Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Modellöversikt

Family Check-up är en korttidsintervention som består av tre delar: ett första möte, en familjeobservation och slutligen ett feedback möte. Family Check-up identiferar styrkor och behovsområden i familjen och bidrar till att påbörja ett förändringsarbete. För en del familjer räcker det som insats. För andra familjer behöver man följa upp en Family Check-up med ett skräddarsytt föräldrastöd. Utvecklingscentrum erbjuder därför också utbildning och handledning i Föräldraskap i vardagen som är ett individuellt föräldrastöd som direkt kan kopplas till Family Check-up.

imagebffn.png

 

 

Första mötet

Syftet med det första mötet är att bygga förtroende och att i dialog utforska vad föräldern upplever som bekymmer och hur detta påverkar barnets beteende. Mötet syftar också till att ta reda på hur motiverad föräldern är till en förändring. 

 

imagefdd3u.png

Under första mötet ges föräldern möjlighet att berätta om familjens styrkor och behov i förhållande till sitt föräldraskap och sammanhang. Behandlaren använder motiverande intervju (MI) för att utforska fördelar och nackdelar med förälderns nuvarande strategier och motivera till förändring.

Behandlaren inleder med att beskriva FCU och ger föräldern möjlighet att ställa frågor så att de känner sig bekväma med processen. Behandlaren använder öppna frågor för att lära sig om familjs styrkor och vilka utmaningar de har erfarit och om vilka förmågor och strategier de använt. Genom hela mötet erbjuder behandlaren uppmuntran, empati och stöd och framkallar hopp om förälderns möjlighet att genomföra de önskade förändringarna. I slutet av mötet är målet att föräldern känner sig förstådd och att behandlaren har tydliggjort förälderns önskemål, motivation och fortsatta engagemang i kartläggningsprocessen. 

 

Familjeobservation och enkäter

Kartläggningen inkluderar en videofilmad familjeobservation och enkätsvar från föräldrar, barn och förskola/skola. Familjeobservationen och enkäterna omfattar påverkansfaktorer på familjen, barnets anpassning och föräldrastrategier och relation. Informationen ger underlag för styrkebaserad dialog kring familjens förändringsarbete vid feedbacksession. 

 

blobid0.png

Den ekologiska informationsinsamlingen är FCU:s hörnsten. Den inkluderar flera insamlingsmetoder, flera uppgiftslämnare och sträcker sig över flera utvecklingsmässiga sammanhang. Den ger en mängd information om beteenden hos barnet, föräldrastrategier, familjedynamik och påverkansfaktorer.

Enkäterna som används i FCU är empiriskt validerade och normerade för att kvalitetssäkra bedömningen av materialet. Observationerna av familjeinteraktionerna är avgörande för att förstå relationerna mellan familjemedlemmarna och familjens styrkor och behov. 

Feedback mötet

Informationen från första mötet, familjeobservationen och enkäterna sammanställs och presenteras i en barn- och familjeprofil som illustrerar familjens styrkor och behovsområden. Mot bakgrund av profilen skräddarsys en meny med möjliga alternativ till insatser utifrån familjens behov. Behandlaren och föräldrarna bestämmer i samarbete vilka alternativ som är optimala för familjen efter feedback mötet. 

 

imagebngx9.png

Barn- och Familjeprofilen erbjuder en visuell sammanställning av kartläggningen. Tillsammans med familjen går behandlaren igenom profilens tre huvudområden:

  • Påverkansfaktorer på familjen
  • Barnets anpassning
  • Föräldrastrategier och relation.

Behandlaren använder MI som viktigaste processfärdighet vid presentationen av profilen för föräldrarna. Avslutningsvis skräddarsys en meny med möjliga alternativ till insatser utifrån familjens behov.

Insatser efter genomförd Family Check-up

Insatserna kan t ex innebära Föräldraskap i Vardagen, som är ett individuellt föräldraträningsprogram, föräldraträning i grupp, insatser från skola, socialtjänst eller hälsovård. Föräldern och behandlaren beslutar tillsammans vilka alternativ som passar familjen bäst. I vissa fall kan insatserna behöva kompletteras med fokus på förälderns situation som t ex depression, missbruk eller utmaningar i samarbetet med den andra föräldern. 

Föräldraskap i Vardagen

Det stöd som familjebehandlaren kan erbjuda inom ramen för FCU är modellens eget individuella föräldraprogram Föräldraskap i Vardagen (FiV). FiV betonar uppmärksamhet på föräldraskapets dagliga detaljer utifrån kunskap och medkänsla. Programmet bygger på positivt beteendestöd, gränssättning och att stärka familjerelationer. Tillsyn och insyn över barnets beteende, känslor och erfarenheter utgör tillsammans med proaktiva föräldrastrategier grunden för medvetet föräldraskap.

Stödet skräddarsys utifrån familjens specifika behov och livssituation. Arbetet kopplas till de mål som föräldern och familjebehandlaren kommit överens om och relateras till föräldrastrategierna i FiV. Det bidrar till att insatsen blir mindre omfattande och samtidigt mer effektiv. 

Senast uppdaterad: 2023-04-03 10:23