Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jämlik strokevård

KJV

Alla invånare i Västra Götalandsregionen ska ha tillgång till bästa möjliga strokevård oavsett, ålder, kön, utbildning, etnicitet, religion, sexualitet, könsidentitet, funktionsförmåga, social ställning eller bostadsort. Visionen är att Västra Götaland ska vara ledande i att driva och utveckla en utmärkt strokevård i en stabil sammanhållen vårdkedja utifrån individens behov och delaktighet.

Det finns många utmaningar och en rad förbättringsområden i strokevården, det finns stora skillnader i vilken vård, stöd och rehabilitering individ och närstående får, beroende på till exempel bostadsort, ålder och kön. Personer med stroke har många gånger försämrad förmåga att söka och få rätt vård och rehabilitering. Det är en utsatt grupp som behöver vård och stöd av personer som har särskild strokekompetens.

Regionala strokerådet har tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Sjukvårdsstrategiskt team drivit projektet sedan 2014 inom ramen för införandet av Nationella riktlinjer för strokesjukvård i Västra Götalandsregionen. Fokus har varit på en sammanhållen vård och rehabilitering. I utvecklingsarbetet har kommun, sjukvård och primärvård haft möjlighet att tillsammans delta i Styrkebaserat genombrottsprogram. Programmet har bestått av lärandeseminarier, gemensamt arbete på internat och mellanliggande teamarbete, samt en spridningskonferens.

Projektet har drivit inom vårdsamverkansområdena i Västra Götaland. Skaraborg, Södra Älvsborg, Göteborg. SIMBA och Fyrbodal har deltagit i arbetet. Över 700 personer från kommun, primärvård, sjukhus, närstående och personer med stroke har arbetat för att skapa en sammanhållen vård utifrån individens behov. En av de vägledande frågorna har varit: Hur vet vi att det vi gör skapar värde för individen? Projektet avslutades under 2017.

 

Utmaningen

Var 17:e minut får någon i Sverige en stroke och förlorar nödvändiga och självklara funktioner som många gånger måste läras på nytt. Saker som att skriva, läsa, tala och röra sig. Vägen tillbaka är tuff och snårig och kräver samordnade rehabiliteringsinsatser.

För att tillgodose de behov strokedrabbade har behöver vi hitta nya arbetssätt som skapar rätt förutsättningar för individen – allt utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Detta görs genom att individanpassa rehabiliteringen utifrån den drabbades behov och förutsättningar, så att hen kan återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga för att kunna återkomma till ett självständigt liv.

Alla strokedrabbade har rätt till en fast kontaktperson i primärvården som kan informera, guida, hjälpa och driva den drabbades egna behov och önskemål för att se till att hen får det hen har behov av – oavsett huvudman för verksamheten.

Bättre samordning mellan den drabbade, kommun, landsting och andra huvudmän kommer att krävas och att alla ansvariga tillsammans tar ett större ansvar för kontinuitet i rehabiliteringskedjan.

Så gjorde vi

Genom att ställa frågor om hur det fungerar när det fungerar bra, hur vi vill att det ska fungera och genom att utgå ifrån de behov som finns ser vi snabbare och tydligare vad som behöver göras. I projektet Jämlik strokevård var det tydligt att berättelser och rätt frågor drev förbättringsarbetet framåt. Det visade sig också att vi inte behövde lägga så mycket tid på problem och hinder som vi ofta gör. Att fokusera på vilka styrkor verksamheten har kommer enkelt fram när medarbetare med korta berättelser ger exempel på tillfällen när det har fungerat extra bra. Vad var det som gjorde att det blev så bra? Hur gjorde ni då? Vilka var med?

Patientberättelser är bra för att beskriva de behov och förutsättningar individer och grupper har. Genom att lyssna på en berättelse kan medarbetare ställa helt nya frågor för att förstå ännu mer. En fråga, en berättelse ger ytterligare frågor och nya berättelser. Då har vi också en möjlighet att skapa en miljö där kreativitet bejakas och där våra insatser tar utgångspunkt i de behov som finns, vilket ger oss möjligheter att skapa nya och bättre arbetssätt - allt utifrån individens behov. Det är där vi skapar jämlikhet i vården, det är först då vi kan tala om kvalitet.

215 000 felhänta namnteckningar till hälsoministern från Hjärnfonden

Agneta Patriksson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-13 10:35