Sjukdomsförebyggande arbete

cyklist, träd med höstlöv

Datum och kursbeskrivning:

11 oktober 2024, Kursbeskrivning

3 december 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål b2
HSLF-FS 2021:8: delmål STb2

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

1 dag (+ ½ dag eget arbete)

Kursinnehåll

Utbildningen fokuserar på de levnadsvanor som omfattas av ”Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor”, dvs. tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Vi arbetar också med samtalsmetodik för beteendeförändring med utgångspunkt i MI (motiverande samtal). 

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagaren: 

  • Ha kunskap om levnadsvanornas betydelse för folkhälsan, individens hälsa och utveckling av sjukdom. 
  • Ha kunskap om rekommenderade åtgärder för levnadsvanorna i enlighet med nationella riktlinjer. 
  • Ha kännedom om grunderna i motiverande samtalsteknik för beteendeförändring. 
  • Kunna identifiera ohälsosamma levnadsvanor. 
  • Kunna reflektera över och diskutera medicinska ställningstaganden utifrån levnadsvanans svårighetsgrad och den enskilda patientens situation. 

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för kurs. För godkänd kurs krävs: 

  • Deltagande i samtliga kursmoment före och under kursdagen. 
  • Genomförd, inskickad och godkänd inlämningsuppgift efter kursdagen.

Pedagogik

Föreläsningar, falldiskussioner och grupparbete. Förberedande uppgift inför kursdagen samt skriftlig inlämningsuppgift efter kursdagen.