Beslut om mall för instruktion till chefläkare

Hälso- och sjukvårdsdirektören har nu fattat ett beslut gällande den koncerngemensamma mallen för instruktion till chefläkare.

 I Västra Götalandsregionen ska funktionen chefläkare finnas i varje förvaltning som är utförare av hälso- och sjukvård. Chefläkaren ingår i den koncernövergripande gruppen funktionsgrupp chefläkare.

Chefläkarfunktionen bör ingå i den egna förvaltningens ledningsgrupp.

Chefläkarens arbetsuppgifter

  • Anmälningsansvarig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Chefläkaren bör inte svara för anmälan i vilken direkt underställd personal är inblandad. Infom folktandvården har respektive tandvårdschef och enhetschefen för verksamhetsstöd motsvarande ansvar.
  • Bedriva utveckling inom patientsäkerhetsområdet och delta i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Utgöra en resurs för chefer och medarbetare inom förvaltningens patientsäkerhetsarbete.

Ovanstående uppgifter kan kompletteras på förvaltningsnivå.

Koppling till styrande dokument

Av riktlinjen Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen framgår att chefläkare ska finnas hos alla utförare inom hälsooch sjukvård i egen regi.

Senast uppdaterad: 2018-04-13 11:28