Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Referat från tidigare VFU-konferenser

Referat år 2017

2017-års VFU-konferens ägde rum 19-20 oktober och hölls i Stockholm. Temat var"Perspektiv på lärande".

Hälso- och sjukvården är i förändring och står inför stora utmaningar. Konferensen strävar efter att vidga perspektiven genom presentation och reflektion kring pedagogiska modeller, interprofessionellt lärande och teknikmedierad vård. Utifrån ett studentcentrerat perspektiv får du ta del av aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten för utbildning på både grund- och avancerad nivå.

För tre månader sedan, en onsdag kväll, stod vi studierektorer och huvudhandledare i foajén på Clarion Sign Hotell i Stockholm och välkomnade ett femtiotal studenthandledare. I år hade vi nämligen möjligheten att erbjuda ett stort antal studenthandledare att delta i den årliga nationella VFU-konferensen. Och intresset visade sig vara stort. Det var huvudhandledare, studenthandledare för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter, arbetsterapeuter och studierektorer från primärvården som kom resande från olika platser inom VGR.

Konferensen var som vanligt en unik mötesplats för kollegial samverkan. Totalt var vi 850 deltagare på konferensen från hela riket. Temat för årets VFU-konferens var "Perspektiv på lärande" Studentcentrerat lärande – Modeller för handledning.

Konferensen ägde rum på City Conference Centre – Folkets Hus i Stockholm den 19-20 oktober och arrangerades av Svensk sjuksköterskeförening och i år var det sektionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet som fungerade som årets samarbetslärosäte. Hälso- och sjukvården är i förändring och står inför stora utmaningar. Konferensen strävade efter att vidga perspektiven genom presentation och reflektion kring pedagogiska modeller, interprofessionellt lärande och teknikmedierad vård. Utifrån ett studentcentrerat perspektiv fick vi ta del av aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten för utbildning på både grund- och avancerad nivå. Det känns både viktigt och ansvarsfullt att genom den årliga konferensen kunna sätta den verksamhetsförlagda utbildningen i centrum och sprida kunskap om hur vi på bästa sätt ska vägleda studenter genom en akademisk utbildning.

Torsdagen startade med att svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel och Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid KI, hälsade oss alla deltagare välkomna till VFU-konferensen.

Förmiddagens föreläsningar hade temat ”studentcentrerat” och olika föreläsare dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om ämnet.

En av föreläsarna var Margaretha Forsberg Larm. Hon talade om hur man utvecklar ett pedagogiskt förhållningssätt som stödjer kunskap och lärande. Hon belyste olika vägar till ett lyckat handledarskap. En av vägarna till ett framgångsrikt handledarskap som hon pekade ut rörde förmågan att visa studenter och handledare delaktighet, att skapa en känsla av trygghet och att ge kollegialt stöd. Det jag särskilt minns var att hon påminde oss om att vi alla måste komma ihåg hur det var att vara student. Och hur det kändes när man var välkommen till den plats där man skulle göra sin VFU. När en student känner sig välkommen skapar det en bastrygghet som också är grunden för att studenten ska känna förtroende.

Dagen avslutades med en festlig kväll på Münchenbryggeriet. Det bjöds på en väldigt god tre-rätters middag och underhållning.

Den andra konferensdagen hade två parallella spår: studenternas lärande på grundnivå respektive studenters lärande på avancerad nivå.

En av föreläsarna var Anette Forss, och hennes föreläsning handlade om betydelsen av fördjupad teknikkunskap och omvårdnad som praktik och vetenskapligt ämne, och hur detta kan stödjas under den verksamhets­förlagda utbildningen. Hon utgick från en omtolkning av den ikoniska bilden av Florence Nightingale och lyktan, influerad av nyare strömningar inom teknikfilosofin där ljuset sätts på ömsesidigheten i relationen mellan människa och teknik; hon kom då också in på så kallad teknikmedierad omvårdnad.

Carl- Johan Sunderg, institutionen för fysiologi och farmakologi, stod för konferensens sista föreläsning. Han föreläste om träning för alla och hur hjärnan påverkas positivt av träning.

Konferensen bjöd på inspiration och en kompetenshöjning i handledarrollen. Den gav oss olika perspektiv på lärandet. Några russin ur konferenskakan att ta med sig är insikten om att vi lär in olika och att ta reda på hur den enskilda studenten eller handledaren lär in är viktigt för inlärningsprocessen. När vi kan berätta och förklara vår kunskap för någon annan på ett begripligt sätt är vi bärare av kunskap.  Ett annat russin var vikten av fördjupat samarbete och efterföljande reflektion.

Efter dessa inspirerande och lärorika dagar tillsammans, åkte vi nöjda hemåt för att fortsätta vårt spännande arbete med utbildningsuppdraget – och med föresatsen att fortsätta eller rent av börja träna, inte minst för hjärnans skull.

Annika O Möller

Referat år 2016

Dagens student- morgondagens kollega" löd temat för 2016 års VFU konferens där primärvårdens studierektorer och huvudhandledare i Västra Götaland tillsammans med ytterligare 900 deltagare engagerade sig i hur man kan utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. Konferensen ägde rum på Kista mässan i Stockholm och arrangerades av Svensk sjuksköterskeförening och medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet.

Årets VFU konferens bjöd på flera nyheter och för första gången erbjöds parallella spår på grund och avancerad nivå, samt ett studentspår. Det erbjöds även workshoppar om förenade anställningar mellan vårdverksamhet och högskolan/universitet samt AssCE formulär.

I inledningstalet som hölls av Ami Hommel och Louice Härdelin lyftes betydelsen av VFU-konferensen som mötesplats för att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen och vikten av att sjuksköterskor och handledare i omvårdnad hittar tid för reflektion, även under arbetspass, med studenter och kollegor i dagens intensiva och interprofessionella vård.

Under rubriken" VFU – ett samspel mellan handledare och student" talade Håkan Hult om bedömning i verksamhetsförlagd utbildning och balansgången mellan kontroll och stöd. En handledare behöver både se och lyssna till studentens behov och önskemål, t.ex. om studenten behöver mer av teoretiskt förståelse eller praktisk erfarenhet. Det är även av vikt att kunna skilja bedömningar från värderingar liksom att etablera konsensus om bedömningar och göra dessa kontinuerligt under hela studentens VFU

Karin Persson underströk betydelsen av att koppla inlärningen till något roligt samtidigt som sinnena stimuleras. Genom att aktivera studentens känslor så ökar möjligheten till lärande. Vi lärde oss också att chanserna ökar om handledare och student har positiva förväntningar på VFUn.

Hur sjukvården ska kunna jobba säkert i konflikter som involverar våld talade Dick Clomén från Svenska Röda korset. Det är nödvändigt för sjukvårdspersonal att bygga förtroende, agera opartiskt och inte diskriminera någon som är i behov av vård.

Utöver detta delade studenter, handledare, och lärare med sig av flera aktuella projekt och erfarenheter av olika pedagogiska modeller i verksamhetsförlagd utbildning. Studenter betonade bl.a vikten av god samverkan mellan lärosäte och VFU plats och betydelsen av tydlig information från lärosäte avseende ramar för VFU:n och förväntningar på verksamheten.

Det jag särskilt minns är Amanda Lundqvists fina presentation av handledning och stöd till utbytesstudenter inom medicinsk akut vård. Här lyftes teamarbete som avdelningens ledord och att snabbt göra studenterna delaktiga och inkluderade i teamen. Några råd var, en aktiv handledning i början, låt studenten reflektera över t.ex. egenvårdsåtgärder och använd en stor portion av humor i handledningen.

Konferensens första dag avslutades med mingel och middag. Nästa samarbetspartner för VfU-konferens blir Karolinska Institutet.

Studiebesök Gustavsberg utbildningsvårdcentral
Dagen innan konferens gjordes även ett studiebesök på Gustavsbergs utbildningsvårdcentral. Syftet med studiebesöket var att ta del av hur det gick till då de startade och deras erfarenheter av att bedriva utbildningsvårdcentral. Vi blev mycket väl mottagna av studentsamordnare Annika Eriksson, med team, distriktsläkare, fysioterapeut, psykolog och sjuksköterska som både entusiasmerade och delade med sig av sina erfarenheter av arbetet på en studenthandledd mottagning. Utifrån våra frågeställningar berättade de om extremt nöjda studenter och patienter, att studenter inte blir en extra börda utan en rolig del av jobbet vilket kan bli till reklam för vårdcentralen. Det negativa handlade främst om att få ekonomin att gå ihop och om oklara ekonomiska ramar. De står fortfarande mitt uppe i processen och anser att det är lite tidigt att dra lärdomar. Dock betonades vikten av att handledare "köper" upplägget, att lokaler finns, att chefer till 100 % stöttar genomförandet och att det aldrig skulle funka utan en god samordnare.

Mycket trötta men med nya erfarenheter och nya kontakter i bagaget kan vi konstatera att utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv ligger erfarenheter till grund för nya frågeställningar som leder lärandet genom att sträva mot nya erfarenheter i en cirkulär lärprocess. I den processen är vi all en del!

Studierektorerna för VFU

År 2015

Den 17-18 november deltog bashandledare, huvudhandledare och studierektor från Studierektorsenhet primärvård, Närhälsan VGR i den årligen återkommande konferensen om verksamhetsförlagd utbildning. Temat för konferensen var " Att lära i team för att verka i team”.

Konferensen är mycket populär och arrangeras årligen av Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med ett lärosäte, i år var det tillsammans med Göteborgs Universitet. Drygt 800 personer deltog i konferensen och man hade ytterligare personer som stod beredda att ansluta sig om någon plats blev ledig.

Under rubriken ”Patienten en partner i teamet” inledde professor Inger Ekman från Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet, GPCC. Hon betonade hur viktigt det är att se patientens eller personens egna resurser, för i slutändan handlar personcentrerad vård om de relationer vi skapar till våra patienter och deras anhöriga.

Sedan inspirerade Robert Karjel, överstelöjtnant inom försvaret, publiken med sina erfarenheter om ledarskap och samverkan under stor press. Han berättade om en spännande resa om att stå inför en tillsynes helt omöjlig uppgift för att senare lyckas få med alla i teamet och sträva mot samma mål. Han betonade att alla i teamet är lika betydelsefulla oavsett roll.

Eftermiddagen avslutades med att barnmorskor från Sahlgrenska Universitets sjukhus visade en sketch om hur det kan upplevas första dagen som student på förlossningen. Sketchen framfördes delvis med sång till melodin från Carolas ” En Evighet”. Ett perfekt avslut på dagen som lockade till många skratt och handklapp.

Kvällen avslutade på Kajskjul 8 med middag och underhållning av Majornas 3dje Rote tillsammans med Tomas von Brömssen.

Dag två inleddes med jazzmusik av studenter från Chalmers.

Därefter pratade Isabella Thambert om kroppsspråkets och röstens betydelse för hur vi tolkar varandras signaler.

Vi var med om två inspirerande och tänkvärda dagar.

För den som vill läsa mer om konferensen kan man gå in på

http://www.swenurse.se/medlem/Kurser-och-konferenser/interprofessionella-team-pa-vfu-i-goteborg/

Nästa år är konferensen i Stockholm 25-26 oktober i samarbete med Linköpings Universitet.

Christina Högberg och Renée Johansson, studierektorer VFU. Studierektorsenhet primärvård

Referat år 2014

Den 14-15 oktober deltog bashandledare, huvudhandledare och studierektor från Studierektorsenhet primärvård, Närhälsan VGR i den årligen återkommande konferensen om verksamhetsförlagd utbildning. Temat för konferensen var "Verksamhetsförlagd utbildning i en föränderlig värld".

Konferensen som beskrivs vara mycket populär arrangerades i år av Svensk sjuksköterskeförening och Malmö högskola. Mer än 600 personer deltog i konferensen och man hade ytterligare 200 personer som stod beredda att ansluta sig om någon plats blev ledig.

Under rubriken "Blir världen bättre" inledde Staffan Landin från Gapminder. Han gav oss ett globalt perspektiv på stora förändringar som skett vad gäller hälsa och välfärd från 1800-talet och framåt. Även om världen står för stora utmaningar kunde man ändå konstatera att många förändringar lett till stora förbättringar. På Gapminders hemsida kan man ta del av Staffans presentation.

Därefter följde ett stort antal presentationer om hur man utvecklat handledning av studenter under VFU. Framgångsfaktorerna för att utveckla och förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen beskrevs i flera av presentationerna som ett resultat av en fördjupad samverkan mellan lärosäte och verksamhet, där tydliga strukturer och strategier för att uppnå målen hade utarbetats. Konferensen gav oss också olika perspektiv på livslångt lärande och modeller för handledning, samverkan och examination.

För den som är intresserad av att läsa abstracts från de olika presentationerna finns materialet samlat på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida.

Dag 1 avslutades med konferensmiddag, mingel och en överraskning som visade sig vara underhållning av Gunhild Carlings orkester.

Ulla-Britt Martinsson, Studierektor VFU

 

Senast uppdaterad: 2017-09-03 15:02