Regional samverkan

Inom Västra Götalandsregionen bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga vårdskador inom såväl utförarförvaltningar samt inom koncernstaben.

För att bidra till att Västra Götalandsregionens övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås och till styrning och samordning inom patientsäkerhetsområdet finns funktionsgrupp chefläkare och särskilda nätverk inom olika insatsområden.

Det är också angeläget att involvera privata vårdgivare som landstinget har vårdavtal med i samverkan utifrån ett systemperspektiv. Samverkan sker även med IVO, Patientnämnden och andra aktörer på regional och nationell nivå.

Genom erfarenhetsutbyte och samverkan gör vi varandra framgångsrika i arbetet för en säker vård.

Läs mer om samverkan i Västra Götalandsregionens riktlinjer för patientsäkerhet