Årsrapport 2016 om Nitha

Dokumentationsverktyget Nitha används allt mer vilket avspeglas i det kontinuerligt ökade antalet händelseanalyser som påbörjas och publiceras varje år. Totalt vid årets slut var 1256 händelseanalyser publicerade i Nitha, vilket är en ökning med 37 % jämfört med tidigare år.

Det kvarstår ett ökat intresse från landets kommuner att ansluta sig till Nitha. Nitha innehåller också en kunskapsbank för en nationell kunskapsspridning av händelseanalysernas resultat.

Nithas syfte och mål är att bidra till en ökad patientsäkerhet genom att ge ansvarig ledning en bred och aggregerad översikt av resultat från genomförda händelseanalyser.  

Nitha årsrapport 2016

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17