Förebyggande och åtgärdande insatser

Många elever sitter för mycket och kan inte, vågar inte eller vill inte delta i rörelseaktiviteter. Anledningarna till det är många. Samtidigt kan det för just dessa elever vara extra viktigt med effekterna av fysisk aktivitet, som påverkar hjärnfunktion, psykisk och fysisk hälsa positivt. Här kan det ibland behövas förebyggande eller åtgärdande insatser med fysisk aktivitet på grupp- eller individnivå. En del av det strukturerade arbete kan handla om att fördela uppgifter/roller till olika professioner och medarbetare.

Individnivå

Elevhälsan är ofta involverat här och tillsammans med kollegiet bör de hitta gemensamma rutiner för att:

  1. Identifiera elever som är otillräckligt fysisk aktiva och kommunicera till elevhälsan.
  2. Initiera kontakt mellan elev, ev vårdnadshavare och medarbetare.
  3. Aktivera & motivera eleven. 
  4. Följa upp och utvärdera.
  5. Dokumentera alla steg i ev journal och bestämma hur samtycken för att bryta sekretess går till.

Det finns hjälp för att strukturera arbetet, bland annat:  

FaR, fysisk aktivitet på recept är en metod som kan delas upp mellan medarbetarna i elevhälsan. På Fysisk aktivitet - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen kan du läsa mer om metoden, hitta utbildningar och material som stöder processen.

GoFaR står för gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept och är ett strukturerat arbetssätt för hela skolan att aktivera och motivera elever som fått FaR. Se en film från Helsingborg där man utvecklar GoFaR.

Gruppnivå

På gruppnivå kan det handla om att erbjuda specialidrott, skapa anpassade raster eller att se över och utveckla generella rörelseaktiviteter så att de blir mer inkluderande.