Delrapport barnuppdraget

Nu publiceras, efter fem månaders intensivt uppstartsarbete, den första delrapporten i regionala barnuppdraget.

Delrapporten rör nuläge och behov hos barn och unga med kronisk sjukdom och de representativa målgrupper vi detaljstuderat. Det finns många intressanta och viktiga iakttagelser som vi tillsammans bör använda som diskussionsunderlag inför det fortsatta arbetet med lösningar.

Delrapport 1. Regional utvecklingsplan - hälso- och sjukvård för barn och unga i Västra Götalandsregionen

Eftersom arbetet är så pass omfattande kommer vi under 2018 att fortsätta analysera och fördjupa de fakta och de slutsatser som börjar skönjas. Vi behöver också ha en bra övergripande bild av nuläget, där även samhällsfaktorer, folkhälsa, kommunala verksamheter, patient- och närstående perspektiv samt hälso- och sjukvårdsfakta och vårduppdrag som rör barn och unga sammanställs till en klar bild.

Men vi gör också ett försök att börja arbeta med förbättringsförslag och vägval framåt, liksom att sammanställa en summering av goda exempel och befintliga lösningar i VGR idag. Tveka inte att kontakta barnuppdraget vid frågor, tankar, kommentarer och inspel.

Konklusioner kort sammanfattat, denna delrapport:

  • Bakgrund, syfte och mål är i högsta grad relevant.
  • Metod och arbetssätt fungerar och är effektivt.
  • Avgränsning till patienter med komplexa behov och en uppstart i projektform var nödvändigt. Arbetet är dock kontinuerligt och syftar till att omhänderta helheten på sikt.
  • Delaktighet, samarbete och förankring hos medarbetare, chefer, patienter, närstående och kommuner är under uppbyggnad.
  • Helhetsbild (nuläge och behov) utifrån resultaten verkar samstämmig men med risk för övervikt i den specialiserade vården.
  • Vi vill under 2018 göra klart helhetsbilden nuläge, bredda med en primärvårdsgrupp samt börja inventera brett kring lösningar utifrån resultat. Goda exempel och förslag på lösningar finns på flera håll. Nästa avrapportering sker preliminärt i oktober.
  • Framtida förslag till åtgärder i Västra Götalandsregionen inom ramen för en utvecklingsplan bör om möjligt läggas i omställningen och synkroniseras med programkontorets arbete. Härigenom tillförs också kunskap och systematisk prövning av barns bästa, till omställningen.
Senast uppdaterad: 2018-04-27 11:06