Utvecklingsarbete och projekt

Prehospital Psykiatrisk Resurs (PPR)

Peer Support - slutrapport 

Stärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa

Ungas psykiska hälsa

Sömn - behandlingsmaterial

 

KIPA-projektet

Utifrån regeringsbeslut i december 2015 om tillfälligt stöd, för att hantera flyktingsituationen, har Västra Götalandsregionen beslutat att satsa på kompetenshöjande insatser för personal på asyl- och anläggningsboende genom KIPA-projektet.

Rapport

Ett regionalt projekt har genomförts under 2016/17 med syftet att kartlägga organisatoriska samt individuella hinder och förutsättningar för tillgång till somatisk hälso- och sjukvård för personer med psykisk och somatisk sjukdom; från patienters, närståendes och vårdgivares perspektiv.

Ta del av både rapport och publicerad vetenskaplig artikel från projektet.  

Hur kan personer med långvarig psykisk sjukdom få den somatiska medicinska hälso- och sjukvård som de ska ha utifrån sina vårdbehov och som enligt Socialstyrelsens rapporter idag inte sker?

Arbetet har bestått av dels statistisk analys av förhållanden i Västra Götalandsregionen och dels intervjuer med personer drabbade av långvarig psykisk sjukdom, närstående till personer med långvarig psykisk sjukdom samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.