Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Det här gör vi

Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar med att tillgängliggöra information och service avseende sexualitet och reproduktion. Vi vill förbättra alla invånares möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter men koncentrerar vårt arbete till de grupper som är mest riskutsatta och risktagande.

Vi arbetar framförallt med projekt och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården men också inom närliggande områden där våra målgrupper befinner sig. Verksamhetsutvecklingen syftar till ökade kunskaper, förbättrade rutiner och förändrade strukturer för att säkerställa bestående fullgod tillgänglighet.

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips. Podden tar upp olika teman kopplat till SRHR, så som vulvasmärta, oönskad sexualitet, läkemedels påverkan på lust och förmåga och normer kring kön och sexualitet.

Du kan lyssna på sex på arbetstid via mobil, läsplatta eller dator. På http://www.sexpaarbetstid.podbean.com/ finns alla avsnitt. Finns även där poddar finns.

Kontaktperson: anna.skoglund@vgregion.se

Tillsammans med DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, SU, har KSH tagit fram två så kallade "knippor" där information om SRHR och hbtq finns sammanställt i 18 bilder vardera. Underbilderna finns ord eller kortare förklarande texter på nio olika språk. Knipporna är tänkta att underlätta och förtydliga kommunikation exempelvis i vårdmöten.

Tidigare har KSH tillsammans med DART också tagit fram bildstöd om Att ta cellprov, Information om slidkransen, Kroppen vid graviditet/att få barn och Samtal om mens. 

SRHR-knippa

Sexit är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Sexit består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet.

Information, kontakt och material

Kontakt: per.a.persson@vgregion.se

Tolkbart är en processutbildning om SRHR för personer som språktolkar till svenska. Tolkbart syftar till att ge grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter i ämnesområdet SRHR. Teman som ingår är: SRHR, hbtq, normer, anatomi, hiv/STI, våld i nära relationer och juridik kopplat till SRHR. Genomgående eftersträvas ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt. Tolkbart görs i samarbete med Göteborgs Stad och Tolkförmedling Väst.

Kontakt: malin.askhamre@vgregion.se

Så här beställer du en SRHR-tolk 

Transpersoner och icke-binära som grupper har utifrån sin fysiska och psykiska ohälsa ett ökat vårdbehov i relation till befolkningen i övrigt. Samtidigt upplevs mötet med hälso- och sjukvården ofta som exkluderande eller kränkande. Bota vårdcistemen - tillgänglig primärvård för transpersoner syftar till att tillgängliggöra hälso- och sjukvården, med fokus på primärvård, för transpersoner och icke-binära. Arbetet baseras på deltagande av målgrupperna som genom bland annat workshops och webbenkät fått beskriva behov, önskemål och förändringsförslag.

Kontakt: victoria.tauson@vgregion.se

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15% av personer födda med livmoder i fertil ålder. Det tar cirka 8-10 år för patienter med endometrios att få adekvat behandling och diagnos vilket innebär ett onödigt långt lidande med risk för att utveckla ett kroniskt smärttillstånd och kroniska skador.
För att öka kunskapen och kompetensen för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios finns webbutbildningen endometrios i primärvården. Den ger dig som vårdpersonal inom primärvården möjlighet till ökad kunskap om endometrios och fler verktyg för att möjliggöra ett gott bemötande och omhändertagande.

Endometrios i primärvården

Kontakt: my.opperdoes@vgregion.se

En årlig konferens om SRHR för personal inom skolan, elevhälsan och ungdomsmottagningen i syfte att möjliggöra kunskapsöverföring mellan verksamheter, inspirera och underlätta det gemensamma arbetet med SRHR och unga. Konferensen görs tillsammans med Pedagogiskt centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund.

Sex unga och skolans roll

En hemsida för alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola, SFI-skola eller fritidsverksamhet. Här finns fakta- och metodmaterial inom ämnet SRHR: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tillsammans med aktuella nyheter på området. Hemsidan drivs tillsammans med Pedagogiskt Centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kontakt: cecilia.erlandsson@vgregion.se

Kommunikationsmaterial om vikten att ta regelbundna gynekologiska cellprov

Cellprov räddar liv, men trots det är det många som inte går när de blir kallade. Antalet som drabbas av livmoderhalscancer ökar kraftigt och 2017 upptäcktes drygt 550 nya fall. Två av tre som får livmoderhalscancer har inte tagit regelbundna cellprov. Vi behöver nå ut till de som inte kommer när de blir kallade till cellprov.

I samband med att Västra Götalandsregionen fick medel för att erbjuda kostnadsfria gynekologiska cellprov beslutades att skapa insatser för att höja täckningsgraden för cellprov. Kommunikationsmaterialet syftar till öka kunskap, förståelse och engagemang för cellprov.

Cellprov räddar liv

Senast uppdaterad: 2021-03-19 14:58