Nyheter

Psykiatricentrum och Sveriges neuropsykologers förening inbjuder till föreläsning

Svenska Läkaresällskapet, Centrum förberoendeforskning (CERA) och IOGT-NTO, med finansiellt stöd från Stiftelsen ansvar förframtiden, ger årligen ut forskningsrapporten Alkoholen och samhället, med syfte att belysa skadliga effekter av alkoholkonsumtion på individ och samhälle. Temat för i år är Alkohol och våld.

Seminarium med Fredrik Hieronymus, doktorand vid sektionen för farmakologi vid Sahlgrenska akademin

Föreläsare: Elisabet Wentz, Professor/specialistläkare vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin

Nu arrangeras en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende. Utbildningen är en del av Nationella självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.

Vård via internet, appar och beslutsstöd - vad är möjligt idag och vad kan bli möjligt i framtiden?

Primärvård och specialistpsykiatri är viktiga arenor för att förebygga suicid och suicidförsök. Vad vi gör måste grundas i vad vi vet om varför människor dör i suicid. Och den 30 maj arrangerar KPH:s processteam suicidalitet (f d kunskapsnod) en regional heldagskonferens i Göteborg för VG-primärvård och specialistpsykiatri.

Ett beroende av alkohol eller narkotika påverkar hjärnan både fysiologiskt och psykologiskt och kan därmed påverka en persons psykiska hälsa och personlighet. I kursen här får du kunskap om på vilka sätt, men också omvänt – hur människor med olika personlighetsegenskaper eller former av psykisk ohälsa lättare utvecklar beroende vid olika skeenden eller kriser i livet.

I samarbete med Kunskapsstöd för psykisk hälsa är ISM med och utbildar gruppledare i KBT-behandling för Insomni. Behandlingsmodellen är kvalitetssäkrad i VGR och ett viktigt led i den stegvisa vårdmodellen som innebär att minska utskrivningen av mediciner vid sömnbesvär. Icke-farmakologiska behandlingsalternativ ska vara ett förstahandsval vid insomni, enligt regionala medicinska riktlinjer.

Regiongemensamma administrativa riktlinjer inom strategiskt viktiga ämnesområden

Välkommen till en konferens om barn- och familjeforskning! Konferensen riktar sig till dig som arbetar med barn och familjer och som vill hålla dig uppdaterad med den senaste forskningen inom området. Under dagen presenteras forskning om bland annat likvärdighet inom den svenska skolan, mobbning, familje- migration, elevhälsa och våld i familjen.

Seminariet inleds med ett föredrag av Maria Renström som kommer under sitt föredrag att bland annat ge nationella och internationella utblickar i frågor som rör ANDTS-frågor och presentera Systembolagets Alkoholforskningsråd. Dagen innehåller även information om CERA och avslutas med att presentera de stipendiater som erhållit CERAs planeringsbidrag

Konferensen mål är att visa på den bredd och det djup som finns i modern psykosvård.

De flesta som har en riskkonsumtion av alkohol finns på landets arbetsplatser.

Denna dag syftar till att ge en introduktion till problem med spel om pengar, att ge kunskap och färdigheter i att känna igen och identifiera spelproblem, samt att genomföra screening, psykopedagogiska och akuta psykologiska insatser.

Från 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och landsting/regioner blir ålagda att både förebygga, samarbeta och behandla spelproblem, liksom de i dag har en skyldighet att förebygga, samarbeta och behandla missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande substanser.

Även de enklaste verktygen kan ge människor förutsättningar att göra storslagna saker. Med det i bakhuvudet bjuder folkhälsokommittén in till heldagskonferens på temat verktyg för fullföljda studier. Dagen syftar till att öka kunskapen om hur vi kan driva förändring, lära av hur andra har arbetat och hitta nya kontakter för samverkan.

Vård via internet, appar och beslutsstöd - vad är möjligt idag och vad kan bli möjligt i framtiden? Den 9 februari arrangerar VGR ett seminarium om E-hälsa och det digitala vårdmötet i psykiatri och primärvård.

Den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hölls den 12 oktober, och denna gång med fokus på samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet?

Hur kan migrationens olika faser påverka den psykiska hälsan? Och hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för en god psykisk hälsa hos hela befolkningen?

Vilken roll spelar alkoholen idag på arbetsplatser? Genom att arbeta aktivt med att förebygga alkoholrelaterade problem så minskar risken för att enskilda personer far illa. Det skapar även en bättre arbetsmiljö och en högre produktivitet. Men hur arbetar man förebyggande inom arbetslivet?

Seminarium för ett steg i riktning mot bättre operativa LVM-rutiner samt minskat nyttjande av LVM/tvångsåtgärder

Kaskad ska vara ett tydligt, konkret och relevant verktyg för att underlätta för verksamheter att hjälpa personer med självskadebeteende. Utbildningen finns nu också tillgänglig i en inspelad version som webbutbildning på Nationella Självskadeprojektets hemsida

Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga är en enhet som erbjuder specialiserad mödra- och barnhälsovård, psykosocialt stöd och beroendevård i nära samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhusets beroendeverksamhet för kvinnor med beroendeproblematik och deras barn.

Lördagen den 2 september går Karin Boyes minneslopp av stapeln vid Mjörnvallen i Alingsås. Loppet arrangeras av den ideella organisationen Suicide Zero, som KPH har ett samarbete med. Genom att delta stöttar du det suicidpreventiva arbetet.

Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Sprututbytesverksamheterna arbetar även med att motivera de som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och att ta emot vård och behandling