Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Hur får ersättningsmodellen effekt på verksamhetsnivå?

Vid införandet finns inga riktlinjer för hur den nya ersättningsmodellen kan ge effekter på verksamhetsnivå inom respektive förvaltning. I regionfullmäktiges beslut uppmärksammas att det är viktigt att det skapas sjukhusinterna ekonomiska incitament för att ge modellen förutsättningar till ett lyckat införande. Vid uppföljning av modellen kommer en sammanställning att göras avseende hur sjukhusen arbetar med frågan.

Hur justeras ersättningen när vårdhändelser i en episod utförs av olika vårdgivare/sjukhus?

Vårdepisodersättningen utbetalas till det sjukhus där operationen utförts. Om vårdhändelser före och/eller efter operationstillfället utförs av annat sjukhus än det sjukhus som utför operationen, justeras utbetald vårdepisodersättningen med det DRG-pris som gäller för det sjukhus som motsvarande vårdhändelser ägde rum.

Vad gäller om en patient har påbörjat en vårdepisod och är i behov av ytterligare en?

En patient kan ha fler än en pågående vårdepisod och alla triggeroperationer kommer att generera en vårdepisod. Vid flera aktiva vårdepisoder kan en enskild vårdhändelse bedömas att ingå i mer än en vårdepisod.

Är vårdepisodersättningen korrigerad på patientnivå med avseende på socioekonomiska faktorer?

Nej, vårdepisodersättningen är inte korrigerad utifrån socioekonomiska faktorer eftersom denna variabel i nuläget anses vara för grov. Ett utvecklingsarbete kopplat till denna fråga sker inom ramen för SVEUS.

Hur påverkas basvolymer och tillgänglighetssatsningar vid införande av vårdepisodersättning?

Det påverkas inte alls.

 

 

 

Hur påverkas nämndernas kostnader?

Nämndernas kostnadstak påverkas inte eftersom fastställda ersättningstak ligger fast.

Hur påverkas volymer i vårdöverenskommelser?

Volymer i vårdöverenskommelser påverkas inte. Vid ett bättre hälsoutfall och/eller lägre resursförbrukning kan ersättningstak nås innan ett sjukhus har uppnått volymer enligt vårdöverenskommelse. Vid ett sämre hälsoutfall och/eller högre resursförbrukning kan volymer i vårdöverenskommelsen uppnås innan ett sjukhus har uppnått sitt ersättningstak.

Hur påverkar ersättningsmodellen beställningsarbetet?

Införandet av vårdepisodersättning förutsätter inte förändringar i beställningsarbetet, med avseende på volymer och ersättning.

 

Hur hanteras årsskiften och budgetarbete?

Vid införandet finns inga riktlinjer för hur den nya ersättningsmodellen ska hanteras med avseende på redovisning och budget. Behovet får identifieras efterhand.

 

 

 

Frågor kan ställas till Stefan Bengtsson

 

Stefan Bengtsson

Regionutvecklare Regional vårdanalys

Mobil: 076 - 127 68 12

E-post: stefan.bengtsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-18 14:01