Resultat av punktprevalensmätning (PPM) trycksår vecka 10 i slutenvården

Drygt 2700 patienter i slutenvården deltog i årets PPM trycksår vecka 10 inom Västra Götalandsregionen.

Resultatet visar att andelen patienter som vid mätningen hade ett eller flera trycksår, klassificerade som kategori 2-4 var 7,3 %.  Motsvarande siffra för 2016 var 6,9 % och för 2015 6,6 %.

Det regiongemensamma målvärdet för 2017 uppnåddes inte. För att minska förekomst, uppkomst och utveckling av trycksår krävs ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer i vården. 

Resultat av PPM trycksår 2017 jämfört med 2016 i Västra Götalandsregionen

Resultat av PPM trycksår nationellt - länk till SKL 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17