Riskanalyser

Syftet med att identifiera de risker som finns i verksamheten är att förebygga vårdskador. Det kräver att man har ett riskmedvetet förhållningssätt och vet vad som pågår i verksamheten.

Ditt ansvar som vårdgivare  

Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 

Arbeta riskmedvetet och förebyggande

För att undvika att patienter drabbas av vårdskador måste du som arbetar i vården tänka och arbeta riskmedvetet och förebyggande. Du behöver ligga steget före. Det handlar om att vara beredd på det oväntade, även när allt ser ut att löpa på som planerat.

För att kunna göra det behöver du känna till de vanliga riskerna i hälso- och sjukvården och veta varför de uppkommer. Du måste också veta hur vi tidigt identifierar och hanterar risker, vilka arbetssätt som ger goda resultat och varför avvikelser uppstår.

Så här gör du en riskanalys 

 • Kartlägg och beskriv den process som ska analyseras.
 • Identifiera de risker som finns.
 • Bedöm riskerna.
 • Identifiera bakomliggande orsaker.
 • Föreslå åtgärder för att förhindra eller minska riskerna, och en metod för att följa upp resultatet.
 • Sammanställ en slutrapport.
 • Besluta om åtgärder.
 • Utvärdera och följ upp åtgärderna. Hur har åtgärderna fungerat? Finns några risker kvar? Behövs en ny analys och ytterligare åtgärder?

Tänk på det här när du gör en riskbedömning av en patient

 • Trycksår
 • Fallskador
 • Munhälsa 
 • Sårinfektioner efter operation
 • Urinvägsinfektioner
 • Infektioner vid centrala venösa infarter
 • Läkemedel
 • Undernäring
Vårdpersonal och patient vid magnetröntgenkamera

Vårdhandboken

Vårdhandboken säkerställer säker och god vård på lika villkor. Här kan du som arbetar med vård och omsorg hitta kvalitetssäkra metoder, praktiska råd och anvisningar för att bedriva en säker vård.

Marga Brisman

Regionutvecklare

Telefonnummer