Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till elevhälsan

På den här sidan hittar du information om den regiongemensamma vägen in för barn och unga med psykisk ohälsa i VGR, särskilt framtagen för dig som arbetar i elevhälsan. Nedan finns en presentation från ett av de informationsmöten som hölls inför uppstarten av ”En väg in” 15 mars 2022, följt av frågor och svar.

Här finns ett stöd vid remisskrivning

Frågor och svar

 • Alla barn och ungdomar, 0–17 år, med psykisk ohälsa och som saknar pågående vårdkontakt för detta. Barnet, ungdomen eller deras vårdnadshavare kan kontakta ”En väg in” för att få en bedömning och information om vart de ska vända sig.
 • Åldersgränsen 0–17 år innebär att ”En väg in” är för barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år.
 • Barn och ungdomar som redan har en pågående kontakt för sin psykiska ohälsa, med primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin, kommer att hänvisas till sin ordinarie mottagning.

 

 

 • ”En väg in” är öppet vardagar, måndag till fredag 8.00-16.30, och svarar då på både akuta och icke-akuta telefonsamtal från invånare, rådgivningssamtal från vårdgrannar och samverkanspartners samt meddelanden som skickats via 1177.se. Under dessa tider bedömer ”En väg in” även remisser.
 • Vid livshotande tillstånd ska invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
Vid livshotande tillstånd ska invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
 
Vid icke-livshotande akuta tillstånd ska barn och unga eller deras vårdnadshavare ta kontakt med närmaste akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri.
 
Vid icke-akuta tillstånd kan invånare skicka meddelanden och egenremisser genom 1177 även utanför öppettiderna. För att använda e-tjänsterna på 1177.se behöver invånaren logga in på 1177.se.
Vid livshotande tillstånd ska alla invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
 
När "En väg in” är öppet och ett barn, en ungdom eller en vårdnadshavare ringer in till ”En väg in” på grund av icke-livshotande akuta tillstånd kommer ”En väg in” säkerställa att denna får kontakt med aktuell barn- och ungdomspsykiatri-mottagning/aktuellt akutansvar.
 
När ”En väg in” är stängt ska barn och unga eller deras vårdnadshavare ta kontakt med närmaste akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri vid icke-livshotande akuta tillstånd.

 

 • Elevhälsan ska inte hänvisa barn, ungdomar eller vårdnadshavare att ringa till ”En väg in”.
 • Om ett barn, ungdom eller vårdnadshavare tar kontakt med elevhälsan på grund av psykisk ohälsa ska elevhälsan agera precis som innan och göra en bedömning av ifall barnet/ungdomen behöver hjälp inom vården. Elevhälsan har möjlighet att hänvisa till primärvården eller skicka remiss till barn- och ungdomspsykiatrin om de så önskar. Remisser till barn- och ungdomspsykiatrin skickas till ”En väg in”.

På ”En väg in” arbetar ett team med 20–25 medarbetare. Det är läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och vårdadministratörer med tidigare erfarenhet från bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, elevhälsan och socialtjänsten.

Sjuksköterskor, socionomer och psykologer tar emot inkommande samtal från invånare, vårdgrannar och samverkanspartners.

Både egenremisser och remisser från andra vårdgivare bedöms av sjuksköterska, läkare och psykolog som ingår i ”En väg in”:s remissteam tillsammans med vårdadministratör.

”En väg in” har en funktionsbrevlåda som nås via e-post: envaginvgr@vgregion.se. Till denna kan medarbetare inom elevhälsan skicka synpunkter eller tips kopplade till ”En väg in”.

Om du som vårdgivare har frågor kring remittering i enskilda ärenden eller remissbedömningar; ring "En väg in" på telefonnummer 010 – 435 86 50.

Om du som vårdgivare har synpunkter eller klagomål; kontakta "En väg in:s" funktionsbrevlåda på mail envaginvgr@vgregion.se

Om du som vårdgivare uppfattat en avvikelse ska detta registreras enligt rådande avvikelsehanteringsrutiner.

Det är verksamhetschefen inom respektive verksamhet som fastställer rutiner för vem eller vilka inom verksamheten som får utfärda remisser.

Alla barn och ungdomar i åldrarna 0–17 år som bedöms ha måttliga till svårare symtom, eller där insatser i primärvård inte har haft avsedd effekt.

 • Det finns två remisstöd som tagits fram som hjälp för den som vill remittera ett barn eller en ungdom till barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Det ena remisstödet är särskilt framtaget för elevhälsan för de fall då frågeställningen rör ADHD/ADD och/eller autismspektrumtillstånd. Det andra remisstödet kan användas för alla andra psykiatriska frågeställningar. Att det finns ett remisstöd som tagits fram specifikt för elevhälsan beror på att frågeställningar om ADHD/ADD och/eller autismspektrumtillstånd utgör en stor andel av de remisser som skickas från elevhälsan till barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Remisstöden ska ses som en checklista för vilken information som remissteamet vid ”En väg in” har nytta av för att göra en fullständig bedömning av barnets/ungdomens vårdbehov.

Remissbedömning utgår från en medicinsk bedömning. Det går bra att remittera även om man inte har all information som efterfrågas i remisstöden, men ju mer av den efterfrågade informationen som fylls i, desto lättare blir det för ”En väg in” att göra en fullständig bedömning av barnets eller ungdomens vårdbehov.

”En väg in” bedömer remisser utifrån ett aktuellt regiongemensamt triageringsstöd, som i sin tur bygger på befintliga regionala medicinska riktlinjer (RMR:er), Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral samt barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning.

Medarbetare inom elevhälsan kan kontakta ”En väg in” via telefon för konsultationsstöd vid behov av att diskutera huruvida en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin ska skrivas eller inte. Det går också att utgå ifrån RMR Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri (länk) om man överväger om barnet/ungdomen ska hänvisas till primärvården eller remitteras till barn- och ungdomspsykiatrin.

 • Elevhälsan ska inte hänvisa barn, ungdomar eller vårdnadshavare att skicka egenremisser till ”En väg in”.
 • Om ett barn, en ungdom eller deras vårdnadshavare tar kontakt med elevhälsan på grund av psykisk ohälsa ska elevhälsan agera precis som innan och göra en bedömning av ifall barnet/ungdomen behöver hjälp inom vården. Elevhälsan har möjlighet att hänvisa till primärvården eller skicka remiss till barn- och ungdomspsykiatrin om de så önskar. Remisser till barn- och ungdomspsykiatrin skickas till ”En väg in”.

Om inremitterande har frågor kring bedömningen går det bra att ringa till ”En väg in”.

Från och med att "En väg in" öppnade ska alla remisser till BUP-mottagningar skickas till "En väg in". På remissen ska följande information finnas med (antingen i adressfält eller tydligt i remissens löptext):
 
Namnet på den BUP-mottagning som patienter i första hand ska besöka
Postadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
 
Remissen läggs sedan i ett kuvert som märks med:
Remissportalen
Postadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
När en patient remitteras till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska remittenten ange namn på den BUP-mottagning som remissen ställs till. Om denna information saknas, eller om den aktuella mottagningen saknar tider inom ramen för vårdgarantin, strävar "En väg in" för att boka in ett besök på en mottagning så nära patientens bostadsadress som möjligt. 

 

Mottagningen beslutar själv vilken yrkeskategori som tar emot respektive barn/ungdom som bokats in för första besök av ”En väg in”.

Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån ett telefonsamtal med ”En väg in” informerar ”En väg in” barnet, ungdomen eller vårdnadshavaren om datum och tidpunkt för besöket under telefonsamtalet samt skickar en kallelse via post.

Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån en egenremiss eller remiss från vårdgivare skickar ”En väg in” en kallelse till barnet/ungdomen via post.

Om- och avbokningar hanteras av den mottagning där besöket ska ske. I den kallelse som skickas ut till barnet/ungdomen från ”En väg in” finns information om hur man kommer i kontakt med aktuell mottagning för att av-/omboka besök.

 • ”En väg in” gör en medicinsk bedömning av alla inkomna remisser inom tre arbetsdagar.
 • Om barnet/ungdomen bokas in på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning skickar ”En väg in” remissbekräftelse till inremitterande samt kallelse till barnet/ungdomen.
 • Om barnet/ungdomen inte bokas in på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning skickar ”En väg in” remissvar till inremitterande. Remissvar kan innehålla förslag på handläggning.
 • Öppnandet av ”En väg in” innebär inte att elevhälsan behöver ändra sina arbetssätt. Det finns möjlighet för medarbetare inom elevhälsan att skicka remisser till barn- och ungdomspsykiatrin via ”En väg in” och man kan då använda de framtagna remisstöden.
 • Om man inte sedan tidigare skickat remisser till barn- och ungdomspsykiatrin så går det bra att säkerställa kontakt med vården på samma sätt som tidigare, exempelvis genom att hänvisa/remittera till primärvården.

Remissbedömningen utgår ifrån befintliga regionala medicinska riktlinjer och medför ingen förändring av elevhälsans uppdrag.

”En väg in” kommer inte kunna remittera till elevhälsan. Däremot kan ”En väg in” hänvisa barnet/ungdomen eller vårdnadshavaren till elevhälsan om ingen psykiatrisk bild framkommer och det finns misstanke om att barnet/ungdomen har problematik kopplat till skolan eller skolmiljön såsom mobbing, inlärningssvårigheter, utanförskap, beteendeproblem i skolmiljön men inte i andra miljöer.

Triageringen som görs av ”En väg in” utgår ifrån redan befintliga regionala medicinska riktlinjer (RMR:er), Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral samt barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning. ”En väg in” innebär alltså inga förändringar av primärvårdens eller barn- och ungdomspsykiatrins ansvar.

Om du som medarbetare inom elevhälsan identifierar ett akut behov hänvisas du att ta kontakt med mottagning/akutansvar inom barn- och ungdomspsykiatrin på samma sätt som du gör idag. Du ska alltså inte ringa ”En väg in”.

”En väg in” bedömer enbart remisser till barn- och ungdomspsykiatrin och påverkar inte vårdgivare inom primärvårdens kontakt med UPH.

Om man som elevhälsa inte skriver remisser kan det fortfarande vara nödvändigt att på förfrågan dela information med annan remittent eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vid frågeställning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behövs det information om hur symtomen tar sig uttryck och påverkar patientens situation i skolan för att BUP ska kunna göra en så bra bedömning av informationen som möjligt.

För mer information, se remisstöd Stöd vid remisskrivning till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid frågeställning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2022-07-08 14:36