Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning

Forskning på föräldrastöd

Föräldrautbildningar som stärker föräldrars förmåga att möta sitt barn på ett adekvat sätt i olika centrala situationer har beforskats under lång tid. (ref någon sammanställning, Resnick m.fl. 1997; Sroufe, 2005) Resultaten visar att barnen fungerar bättre på olika områden efter att föräldrarna fått stöd och utbildning i sina föräldrafärdigheter. Störst förändring visar barn som från början hade störst svårigheter. Långtidsuppföljningar på föräldrastöd visar att beteendeförändringar hos barnet också förebygger svårigheter senare i livet så som drogmissbruk och kriminalitet (ref). 

Forskning på Family Check-up i USA

Mer än 20 års forskning på Family Check-up i USA visar på positiva resultat för hur barn och tonåringar mår och uppför sig.  Family Check-up hjälper föräldrar att stärka sitt föräldraskap i praktiken genom att de får kunskaper om, och får öva på, positiv uppmärksamhet, kommunikation och gränssättning. Forskning visar också att symtom på depression minskar hos föräldrar som deltar i Family Check-up, vilket även kan påverka barnens psykiska hälsa. 

I jämförande studier som gjorts i USA visar barn vars familjer som deltagit i Family Check-up:

 • Färre problembeteenden
 • Bättre förmåga att reglera sina känslor
 • Ökad skolmognad
 • Minskad risk för fetma

När det gäller tonåringar har man också kunnat se:

 • Mindre problem med tobak, alkohol och droger
 • Mindre antisocialt beteende
 • Färre konflikter i skolan
 • Färre tecken på depression

Tonåringarna som deltog i Family Check-up hade också 77 % minde skolfrånvaro och 66 % mindre risk att lämna grundskolan utan fullständiga betyg. De långtidsuppföljningar på 10 år som genomförts visar att den unga vuxna hade minskad risk för missbruk av tobak, alkohol och droger. Det visade även på minskad risk av att bli arresterad.

Forskning på effekterna av Family Check-up i Göteborg

Samtidigt som Family Check-up modellen började implementeras i Göteborg 2010 av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i samarbete med Göteborgs Stad startades ett forskningsprojekt för effektutvärdering av FCU i jämförelse med iKomet. Ansvariga forskare var Ata Ghaderi och Pia Enebrink på Karolinska Institutet och finansierades av Socialstyrelsen. 2011 till 2013 rekryterades det 231 familjer som kom att ingå i studien. 

Resultatet publicerades i en rapport som både sammanfattar de första åren för Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och redogör för arbetet med att implementera föräldrastödsmodellen Family Check-Up.

Ladda ner rapporten här:

Implementering av Family-Check-Up i Göteborg - en rapport om arbetet på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Korttidseffekter:

I september 2013 kom de första resultaten av korttidseffekterna. De föräldrar och barn som fått Family Check-up visade då:

 • Signifikant minskning i utagerande beteende, uppmärksamhetsproblem, trotsbeteende och impulsivitet hos barnet
 • Ökad värme och minskning av konflikt i familjerna
 • Positiva resultat på kort sikt med små, måttliga eller stora effekter
 • Indikationer på bra effekt på lång sikt

 Ettårsuppföljning:

 • Effekterna från tidigare mätning kvarstår samtidigt som man även ser en minskning av kamratproblem, emotionella problem och ADHD symptom.

Tvåårsuppföljning:

 • Effekter av FCU håller över tid
 • Familjer med lägre socioekonomisk status har större nytta av FCU än iKomet
 • FCU är ett mer flexibelt och mångsidigt program än iKomet med en stor styrka i den systematiska kartläggningen

Pågående forskning av Family Check up i Göteborg

 • September 2016 påbörjades en treårsuppföljning av effektutvärderingen av FCU i jämförelse med iKomet. De 231 familjer som rekryterades till studien mellan 2011-2013 blir tillfrågade om att fylla i en uppföljningsenkät. Detta för att följa och se om effekterna av FCU och iKomet fortsätter att hålla över längre tid. Ansvarig för uppföljningen är professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet. 
 • Vid treårsuppföljningen av effektutvärderingen kommer föräldrarna att erbjudas deltagande i fokusgrupper. Syftet är att ta tillvara föräldrars tankar och upplevelser av att ha deltagit i en föräldrastödsintervention. 
 • Utvecklingscentrum samfinansierar tillsammans med Högskolan Väst en doktorandtjänst sedan september 2015. Jennie Ryding är doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Hon kommer under fem år studera socialarbetares arbetsintegrerade lärande vid implementering av evidensbaserad metod. 
 • Utvecklingscentrum genomför ett pilotprojekt tillsammans med tre barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Göteborg under 2016. Det vi studerar är om man kan öka socioekonomiska utsatta föräldrars engagemang och nöjdhet med barnfetmabehandling samt motivation för förändring genom användning av Family Check-up i en anpassad form. 

Jennie Ryding berättar:

Jag är doktorand i pedagogik med inriktning mot Arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Mitt avhandlingsprojekt är samfinansierat av den Barn- & Ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst (BUV) och Närhälsan Utvecklingscentrum för Barns Psykiska Hälsa i Göteborg (UPH).

UPH implementerar och utbildar i den evidensbaserade modellen Family Check-Up (FCU). I stort fokuserar mitt avhandlingsarbete på socialarbetare inom familjebehandling och deras professionella lärande och utveckling. Mer detaljerat tittar jag på vikten och användningen av reflektion/reflekterande praktik i deras vardagliga arbete, samt tillhandahållna resurser och möjligheter för reflektion och lärande från organisationens sida.

Ytterligare fokus för avhandlingen är evidensbaserad praktik (EBP) och evidensbaserade modeller i socialt arbete i Sverige, där exemplet i avhandlingen utgörs av FCU. Mer specifikt utgör den eventuella inverkan av FCU, som evidensbaserad modell, på praktikers vardagliga arbete fokus och mer specifikt i relation till reflektion och lärande.

EBP kritiseras inte sällan för att vara oförenligt med mer komplexa och dynamiska praktiker, så som socialt arbete, och som ett hot mot mer ”icke mätbara” verktyg i den dagliga praktiken som t.ex. reflektion, tyst kunskap och beprövad erfarenhet. Syftet med avhandlingen är således att undersöka familjebehandlares användning, erfarenhet och möjlighet till reflektion och lärande i den vardagliga praktiken och så i relation till användning av en evidensbaserad modell, i detta fall FCU. Kan reflekterande praktik och EBP förenas och kombineras i praktiken för att på så sätt främja professionellt lärande och utveckling, istället för att t.ex. beskrivas som ett motsatspar?

Socialt arbete är ett komplext arbetsfält, därtill i ständigt behov av kunskapsutveckling och fördjupad kunskapsinsikt för vilket både EBP och reflektion kan ses fördelaktiga och viktiga. Ytterligare forskning på området kan bidra till en uppdaterad, och med samtiden mer överensstämmande bild, av förekomst, användning och förutsättningar för både reflektion och EBP.

Jennie Ryding

Kontakt: Jennie Ryding 

 

Senast uppdaterad: 2018-12-20 16:19