Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsosamtal om levnadsvanor

Äta, växa och må bra och Bamse

Barnhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande med barn i åldern 0-5 år, där hälsosamma levnadsvanor är ett av flera viktiga områden. ”Äta, växa och må bra” är VG-regionens primärpreventiva metod för att förmedla enkla budskap om sunda levnadsvanor för att gynna en god hälsa och viktutveckling hos barn och familjer.

Mat- och levnadsvanor grundläggs tidigt och vi vet idag att vad vi äter som barn har betydelse för hälsan genom hela livet. Studier visar att barns matvanor påverkar riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Syfte

Syftet med de fördjupade hälsosamtalen vid 18 månader, 2,5 år och 4 år är ge tillfälle att reflektera och fundera över barnets och familjens levnadsvanor. Det är en värdefull stund som kan göra skillnad för barnet, men också för hela familjen. Många familjer har goda vanor och även då kan det kännas bra att få det bekräftat av en professionell. Då är uppgiften ”klar” genom att familjen bekräftats i det de gör och att du visar tilltro till den kapaciteten de har.

Andra familjer kan behöva stöd till förändring. Även små förändringar i sättet att leva kan påverka hälsan positivt genom hela livet. Bara genom att få tid att samtala runt ämnet kan medföra att vissa levnadsvanor förändras. Om det även ingår motivationshöjande samtal i det fördjupade hälsosamtalet tillsammans med hälsoboken och broschyren ”Äta, växa och må bra” finns möjlighet att fler förändringar genomföras, om det behövs.

Materialet

Materialet för de fördjupade hälsosamtalen om levnadsvanor utgår från strukturen i Barnets hälsobok och består av:

 • Barnets hälsobok samt broschyren ”Äta, växa och må bra”
  • Ämnesrutor/ballonger vid respektive ålder samt sidan 2 i broschyren ”Äta, växa och må bra”
  • Broschyren ”Äta, växa och må bra” (finns översatt till sju språk)
  • Inplastat ark ”Tips om bra mat- och rörelsevanor”
  • Handledning för BHV-personal
  • Affisch
 •  Bamse:
  • Pussel
  • Bamses Må bra-tidning
  • Handledning

Materialet lämpar sig för:

 • Samtal om levnadsvanor
 • Att ge kortfattad, evidensbaserad information om hälsosamma levnadsvanor.
 • Att individanpassa allmänna råd
 • Att vid behov formulera förslag på förändringar utifrån nuläget samt vid behov erbjuda utökat stöd och uppföljning.

Metod

Syftet med att ha riktade hälsosamtal kring levnadsvanor är att ge föräldern en stund för reflektion kring hur deras barn, och de själva, har det kring mat- och levnadsvanor. Möjlighet till detta skapar vi genom att avsätta tillräckligt med tid, ha en strukturerad metod och att det genomförs vid vissa nyckelåldrar.

Detta är inte som vilket samtal som helst och materialet är till för att underlätta, och dela en gemensam agenda. Med en MI-inriktad samtalsmetodik tillsammans med materialet ”Äta, växa och må bra (samt Bamse) kan det skapas förutsättningar för en framgångsrik dialog om levnadsvanor i syfte att främja en god hälsa för barnet och hela familjen.

För att underlätta kan det vara bra att redan från början berätta för familjerna att på BVC finns möjlighet att få råd och stöd för hälsosamma levnadsvanor och att vi även följer barnets längd- och viktutveckling samt från två års ålder även BMI. Genom att tidigt förbereda föräldrarna kan det underlätta för mer framgångsrika samtal, då ämnen som vikt och levnadsvanor annars kan vara känsliga att beröra. 

 • Hälsosamtal i MI-anda vid varje BVC-besök där det bland annat lyfts frågor kring sunda levnadsvanor och en hälsosam viktutveckling.
 • Följa längd- och viktutveckling vid samtliga besök och från 2 års ålder även BMI
 • Vid tre tillfällen ha fördjupade hälsosamtal om hälsosamma levnadsvanor (18 månader, 2,5-3 år, 4 år) utifrån våra riktlinjer.
  • Tips! Skicka gärna med broschyren tillsammans med kallelsen till
   18-månadersbesöket. Om familjen önskar kan de även få en ny broschyr vid de övriga tillfällena.
 • Vid 4 år besöket används Bamse-materialet (pussel + tidning) och involverar då även barnet mer i samtalet.
 • Involvera även BHV-läkaren i de viktiga samtalen kring levnadsvanor.

Att hålla ett hälsosamtal

Var och en måste hitta sin egen strategi för att inleda ett hälsosamtal. Att känna att man har tid och intresse för familjen förmedlas ickeverbalt och underlättar samtalet. Tankar och planer på vad man ska göra med den information som man kommer att få visar på kompetens och eget engagemang. Människor vill gärna samtala om sin hälsa och sina levnadsvanor men råden kan behöva individanpassads och ska självklart vara adekvata och evidensbaserade.

Det fördjupade hälsosamtalet

Utöver de regelbundna hälsobesök och samtal vi har med familjerna ska vi vid tre nyckelåldrar (18 månader, 2-3 år och 4 år) erbjuda ett fördjupat hälsosamtal med inriktning mot levnadsvanor och hälsa. Vid dessa besök används både Barnets hälsobok, broschyren ”Äta, växa och må bra” och Bamse. Det fördjupade samtalet kan gärna utgå från ballongerna på sidan två i broschyren (se bild). Har familjen fått broschyren ”Äta, växa och må bra” hemskickad med kallelsen till besöket, kan man öppna samtalet genom att fråga om de hunnit titta i den och om några frågor/funderingar/tankar väckts.

Då samtalet kommer till mat och rörelse använd gärna uppslaget i broschyren eller underlägget med ”Tips om bra mat- och rörelsevanor” (se bild nedan). Utgå från bilden på samma sätt som ni gjort med ballongerna. Ett sätt att inleda samtalet kan vara att fråga föräldrarna om vad de tänker kring bilden och om det är någon bubbla de vill prata mer om.

Låt föräldern leda samtalet i den ordningen hen önskar. Bekräfta och uppmuntra föräldern i de vanor som är hälsosamma och bra. Börja alltid med att bekräfta det som fungerar och det som är förälderns styrkor, oavsett hur mycket som senare skulle behöva förändras. Genom bekräftelsen skapar du en accepterande miljö. Genom att känna sig kompetent både i sina egna och andras ögon ökar självkänslan och om det behövs kan man från den stabila grunden tillåta tankar på förändring att komma fram.

Vid behov kan du be familjen om lov att få fylla på med information och alternativ. Reflektera, bekräfta och sammanfatta föräldrarnas svar och funderingar.

Mat som tröst

Det är lätt att ta till mat och sötsaker som tröst om barn är ledsna, arga eller trötta. Fråga gärna hur just denna familj gör för att trösta när barnet är:

 • Ledset
 • Trött
 • Argt
 • Annan anledning

Vid behov kan du be familjen om lov att få ge råd kring alternativa sätt att hantera dessa känslor.

Reflektera, bekräfta och sammanfatta föräldrarnas svar och funderingar.

Barn och rörelse

Fysisk aktivitet och rörelse är viktigt för barns utveckling och hälsa och ska uppmuntras. Låt föräldern reflektera kring texten på sidan och de ord som finns runt bilden och även kring de tips som står under bilden.

Reflektera, bekräfta och sammanfatta föräldrarnas svar och funderingar.

Skärmtid

TV, datorer, surfplattor och telefoner är en del av många familjers vardag. Låt föräldern reflektera kring texten på sidan och de ord som finns runt bilden och även kring de tips som står under bilden. Det är även vanligt att skärm används både för att trösta och distrahera t.ex. i matsituationer. Fråga gärna familjen hur de brukar använda skärmen hemma. Vid behov kan du be familjen om lov att få ge råd kring alternativa sätt att hantera detta.

Reflektera, bekräfta och sammanfatta föräldrarnas svar och funderingar.

Informera i dialog

Om familjen berättar om mindre goda vanor eller om det under samtalet upptäcks att de har bristande kunskap om något behöver du tillföra det. Inom MI ges information i dialog vilket innebär att du kontinuerligt under samtalet ”stämmer av” för att ta reda på hur den information du tillfört tagits emot.

Lyssna på hur det du förmedlar tas emot och ge mer information om det behövs och önskas. Genom att göra så hjälper du föräldrarna att integrera den nya informationen.  Gör på samma sätt om föräldern ber dig om råd. Börja med att fråga vad hen redan vet/kan/tycker om ämnet. Är det ett ämne där du känner dig osäker på vilka råd du kan ge, så ta hjälp av ditt BHV-team.

Underlätta att förändringen genomförs – planera och följ upp

Då föräldern är motiverad till förändring behöver ni tillsammans skapa en plan. Ju tydligare planen är desto mer troligt är det att den kommer lyckas. Se ett förslag på en hälsoplan på 1177.se.

Vid utfall på vikt eller ohälsosam levnadsvana

Alla barn har rätt till god hälsa och vetenskapen visar på att förändringar är viktiga när barnet är litet för att inte riskera ohälsa som vuxen.

Om du upptäcker ohälsosamma mat- och levnadsvanor och/eller en avvikande viktutveckling (både över- och undervikt) behöver du uppmärksamma föräldern på detta. Vid behov erbjuds då ett, eller flera, extrabesök med eller utan barnet. Det är ofta känsligt att vara föräldern och ämnen som de här kan lätt uppfattas som kritik. Kanske har föräldern inte själv uppmärksammat det och är helt oförberedd. Så gå varsamt men säkert fram.

Övervikt

Vid övervikt och/eller en snabb viktökning ska familjen erbjudas att komma tillbaka för ett uppföljande besök, enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Ta gärna hjälp av materialet ”Lätta tips”, som är ett material riktat till familjer där barnet har övervikt. ”Lätta tips” och dess handledning finns att beställa kostnadsfritt från adress.distributionscentrum@vgregion.se eller ladda ner på https://www.vgregion.se/lattatips

Vid behov konsultera BHV-läkare, BHV/VC-dietist eller annan relevant profession.

Fetma

Vid en identifierad fetma remitteras barnet till barnmottagning enligt lokala rutiner och i samråd med BHV-läkare, se din lokala handläggning. Även vid remittering har BVC en fortsatt viktig roll hos familjen i det hälsofrämjande arbetet och i att stötta familjen för att nå hälsosamma levnadsvanor. 

Undervikt

Ta i första hand hjälp av BHV-teamet och remittera vidare vid behov. Rutiner för barn med undervikt ser olika ut runt om i regionen, se din lokala handläggning.

Materialbeställning

Läs mer

Äta, växa och må bra på andra språk

Översatta broschyrer finns på följande språk:

Materialet beställs från: mikaela.johansson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-11-25 15:50