Förskola i rörelse

Barn mår bra av att röra på sig! Låt barns rörelseglädje utvecklas till goda, aktiva vanor. Förskolan kan göra mycket för att främja fysisk aktivitet. Här hittar du inspiration, fördjupning och hur ni kan få stöd att bli en förskola i rörelse.

Rörelse är redan en integrerad del av förskoledagen med lek och utevistelse och med Lpfö18 sätts kanske ännu mer fokus på fysisk aktivitet.

För att öka mängden daglig rörelse kan förskoleverksamheten se till att:

  • barnen får så mycket utevistelse som möjligt
  • gårdarnas aktivitetsstimulerande särdrag utvecklas
  • ett metodiskt arbete sker med beteendeförändring för att stimulera barnens fysiska aktivitetsgrad
  • pedagoger agerar som hälsofrämjande förebilder under utevistelsen
  • regelbundet följa upp det hälsofrämjande arbetet. 

Genom att jobba med schemaläggning av rörelse och utformning av både inne- och utemiljö kan vi öka mängden fysisk aktivitet hos barnen. Därigenom nås positiva effekter på hälsa, motorik, psykosocial utveckling och fysisk självkänsla, bland mycket annat.

 

Verktygslåda

Skolverkets sida Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan ger förslag på hur du kan jobba praktiskt med rörelse och utemiljö.

Västra Götalandsregionen har foldrar för barn och föräldrar om hälsa och fysisk aktivitet:
Ideficsfoldrarna - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Idrottsförbund/intresseorganisationer har tagit fram fina material som inspirerar till rörelse.
Gymnastikförbundet: Bamsegympa
Ishockeyförbundets: rörelsekurva
Budo- och kampsportsförbundet: Motoriq
Friluftsfrämjandet: Äventyr för barn
Generation PEP: Verktyg | Generation Pep Förskola - Generation Pep

Inspireras genom artiklar på www.forskolan.se och www.forskoleforum.se - sök på rörelse och motorik!


Kontakt

Finns er förskola i Göteborg? Har ni en ambition om att öka mängden daglig rörelse? Vi kan vi stötta er i att bli en förskola i rörelse! Vi fungerar som bollplank och erbjuder bland annat föreläsningar och workshops. Vårt stöd är kostnadsfritt.

Vänligen anmäl ert intresse på far-teamet@vgregion.se så kontaktar vi er - tillsammans kommer vi fram till ett upplägg som passar er!


Läs mer

Då 85 procent av alla barn går i förskolan en stor del av dagen kan förskolan göra betydande insatser för att öka mängden rörelse och sprida rörelseglädje!
Lpfö18 säger att barnen ska "få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter". Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva."

Förskolan kan på många sätt bidra till att barnen känner rörelseglädje och utvecklar en allsidig rörelseförmåga. På Skolverkets hemsida ligger artikeln Förskolans betydelse för barns rörelseförmåga, fysiska aktivitet och hälsosamma livsstil där du får en teoretisk bakgrund samt praktiska tips.

Dagens fyraåringar sitter stilla hälften av sin vakna tid och endast en tredjedel når rekommendationerna gällande fysisk aktivitet.

De svenska rekommendationerna om fysisk aktivitet säger att daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas. Detta kan ske genom att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion.

I FYSS-kapitlet om Fysisk aktivitet för barn och ungdomar skrivs bland annat:

  • att man hos små barn, 0-5 år ser ett "positivt samband mellan ”hög fysisk
    aktivitetsgrad/ökad fysisk aktivitet” och gynnsam grovmotorisk utveckling, skeletthälsa, kroppssammansättning, psykosocial utveckling (självkänsla, interaktion med andra barn, frånvaro av aggressivitet och kognition) samt en gynnsam profil när det gäller indikatorer för framtida hjärt-kärlsjukdom/metabol sjukdom."
  • att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ännu mer att vinna på mer rörelse.
  • att levnadsvanor under uppväxten har betydelse för hur folkhälsosjukdomar manifesteras i vuxen ålder.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har publicerat rapporter om förutsättningar och policies för att främja fysisk aktivitet i förskolan:

Boverket har tagit fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö - Gör plats för barn och unga!