med skötsel av så kallade vårdnära lager; läkemedelsautomater som oftast finns i sjukhusens kulvertar, liksom patientnära lager i avdelningsförråden.

– I det vårdnära lagret finns mer ovanliga läkemedel, som inte behövs på avdelningen hela tiden.

Sjukvårdsapoteket hjälper bland annat till med att beställa, packa upp, kontrollera hållbarhetsdatum och analysera så att sjukhuset har rätt sortiment.

Ett speciellt sortimentsråd ansvarar för det dagliga arbetet med sortimentsstyrning och att hitta ersättningsprodukter vid restsituationer. Detta är en regional funktion, där medarbetare från lokala sjukvårdsapotek ingår.

– Sortimentsrådet har i uppdrag att hålla ihop sortimentet. Tack vare rådet har vi i VGR kommit långt med att standardisera läkemedelssortimentet. Det möjliggör en effektiv lagerhållning, så att vårdenheterna får leverans inom 24 timmar vid beställning till sitt avdelningsförråd, säger Linnea Aiff.

Vill nå utanför sjukhusen

Förutom själva läkemedelsförsörjningen handlar mycket av sjukvårdsapotekets arbete om att sprida kunskap om läkemedelshantering. Med bytet från det tidigare namnet sjukhusapoteket vill de tydligare signalera sin vilja att nå ut mer även utanför sjukhusen, till vårdcentraler och annan öppenvård.

– Vi förmedlar kunskap inom olika områden inom läkemedelshantering, så vill man veta mer om det och hur vi kan öka samarbetet är man välkommen att höra av sig till oss, säger Linnea Aiff.

Påverkar även nationellt

Förutom lokalt och regionalt är Sjukvårdsapotek VGR även med och påverkar nationellt – något som inte minst märktes under pandemin, då VGR tillsammans med tre andra regioner fick mandat att säkra den svenska läkemedelsförsörjningen till covid-19-vården.

Linnea Aiff och hennes kollegor arbetar med de utmaningar som finns när mer vård bedrivs inom kommunen. De vill säkerställa en robust läkemedelsförsörjning till de patienter som vårdas i hemmet och göra samarbetet mellan region och kommun lättare.

– Till sjukhusen levererar vi som vi vill göra, men vi brottas med att de svårt sjuka i allt större utsträckning vårdas av hemsjukvården. Mycket av det vi gör på sjukhusen skulle kunna underlätta för patienter som vårdas i hemmet, men där räcker lagarna inte till riktigt.

– Vi lyfter upp detta nationellt med både Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Vi vill få till förändringar som gynnar patienterna både i VGR och i hela Sverige.

Sjukvårdsapotek VGR

  • Ett regiongemensamt sjukvårdsapotek med uppdrag att säkra och vidareutveckla en gemensam läkemedelsförsörjning för sjukvården inom Västra Götalandsregionen.
  • Ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar. Består av fem lokala och en regiongemensam enhet som har ett nära samarbete.
  • Är innehållsansvarig för Blandbarhetsdatabasen, en webbapplikation som ger råd om vilka intravenösa läkemedel som kan kombineras och vilka man ska undvika att ge samtidigt till patient.
  • Dospaketerar läkemedel, så kallad slutenvårdsdos, och levererar till inneliggande patienter på sjukhus.
  • Tillverkar extemporeläkemedel, specialtillverkade läkemedel för en enskild patient eller patientgrupp, exempelvis förfyllda antibiotikasprutor och cytostatikaberedningar.
  • Arbetar med ePed, en nationell databas för läkemedel för alla vårdenheter som behandlar barn och ungdomar upp till 18 år.
  • Hette tidigare Sjukhusapoteket, men bytte vid årsskiftet namn för att förtydliga att läkemedelsförsörjningen inte enbart gäller sjukhus, utan även vårdcentraler och annan öppenvård.
  • Webbsida: Sjukvårdsapotek VGR – Vårdgivarwebben
  • Kontakt funktionsbrevlåda: sjukvardsapotek.vgr@vgregion.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Senast uppdaterad: 2022-11-16 16:08