Elevhälsa

Fysisk aktivitet har stor effekt på måendet. Elevhälsan kan jobba på många sätt med enskilda elever som är otillräckligt fysiskt aktiva.

Alla elever nås inte av skolans generella insatser med daglig rörelse utan insatsen måste skräddarsys - elever som rör sig minst har mest att vinna på att börja röra på sig!

Genom samtal kring fysisk aktivitet, motivations- och familjestödsinsatser samt ordination av fysisk aktivitet på recept kan enskilda elever få stöd till att hitta rörelseglädje och en väg till aktivare vanor. Skolan kan skapa en stödjande miljö utifrån elevens nätverk och engagera fler för att peppa eleven.

Elevhälsoteamet kan även ha en central roll i arbetet med den generella, främjande fysiska aktiviteten med planering och information till elever, vårdnadshavare och medarbetare. På några skolor finns exempel på hur teamet även är med i genomförandet; rektorn håller utomhusmorgongympa, kuratorn har promenadgrupper på rasten, skolsköterskan joggar som eftermiddagsaktivitet.

Verktygslåda

Aktiva möten

Hur ser mötet mellan eleven och elevhälsoteamet ut? Kanske kan specialpedagogen ha utomhuspedagogik? Kuratorn gående prat? Och skolsköterskan kanske kan kasta boll under sina samtal? Ibland upplever eleven att det blir mer naturligt att prata under rörelse än att sitta i ett rum.

Aktivitetsmätning

Att mäta aktivitet motiverar många till mer rörelse – allt från enkla stegräknare till aktivitetsmätare i smarttelefoner sammankopplade med fitnessarmband. Att skriva ner hur man rör sig i en aktivitetsdagbok är också ett sätt.

Rörelsenyckeln

Rörelsenyckeln är ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga. Använd gärna nyckeln i dina samtal för att inspirera till ökad fysisk aktivitet. På www.vgregion.se/rorelsenyckeln finns verktyget Rörelsenyckeln, information om hur man beställer den, material för utskrift på 5 olika språk, bilder för infoskärmar med mera.

Samtalsverktyg

Riskföreningen för skolsköterskor har ihop med dietisternas och fysioterapeuternas riksförbund tagit fram samtalsstöd kring levnadsvanor: Levnadsvanor | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se)

Webbinarium: Fysisk aktivitet för barn och unga

Centrum för fysisk aktivitet anordnar webbinarier för vårdnadshavare om fysisk aktivitet och hur man kan stötta sitt barn till mer rörelse. Här ges även möjlighet till att ställa frågor. Läs mer på: Webbinarium för föräldrar.

Fysisk aktivitet på recept

FaR, fysisk aktivitet på recept kan användas som förebyggande eller åtgärdande insats för elever som är otillräckligt fysiskt aktiva och som inte mår bra. På www.vgregion.se/fysiskaktivitet kan du läsa mer om metoden samt hitta utbildningar, material med mera. Ta gärna stöd av Centrum för fysisk aktivitet för att ta fram en struktur för hur hela elevhälsoteamet kan hjälpas åt för att främja fysisk aktivitet och arbeta med FaR.

FaR-mottagning

Elever som fått FaR och behöver extra stöd för att komma igång kan hänvisas vidare till FaR-mottagning där de ihop med vårdnadshavare får träffa fysioterapeut. Målet är att hitta hållbara och hälsofrämjande rörelsevanor. På www.vgregion.se/cffa finns mer information samt möjlighet till bokning.

Dietistresurs

Möter du elever med övervikt där det finns behov av att prata om matvanor? Boka videobesök med dietisten på FaR-mottagning för eleven och/eller vårdnadshavaran. På www.vgregion.se/far-dietist kan du läsa mer om individuella besök, gruppverksamhet, bokning samt få svar på de vanligaste frågorna om dietistverksamheten samt om barns vikt och matvanor.
För kontakt med dietist mejla rh.cffagoteborg@vgregion.se.


Läs mer

Svenska rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar.

Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Kapitel om Fysisk aktivitet hos barn och unga från FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Elevhälsoportalen sida om Fysisk aktivitet finns förslag på främjande insatser som skolan kan göra.

GoFaR, Gemensamt ordnad FaR i Helsingborg - samverkan mellan skola, stad, region, fritid och idrott.