Markörbaserad journalgranskning

Med markörbaserad journalgranskning kan avvikelser som medfört vårdskador identifieras vilka utgör ett betydelsefullt komplement till de avvikelser som framkommer genom personalens rapporter och klagomål från patienter och närstående. Tillsammans ger dessa system en god täckning av de olika avvikelser som kan förekomma och möjliggör därför att relevant kunskap kan erhållas om hur vårdens kvalitet och säkerhet kan förbättras.

Systematisk och strukturerad granskning av slumpvis utvalda journaler startade i regi av Sveriges Kommuner och Landsting våren 2012. Granskningen gjordes enligt metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) i syfte att identifiera förekomst av undvikbara skador (vårdskador). Under 2013-2014 granskades drygt 4000 slumpvis utvalda episoder av sluten vård på sjukhus i Västra Götalandsregionen. Granskningen visade att andelen vårdepisoder med vårdskador under perioden ökade från 6,6 % till 10,8 %. Det totala antalet vårdepisoder med vårdskador under perioden kan uppskattas till ca 35 000. De vanligaste vårdskadorna utgjordes av infektioner, läkemedelsrelaterade skador, fallskador, trycksår och överfylld urinblåsa.

Strukturerad granskning av slumpvis utvalda journaler kan användas för att följa utvecklingen av vårdskadeförekomsten över tid och att mäta effekterna på patientsäkerheten av olika organisatoriska åtgärder inom sjukvården. Genom tematiska granskningar av journaler i verksamheterna kan särskilda vårdskadeområden identifieras för närmare analys som ett led i det fortlöpande och systematiska förbättringsarbetet.

Med markörbaserad journalgranskning kan avvikelser som medfört vårdskador identifieras vilka utgör ett betydelsefullt komplement till de avvikelser som framkommer genom personalens rapporter och klagomål från patienter och närstående. Tillsammans ger dessa system en god täckning av de olika avvikelser som kan förekomma och möjliggör därför att relevant kunskap kan erhållas om hur vårdens kvalitet och säkerhet kan förbättras.

Metoden är nu utvecklad för granskning av vården inom somatisk slutenvård av vuxna, vård av barn på sjukhus (ej BUP) och för vuxenpsykiatrin. Rapporter och handböcker mm finns på SKLs hemsida om markörbaserad journalgranskning.

Ansvarsfördelning

Koncernstab

  • Sprida information om utbildningar som ges av SKL
  • Sammanställa, analysera och återföra resultaten på aggregerad nivå
  • Sörja för att erfarenhetsutbyte sker mellan granskningsteamen

Förvaltningar

  • Fortsatt granskning av slumpvis utvalda vårdepisoder på sjukhusnivå. Det minsta antalet journaler som ska ha granskats per månad är 20 för universitetssjukhus, 15 för länssjukhus och 10 för länsdelssjukhus
  • Fortsatt journalgranskning på kliniknivå och använda dessa som grund för förbättringsarbete
  • Registrera identifierade vårdskador i MedControl
  • Genomföra journalgranskning inom barnsjukvård och psykiatri

Thomas Brezicka

Regionläkare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26