Transporter

Aktiva transporter bryter stillasittande och ökar vardagsaktiviteten.

Grunden till sunda vanor formas tidig och att gå eller cykla till skolan är ett naturligt sätt att få in motion i vardagen. Att röra på sig redan på morgonen ger piggare barn som har lättare att orka med skoldagen.

Aktiva transporter kan också vara att ta trapporna istället för hissen eller ta en omväg till nästa lektion.

Verktygslåda

www.aktivaskoltransporter.se vänder sig till skolor, kommuner och pedagoger som vill arbeta mer strukturerat med aktiva transporter. Här finns filmer och pedagogiskt material.

Cykelvänlig Skola (cykelvanligskola.se) är för skolor som vill delta i nätverk, få coachning, tips och tävla om att utses till den cykelvänligaste skolan.

Trafikkontoret arbetar med att alla barn ska få en Trygg väg till skolan. De arbetar med både fysiska och beteendepåverkande insatser för att fler föräldrar ska gå, cykla eller åka kollektivt med barnen till skolan istället för att skjutsa med bil.

Lektionsförslag från NTF, nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Här finns inspiration för olika årskurser där kunskap om trafik och miljö kan interageras i undervisningen. Här hittar du vilka områden som är kopplade till läroplanen, information till föräldrar och olika teman som rör trafiksäkerhet.

Trafikkalendern är en inspirerande hemsida både för elever och pedagoger för att öka kunskap om trafiksäkerhet, hållbarhet och hälsa.   

På egna ben är en tävling för elever i årskurs 4–6. Utmaningen är att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Tävlingen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. På egna ben drivs av Hållbart resande väst/Västra Götalandsregionen.


Läs mer

Skolans närmiljö, årstider och trafiksituationen påverkar i stor utsträckning hur vi transporterar oss. Mer om hur den byggda miljön påverkar fysisk aktivitet kan du läsa i en rapport från Folkhälsomyndigheten. Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet - en kunskapssammanställning för regeringsuppdraget "Byggd miljö och fysisk aktivitet".

Svenska cykelstäder har sammanställt forskning, statistik och nyckeltal för att visa hur allvarligt läget är gällande barns hälsa och minskade cykling. Samtidigt visas att potentialen till ökad cykling bland barn är stor. Kommuner och myndigheter kan göra mycket för att säkra cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter. Låt barnen styra!

I Umeå har ett projekt om Rörelserika skolvägar testats och håller nu på att utvärderas.

Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet. VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har i detta regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till detta i rapporten Cykling bland barn och unga - En kunskapssammanställning.