Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skola i rörelse

Barn som är tillräckligt fysiskt aktiva mår bättre och presterar bättre i skolan. Den här sidan riktar sig till dig som är pedagog och vill veta mer om daglig rörelse, hitta praktiska tips och inspireras av goda exempel.

På 1177.se kan man läsa mer om rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och unga. 

Läroplanen fastslår att Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Statsbidrag för en hälsofrämjande skolutveckling kan sökas genom skolverket. 

De Aktiva och de Inaktiva är en forskningsrapport som bland annat visar på hur barn rör sig idag, rekommendationer, effekter och orsaker.

Samling för daglig rörelse är ett initiativ från Regeringen. Där slås fast att inaktiviteten är ett samhällsproblem och att det krävs en kraftsamling från många aktörer för att vända trenden.

Skolverkets Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan.pdf (februari 2019) lämnar bland annat förslag på insatser för att skolorna ska erbjuda mer fysisk aktivitet varje dag.

Fysisk aktivitet påverkar ungas kognition positivt och skolbaserade interventioner med daglig rörelse är de som ger bäst effekt. The Effect of Physical Activity Interventions on Children's Cognition and Metacognition: A Systematic Review and Meta-Analysis. (Abstract)

En meta-analys visar positiva effekter av fysisk aktivitet på exekutiva funktioner, uppmärksamhet och studieresultat hos barn. Störst effekt sågs vid fysisk aktivitet som pågick under flera veckor. Effects of physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: a meta-analysis. (Abstract)

Fysisk aktivitet förbättrar uppförande i klassrummet samt studieresultat: Academic Achievement and Physical Activity: A Meta-analysis. (Abstract)

En systematisk review och meta-analys pekar på att klassrumsbaserad fysisk aktivitet verkar ha positiva effekter på studieresultaten, men på grund av de inkluderade studiernas olikheter är det dock inte möjligt att dra helt definitiva slutsatser. Effect of classroom-based physical activity interventions on academic and physical activity outcomes: a systematic review and meta-analysis. (Abstract)

En systematisk review ser signifikanta samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. The Association of Physical Activity and Academic Behavior: A Systematic Review. (Abstract)

Det finns positiva samband mellan fysisk aktivitet, fitness, kognition och studieresultat. Det behövs dock fler studier som tittar på typ av aktivitet, mängd, hur ofta aktiviteten ska utföras och när den ska utföras. Inga studier i denna review visar att det skulle vara negativt med mer fysisk aktivitet. Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. (Abstract)

En stor majoritet av studierna i en review visar positiva samband mellan kognition och studieresultat och skolbaserade interventioner med fysisk aktivitet. Effects of School-Based Physical Activity Interventions on Cognition and Academic Achievement: A Systematic Review. (Abstract)

Föreläsning: Träning boostar hjärnan (51:39) på UR-Play med Anders Hansen, psykiater och författare. Filmen handlar om hur motion och träning stärker hjärnan.

Generation-pep har tagit fram ett antal filmer som på ett enkelt och informativt sätt belyser problemet, 
Prins Daniel sammanfattar läget i Sverige (2:09)
Stephen Hawkings PEP-talk (engelska, 1:01)
samt vad man kan göra åt det:
Träna dig glad! (0:58)
Träna utan att träna (1:00)
Höj betygen med träning (1:31)
Rör på dig och bli smartare (0:41)

Orka Plugga: Vad händer i hjärnan när du tränar? (3:20) är en film från UR med både fakta och enkla tips.

Lärlabbet: Hjärnans kondition (35:00) är en film från UR Skola. På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan om det går att träna sig smartare. Eleverna tränar för att minska skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. 

Friskis&Svettis har tagit fram tre korta och informativa filmer och hjärnan och rörelse med Susanne Wolmesjö, fil.mag och utbildare i neurosensomotorik:
Hjärnan, rörelse... och lärande (del 1, 4:43)
Hjärnan, rörelse... och självkänsla (del 2, 3:42)
Hjärnan, rörelse... och stress (del 3, 5:33)

Designed to move (engelska, 1:48) är en film på engelska som belyser att dagens unga kan bli den första generationen som lever kortare liv än sina föräldrar.

Raster

Facebook: "Skolgårdsläraren Gustav Sundh" driver en sida med tips kring hur man kan bedriva rastverksamhet med kvalitet.

Sveriges Radios intervju: "Olof glömmer inte rasten" handlar om rasterna, bland annat om hur man på bästa sätt förbereder eleverna inför lektionen. 

UR-Skolas "Friare kan ingen vara: det händer på rasten" är en inspirerande film om varför och hur man kan jobba med rastaktiviteter, äventyr och självkännedom.

En aktivitetsbana på skolgården är ett exempel på hur skolan kan stimulera till att öka den fysiska aktiviteten.

Lektioner

"Lärlabbet: Hjärnans kondition"  på UR-Skola intervjuar Jacob Wienecke från Köpenhamns universitet som forskar kring hur motoriska aktiviteter under lektionerna skulle kunna förbättra barnens matematiska prestanda. Wienecke undersökte finmotorik samt grovmotorik i samband med inlärning. Resultaten är tydliga, barn gynnas av att röra på sig i samband med inlärning.

Filmen "Puls för lärande ger piggare elever på Jättestensskolan" visar hur storsatsningen har gett piggare och mer koncentrerade elever, och friskare lärare.

Pedagog Sthlm: "Rörelse på matematiklektionen" är ett inslag som visar hur elever på Bäckahagens skola i Stockholm ökar sin ork och koncentration.

Om du mår bra presterar du bra - hälsosatsning på Drottninghögsskolan i Helsingborg med fokus på värdegrundsarbete, brain breaks, pulsglädje och utomhuspedagogik.

Pedagog Huddinge: "Alla elever rör sig". På Östra gymnasiet används pulsträning enligt amerikansk modell för att höja elevernas studieresultat. Utöver lektionen ordinarie lektion i idrott och hälsa har de pulsträning två gånger i veckan.

miVIDA: "Träningstrenden höjer ämnets status" och hur tydliga mål och längre teman höja motivationen hos eleverna på lektionerna i idrott och hälsa.

Transporter

Härryda Posten: "Gående skolbuss succé" när föräldrar turas om att promenera med flera barn till skolan.

LTU: Aktiva skoltransporter har ett lyckat pilotprojekt handlat om. Nu har piloten lett till en treårig studie där skolorna har kopplat uppdrag som ska utföras under den aktiva transporten till utbildningsplanen. 

Före och efter skoltid

Puls för lärande på Rydbergsskolan i Lerum innebär att barnen har 20 minuters schemalagt pulspass innan de teoretiska lektionerna börjar på morgonen vilket gett förbättrade skolresultat.  

www.sättöstergötlandirörelse.nu är en hemsida som samlar goda exempel kring rörelse - från skolans värld lyfts många!

"Bli ditt bästa jag" är en verksamhet som drivs i samverkan mellan skola, Fritid Helsingborg, elevhälsan och föreningslivet i Helsingborg. Fritidsledare finns på plats för eleverna och inspirerar till rörelse av olika slag både under raster, i anslutning till skoldagen och på kvällar.

Äventyrslöpning kan eftermiddagarna på fritids ägnas åt.

Skol If på Klågerupsskolan är ett exempel på hur skolor kan engagera elever och öka den fysiska aktiviteten i anslutning till skoldagen.

Inne- och utemiljö

Arkitekten: Här är skolan som ritades för rörelse. Frederiksbjergsskola i Århus är ett fantastiskt exempel på en skola byggd för att uppmuntra till mer daglig rörelse.

Pedagog Mölndal: Flexibel lärmiljö i klassrummet med höj-, sänk-, flyttbara och whiteboard-bord, samt sittpuffar och pilatesbollar tillåter mer rörelse.

Det behövs en bred samverkan för att få effekt på folkhälsan. Allt fler kommuner, regioner, organisation och näringsliv arbetar på olika sätt för att barn och ungdomar ska röra på sig mer. Nedan följer några exempel:

Skolverket
Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för skolor de kallar Mer rörelse i skolan. Materialet vänder sig till dig som är rektor eller lärare. Det kan användas för din egen inspiration eller som ett konkret underlag för arbete i kollegiet, till exempel under en gemensam studiedag eller under arbetslagstid. I materialet ingår frågor som hjälper er att kartlägga er skolas nuläge och ett antal diskussionsfrågor till varje film och bildreportage.

Helsingborgs Stad
I Helsingborg Stads utbildningsprogram, "Barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning" står att ”Fysisk aktivitet ska ingå i vardagen för att främja hälsa och lärande”. Inom elevhälsan finns en strategisk utvecklare i fysisk aktivitet. Helsingborgs stads skolor har en tydlig profil gällande fysisk aktivitet och hälsa och erbjuder flera olika projekt och aktiviteter för sina skolor samt uppmuntrar medarbetare att våga prova och komma med egna tankar och idéer. 

Stockholms Stad
I Stockholms utbildningsförvaltnings verksamhetsplan för 2018 har följande skrivelse lagts in ”En nivå på 60 minuters lättare och mer ansträngande fysisk aktivitet per dag beskrivs av forskningen som ett mål. Med årliga utvärderingar avser förvaltningen att följa och stödja utvecklingen i syfte att samtliga grundskolor ska nå nivån inom de närmaste tre åren.” Spring i benen – ett nätverk för att öka elevernas fysiska aktivitet har bildats och ligger under Utbildningsförvaltningen/Stockholms stad.

Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen har beslutat att utforma en strategi, för att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland. Det är en rekommendation inom ramen för "Kraftsamling fullföljda studier".

"Beslutstöd övervikt och fetma" är ett handlingsprogram som samlats i ett webbaserat beslutstöd som inkluderar vårdprogram, ansvarsfördelning och kvalitetsindikationer. Här finns också remissmallar, informationsmaterial och länkar. För skolan gäller att hälsofrämjande aktiviteter genomsyrar hela verksamheten, att barn och unga lär sig att ta ansvar för sin hälsa på ett tidigt stadium. Skolämnena idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap bör ha ett hälsofrämjande innehåll. För ungdomar är det speciellt viktigt att skolan stimulerar till fortsatt fysisk aktivitet. 

Region Östergötland
Utbildningskontoret i Linköpings kommun har fått ett uppdrag av Barn- och ungdomsnämnden att ta fram ett stöddokument för öka fysiska aktiviteter under skoldagen. Stöddokument uppmuntrar skolorna att öka aktiviteten och att arbeta mer systematiskt. Initiativet till dokumentet kommer ursprungligen från en motion, ”Motion om att stärka hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan!” från juni 2015. 

Region Jönköpings län
I Region Jönköpings län pågår en utvecklingsinsats, "Puls för lärande och hälsa" där åtta kommuner på några skolor infört pulshöjande fysisk aktivitet på schemat för elever på mellan- och/eller högstadiet utöver ämnet Idrott och hälsa. Den pulshöjande aktiviteten, som är 20 minuter i pulszonen, sker tre gånger per vecka de dagar då eleverna inte har det ordinarie ämnet Idrott och hälsa. Det innebär att eleverna får daglig fysisk aktivitet på schemat. 

Västra Götalands Idrottsförbund
Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och Idrottshögskolan GIH, Svenskt Friluftsliv samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund/ Svenska idrottslärarföreningen är några av de aktörer som bidragit med kunskap och erfarenheter som har lett fram till att regeringen initierat ”Samling för daglig rörelse”. Riksidrottsförbundets insats är dels att tillsammans med parterna ovan delta i det nationella ”rörelsenätverket” samt göra en nationell kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse inom ramen för skoldagen, ”Rörelsesatsning i skolan”. Satsningen görs i anslutning till skoldagen och leds på regional nivå av distriktsidrottsförbunden i samverkan med kommuner och andra huvudmän.

Sveriges kommuner och landsting
Intervjustudien "Lärares och rektorers upplevelser av att främja daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen" visar att medvetenheten om läroplanens uppdrag om daglig fysisk aktivitet behöver öka. Det krävs även en förändrad syn på fysisk aktivitet för att skolor ska ges större möjligheter att arbeta med detta. Därtill behöver involverade aktörer ge mer stöd till skolorna för att uppdraget ska prioriteras i verksamheten. 

Fysioterapeuterna
Fysioterapeutförbundet har tagit fram rapporten "Rörelselyft för barn och unga". Rapporten innehåller konkreta förslag på hur fysioterapeuters kunskaper kan användas bättre inom skolan vad gäller hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser. 

Danmark
Danmarks Undervisningsministerium har beslutat att elever ska röra på sig 45 minuter varje skoldag.
Under en konsensuskonferens i Köpenhamn 2016 med 24 internationella experter fastslogs rekommendationer för implementering och planering för fysisk aktivitet i skolor och idrottsföreningar. 

Finland
Programmet "Skolan i rörelse" är ett av spetsprojekten inom kompetens och utveckling i regeringsprogrammet för Finlands regering. Enligt regeringens mål ska programmet Skolan i rörelse utvidgas till ett riksomfattande program som angår alla barn och unga i grundskoleålder.

Senast uppdaterad: 2019-05-27 10:22