Lex Maria

När ska en lex Maria göras?

Bestämmelserna för när en anmälan ska göras till IVO om vårdskada eller risk för vårdskada finns i 3 kap 5-6 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), samt i 3 kap 8 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Bestämmelser för vad en utredning vid allvarlig vårdskada ska innehålla finns i 3 kap 2 och 4-5 §§ samma föreskrifter.

Bestämmelser om hur en anmälan till IVO ska göras finns i Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria).

Algoritm för beslut om Lex Maria-anmälan

Principerna för när Lex Maria-anmälan ska göras finns beskrivet i en algoritm som kan användas som stöd inför beslut om att göra Lex Maria anmälan vid oönskade händelser.

Algoritm för beslut om Lex Maria-anmälan

Upptäcka skador i vården

Mycket talar för att antalet skador på patienter som uppkommer till följd av hälso- och sjukvård och som upptäcks utgör toppen på ett isberg. Nedan kan du läsa en rapport om hur arbetet bedrivs med de skador som blir upptäckta. 

Rapport - upptäcka skador i vården

Thomas Brezicka

Regionläkare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-01-26 15:26