Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patienter och vårdgivare i fokus med hjälp av tjänstedesign

workshop med post it-lappar

Vården ska bli bättre på att involvera patienter i sitt utvecklingsarbete. Men hur kan det gå till? I Skaraborg har mödrahälsovårdens barnmorskor tagit hjälp av tjänstedesigners för att skapa ett patientråd och få insikter om nyblivna föräldrars behov.

Hur kan vi skapa förutsättningar för den båda föräldrarna att känna sig delaktiga i föräldraskapet? Hur blir vi mer tillgängliga för våra blivande föräldrar, och hur gör vi föräldrastödet tillgänglig för dem som missat ett tillfälle?

Det är bara några av de förbättringsområden som barnmorskorna inom mödrahälsovården i Skaraborg ringat in med hjälp av Innovationsplattformens tjänstedesigners.

Att vården ska bli bättre på att involvera patienter i sitt utvecklingsarbete är en tydlig ambition i det utvecklingsstöd som regionen erbjuder inom ramen för den nationella satsningen på kvinnors hälsa före, under och efter graviditet och förlossning.
I Västra Götalandsregionen används metodiken tjänstedesign för att inkludera både patienter och medarbetare i utvecklingen av trygga vårdtjänster. Kärnan i tjänstedesignmetoden är att utgå från användarens behov  den som berörs av en tjänst ska vara med och utveckla den, både patienter, anhöriga och medarbetare involveras för att utveckla rätt vårdtjänster.

Viktigt att veta vad patienterna upplever
– Patientperspektivet är jätteviktigt. Det är viktigt att vi inte bara tror att det är på ett visst sätt, att man får det svart på vitt, säger Åsa Jansson, barnmorska på Bsrnmorskemottagningen i Skövde. Hon gick tillsammans med tre kollegor SKR:s kurs i tjänstedesignmetodik i Göteborg, vilket var startskottet för deras arbete.

Hennes kollega Ingrid Stagen, som arbetar på Barnmorskemottagningen i Lidköping, är inne på samma spår. Det räcker inte att gissa sig till patientens behov.

– Vi ska inte sitta och tro att det är det här patienterna vill. Även om vi kan ha en känsla av att det är på ett visst sätt, att exempelvis föräldragruppsverksamheten är viktig, så har vi kanske inte förstått precis hur stor betydelse föräldragruppsverksamheten har för många nyblivna föräldrar. Att det påverkar dem väldigt mycket om man lägger ner den, säger hon.

Ett sätt att ringa in behov
I en tjänstedesignprocess finns flera steg, man ringar in ett behov, undersöker det och tar fram idéer som man sedan testar, förverkligar och utvärderar. Verktygslådan består av bland annat intervjuer, dagböcker och workshops för att skapa en förståelse för användarens verklighet och behov.

I Skaraborg intervjuade barnmorskorna föräldrar som fått barn för 4, 8 och 12 månader sedan. Sedan undersöktes svaren för att identifiera kärnan i det som föräldrarna berättar. Genom att skriva ner önskemål, påpekanden och problembeskrivningar och sedan mappa dem, eller samla dem i kategorier, kan man se mönster i svaren.

– Till en början verkar det som att användarna beskriver en massa olika problem och önskemål. Det kan kännas väldigt spretigt, men när man kikar djupare så ser man att önskemålen ofta grundar sig i ett fåtal behov, säger Linnea Axéll, som tillsammans med Sara Näslund har uppdrag som tjänstedesigner i det regionala utvecklingsstödet och har stöttat barnmorskorna i sin process.

– Vi kom fram till ungefär 20 olika förbättringsområden, berättar Linnea Axéll. 

Tydliga metoder
Nästa steg är att identifiera vilka behov man vill börja att arbeta med – att försöka lösa alla samtidigt är sällan en bra idé.

– Då är frågan: Vilka av dessa förbättringsområden gör så stor nytta för användaren som möjligt, och hur genomförbara är de? För att på ett tydligt sätt ta reda på det så ritar vi ett koordinatsystem där man får placera in en lapp med varje område. Y-axeln står för nyttan och x-axeln för genomförbarhet, säger Sara Näslund.

De områden som bedömdes både viktiga, och med hög genomförbarhet, kan sedan gå vidare och bli till konkreta projekt, men så långt har inte barnmorskorna i Skaraborg kommit – ännu. Men redan nu kan de nya erfarenheterna av arbetsmetoden ge nya sätt att tänka.

– Tjänstedesignutbildningen och arbetet med detta har verkligen fått mig att tänka lite mer kritiskt, och oftare försöka fråga patienten vad de egentligen behöver och efterfrågar, och vad de tror hade kunnat bli bättre, säger Ingrid Stagen.

Positiva resultat även på andra håll
Även på andra håll i Västra Götalandsregionen har man i samarbete med tjänstedesigner från regionalt utvecklingsstöd arbetat med metoder och verktyg från tjänstedesign, inom förlossningsvården och kvinnors hälsa. På Norra Älvsborgs sjukhus har exempelvis en bristningsmottagning införts, efter att behovet av en samlad mottagning identifierats med hjälp av arbetsmetoden.
Genom att dels samla och lyssna på personal från olika enheter som möter kvinnor med förlossningsskador, och dels intervjua kvinnor som drabbats, skapades en tydlig lägesbild. Insikterna resulterade i en samlad bristningsmottagning där kvinnor kan söka hjälp för alla typer av förlossningsskador i upp till tretton månader efter förlossningen.

– Vi hade en känsla av att det ibland var otydligt för patienten var hon skulle söka vård, och i och med detta arbetssättet blev det tydligt att vi hade haft rätt i våra misstankar. Nu finns en samlad mottagning att vända sig till, säger Frida Berg, verksamhetsutvecklare och barnmorska på Norra Älvsborgs Sjukhus. 

Fakta: 

Insiktsmaterial om resan innan, under och efter graviditet

Under våren 2018 bjöds nyblivna föräldrar in till workshops för att dela med sig av sina upplevelser
kring graviditet och förlossning. Parallellt med detta genomfördes intervjuer och observationer i mödrahälsovården, förlossning och BB för att förstå både föräldrars och medarbetares vardag och behov.  Dessutom fick tjänstedesign-teamet möjlighet att följa kvinnor under själva graviditeten med hjälp av specialframtaget dagboksmaterial och regelbundna träffar.

Resultatet har sammanställts i ett insiktsmaterial, som berättar om allt från hur blivande föräldrar hittar och tar till sig information till hur man kan uppfatta barnmorskan eller förlossningsrummet. Det ger en bild av var vårdkedjan brister, vilka behov som finns och vad som bidragit till en positiv upplevelse. Detta har delats ut i verksamheter men också till kvinnor och partners som är intresserade och vill bidra till att bygga tryggare vårdtjänster tillsammans. Materialet kan användas som ett avstamp i fortsatt arbete.

Ta del av materialet

Ta gärna del av materialet här: Insiktsmaterial  Innan, under och efter graviditet. 

Ett insiktsmaterial kring förlossningsskador har även tagits fram på Näl, och finns att läsa här: Insiktsmaterial förlossningsskador - insikter, förbättringssförslag och diskussionsfrågor baserade på 12 kvinnors berättelser. 

Läs mer om satsningen och projektet på Innovationsplattformens hemsida.

Grundkurs i tjänstedesign

Enheten kvalitetsdriven verksamhetsutveckling erbjuder en kurs där medarbetarna får lära sig mer om hur tjänstedesign kan hjälpa till att utveckla verksamheten efter användarnas behov. Under två dagar får deltagarna prova och lära dig mer om olika metoder som ofta används inom tjänstedesign – ett praktiskt sätt att få fler verktyg till utveckling och förbättring i det vardagliga arbetet. För tillfället är inga nya utbildningstillfällen planerade för 2020.

Innovationsguiden

På SKR:s Innovationsguiden finns filmer, tips, inspiration och kurser för den som arbetar med utvecklingsarbete och är nyfiken på tjänstedesign.

Agneta Patriksson

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Linnea Axéll

Tjänstedesigner
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sara Näslund

Tjänstedesigner
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-12-03 14:59