Information vid skada

Alla patienter som drabbas av en vårdskada har rätt att förvänta sig en fullständig och tydlig information om vad som hänt. Här hittar du som vårdgivare informationsmaterial, både till dig själv och till patient, om vårdskada inträffar.

Varje verksamhet ska ha rutiner för att säkerställa att patienten, vid inträffad vårdskada, informeras om

  • att vårdskada inträffat
  • vilka åtgärder som vidtas för att förebygga att händelsen upprepas
  • möjligheten att anmäla klagomål till Socialstyrelsen
  • möjligheten att begära ersättning från Patientförsäkringen eller Läkemedelsförsäkringen
  • patientnämndernas verksamhet.

Det kan vara en svår och krävande uppgift att ha ett sådant samtal med en patient eller dennes anhöriga, särskilt om vårdskadan varit allvarlig. Som ett stöd finns därför en skriftlig patientinformation som utformats för att komplettera den muntliga informationen. Det finns också en broschyr riktad till den person som ska hålla i samtalet med patienten/anhöriga. Allt material hittar du nedan. 

Informationsmaterial

Till vårdpersonal vid skada på patient 

Patientinformation vid skada - svenska 

Patientinformation vid skada - arabiska 

Patientinformation vid skada - engelska 

Patientinformation vid skada - persiska 

Patientinformation vid skada - polska 

Patientinformation vid skada - somaliska

Patientinformation vid skada - spanska

Patientinformation vid skada - triginja 

Observera att patientmaterialet nedan inte får delas ut till patienter i vare sig väntrum eller i pärmar eller böcker med övrig patientinformation. Patientmaterialet ska delas ut vid det fysiska möte mellan patient och vårdanställd som ska hållas vid inträffad vårdskada. Patientmaterialet är en del av samtalet och ska inte förväxlas med övrig patientinformation. 

Informationsmaterialet distribueras till samtliga hälso- och sjukvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen. Ytterligare material kan beställas via Adress- och distributionscentrum


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25