Strålsäkerhet

Strålsäkerhet för patienter innebär att minimera risken för att vävnads- eller organskador uppkommer efter överexponering vid undersökningar eller behandlingar.

Tillräckliga säkerhetsbarriärer i verksamhetsprocessen behöver finnas och tillämpas före och under undersökningar och behandlingar. Förutom direkta skador ska också cancerrisken hanteras, där enskilda patienter eller hela patientgrupper kan utsättas för onödigt höga risker. Denna risk hanteras genom att begränsa överanvändning av strålning.

Allmänt gäller att all medicinsk bestrålning skall vara berättigad för den enskilde patienten. Med detta menas att nyttan med den diagnostiska informationen skall vara större än de strålningsrisker som bestrålningen förväntas medföra. Dessutom skall undersökningsmetoden vara optimerad vilket innebär att alla stråldoser till patienter och personal skall hållas så låga som det rimligen är möjligt utifrån givna ekonomiska och samhälleliga förutsättningar utan att äventyra den diagnostiska informationen eller behandlingsresultatet. En strålsäker verksamhet karakteriseras av att rätt exponering ges vid rätt tidpunkt och att omotiverad eller oavsiktlig exponering av patienter förhindras. Alla patienter oberoende av vårdgivare ska ha samma säkerhet

Läs mer om strålsäkerhet i riktlinjer för patientsäkerhet

Läs mer om strålsäkerhet inom Västra Götalandsregionen 


Senast uppdaterad: 2018-11-06 13:45