Patientsäkerhetsplan 2018 fastställd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde den 27 september 2017 patientsäkerhetsplan för 2018. Syftet med arbetet är att stärka patientsäkerheten, minska förekomsten och risken för uppkomst av vårdskador, med strävan mot en nollvision för vårdskador.

Patientsäkerhetsplan

I Patientsäkerhetsplan 2018 ges en översikt över strategier, insatsområden och regiongemensamma mål. Av planen framgår också mätetal och målvärden.

Fokus läggs på fem prioriterade områden:

  • Vårdrelaterade infektioner
  • Trycksår
  • Fallvårdskador
  • Läkemedelsrelaterade skador
  • Antibiotikaresistens

Patientsäkerhetsplan 2018

Riktlinjer

I riktlinjerna beskrivs bakgrunden för arbetet med övergripande strategiområden, verktyg och metoder samt insatsområden.
Av riktlinjerna framgår också ansvarsfördelningen för vilka aktiviteter som koncernkontoret respektive utförare av hälso- och sjukvård. 

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18