Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientsäkerhetsberättelse Västra Götaland 2017

Patientsäkerhetsberättelse 2017 för VGR har nu sammanställts. Det politiska övergripande målet för 2017 inom patientsäkerhet var att minska förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner.

Länk till patientsäkerhetsberättese 2017 Västra Götalandsregionen

Patientsäkerhetsberättelsen i korthet

Vårdskador

Det var en ökad trend av vårdskador inom somatiskt slutenvård och det är fortsatt en utmaning vad gäller vårdplatser, beläggningsgrad och överbeläggningar. 

Samverkan

Samverkan mellan olika aktörer som sjukhus, primärvård och kommuner har fortsatt stärkts. Även samverkan med patienter och närstående är under ständigt utveckling vilket bland annat införandet av personcentrerad vård i flera förvaltningar speglar. Patienter och närstående är i högre omfattning delaktiga i utveckling av vårdprocesserna och i utredningen av oönskade händelser.

Lex Maria

Arbetet med ta vara på de misstag som sker har intensifierats, vilket återspeglas i den påtagliga ökningen av antalet Lex Maria-anmälningar, där bland annat klagomålen bidrar påtagligt. Den ökade tydligheten i organisationen på alla nivåer kring patientsäkerhetsarbetet stärker det lokala, regionala och nationella lärandet.

Patientsäkerhetskultur

Det finns ett starkt samband mellan arbetsmiljö och patientsäkerhetskultur liksom personalsäkerhet och patientsäkerhet går hand i hand. Under 2017 har för första gången medarbetarenkäten och patientsäkerhetskulturmätningen samordnats för att underlätta ett mera integrerat förbättringsarbete.

Vårdrelaterade infektioner 

Regionens övergripande mål 2017 att incidensen vårdrelaterade infektioner på sjukhusförvaltningarna mätt med Infektionsverktyget ska understiga 6% uppnåddes, med en incidens i somatisk vård på 5,6%.

Smittspridning inom vården

För första gången kan i år en regionövergripande sammanställning av spridning av multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL-carba) och smittspårningsåtgärder på sjukhusen redovisas. Totalt 84 smittspårningar av varierande omfattning men utan sekundärfall har gjorts runt patienter med multiresistenta bakterier. 

Antibiotika

Inom sjukhusvården ökar totalanvändningen av antibiotika i relation till vårddygn men den minskar något i relation till invånarantalet. Användning av resistensdrivande antibiotika minskar vid såväl urinvägsinfektion som lunginflammation och är påtagligt låg jämfört med övriga landet. Antibiotika på recept fortsätter att minska, om än marginellt under 2017.

Trycksår

Andelen patienter med förekomst av trycksår kategori 2-4 ökar inom regionen enligt de senaste årens punktprevalensmätningar. 

Undernäring

Undernäring är ett nytt regiongemensamt insatsområde för 2017. Screening och riskbedömningar avseende undernäring har ökat i antalet under året.

Fallskador

De flesta sjukhusförvaltningarna har ökat antalet rapporterade fallhändelser i MedControlPRO mellan 2015 och 2017.

Senast uppdaterad: 2018-03-01 07:45