Barnuppdraget - statusuppdatering

Efter delrapporten i april har styrgruppen haft en genomgående diskussion kring det fortsatta arbetet och en dialog med uppdragsgivarna. Till årsrapporten, som kan ses som ett underlag till våra beslutsfattare, har vi två huvudsakliga mål.

Det första att bättre och mer säkert kunna beskriva nuläget och brister i Västra Götalandsregionen när det gäller hälso- och sjukvård för barn o unga, detta utifrån ett barn- och närstående perspektiv. Här behöver vi peka på skillnader inom regionens olika delar också. Vi vill även visa på vilka verksamheter som har vilket uppdrag gentemot barn med närstående.

Det andra målet att beskriva vägar framåt, en början till målbild, rekommendationer eller krav för en förbättrad hälso- och sjukvård. I vissa delar kanske förslag på fördjupade utredningar för att komma vidare. Detta andra mål behöver i mesta möjliga mån vara förankrat hos och framtaget tillsammans med medarbetare, chefer, patienter och närstående.
För övrigt finns ett dussintal delprocesser i uppdraget som vi kommer arbeta med under året, bl.a systematiskt arbete med prövning av barns rättigheter, kommunal referensgrupp, nuläge och behov hos gruppen barn och unga med ont i magen, jämlik kompetenstillgång, analys av djupintervjuer med föräldrar och ungdomar etc.

När det gäller patient- och närståendemedverkan så kommer vi att arbeta med digitala verktyg via väntrummen i verksamheterna, en metod som utvecklas nu. Ytterligare brukarkväll som den i Göteborg planeras till hösten – vi återkommer med tid och plats.

Senast uppdaterad: 2018-07-04 13:45