Patientsäkerhetskultur

Med säkerhetskultur menas gemensamma förhållningssätt och normer hos en organisations medarbetare vad gäller risker och säkerhet i syfte att uppnå hög tillförlitlighet för verksamheten. En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa en säker vård. Det innebär att vårdpersonalen ges förutsättningar och verktyg att hantera oväntade vårdsituationer utan att allvarliga händelser behöver inträffa.

Mätningar av patientsäkerhetskultur ska genomföras i Västra Götalandsregionens utförarförvaltningar vartannat år. Senaste mätningen genomfördes hösten 2017 och samordnades för de offentliga vårdgivarna med medarbetarenkäten.

Här hittar du förvaltningarnas samordnare för patientsäkerhetsenkäten.  

Medarbetarenkät och patientsäkerhetsenkät 2017

Västra Götalandsregionen genomför vartannat år en medarbetarenkät och en patientsäkerhetsenkät. 2017 genomför vi båda enkäterna samtidigt och samordnat för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. På den här sidan hittar du information från projektet om enkäterna. 

MaP-Saf

MaP-Saf är ett arbetsmaterial för reflektion och utveckling av din enhets/verksamhets arbete med patientsäkerhet. 

Genom att använda detta som en teambaserad övning/workshop kan ni skapa en bild av er verksamhets patientsäkerhetskultur och reflektera över hur ni kan utveckladen.

MaP-Saf beskrivning
MaP-Saf vägledning
MaP-Saf beskriving (orginalversion)

Agneta Resare

Regionutvecklare
Telefonnummer