Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Finansiell samverkan

Allmänt

Överenskommen ekonomisk kalkylmodell möjliggör kontroll av självkostnaden. Dialog om prissättning ska ske mellan Ledningsrådet för hjälpmedel (ledningsrådet) och Försörjningsförvaltningen. Modellen ska stödja kostnadseffektiv hantering. Prissättning inom Överenskommelsen beslutas av ledningsrådet.

Inom varje produktområde eller på valfri nivå ska det ekonomiska nettoresultatet redovisas, genom att ställa intäkter mot kostnader. Överskott/underskott fördelas årligen baserat på respektive vårdgivares kostnadsandel. Koncernkontoret ansvarar för hantering av frågor rörande reglering av över- och underskott.

För att kunna tillämpa självkostnadsprincipen ska resultatet för huvudområdena i kalkylmodeller vägas mot de aktuella utförarnas totala kostnader och intäkter. Detta innebär att Hjälpmedelscentralen (HMC) och Läkemedelsnära produkter (LMN) har separata resultat- och balansräkningar. HMC och LMN har olika prissättning.

Prissättning

Förbrukningsartiklar
Förbrukningsartiklarnas inköpspris samt omkostnader ingår i kostnaden som faktureras vårdgivaren. HMC och LMN ersätter förbrukningsartiklar inom denna överenskommelse om varan är trasig eller skadad vid leverans. Garantier gäller enligt upphandlade avtal.

Köphjälpmedel
Köphjälpmedel är hjälpmedel som inte är rekonditioneringsbara och debiteras med ett påslag, enligt Tabell 1a, på gällande inköpspris. De hjälpmedel som inte har något fast inköpspris prissätts med påslag på det offererade inköpspriset. HMC ersätter köphjälpmedel inom denna Överenskommelse om varan är trasig eller skadad vid leverans. Garantier gäller enligt uppandlade avtal.

Hjälpmedel med funktionshyra
Funktionshyra tar sin utgångspunkt i inköpspriset därtill ingår kostnader för:

 • rekonditioneringsbar fungerande produkt
 • logistik
 • montering/installation
 • ankomst/leveranskontroll
 • förebyggande och avhjälpande underhåll
 • rekonditionering
 • biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse
 • återtag och utrangering
 • restvärde vid förkomna hjälpmedel
 • Hjälpmedelscentralens kundtjänst samt administration
 • utbildning enligt basutbud
 • vårdgivarnas samverkansfunktion och IT-stöd inklusive support.

HMC debiterar vårdgivaren funktionshyra per hjälpmedel, från och med leveransdag till patient eller förskrivande enhet och till och med tre dagar efter att hjälpmedlet är avbeställt i IT-stödet.

Hjälpmedel med funktionshyra prissätts utifrån hyra per dygn.

För att öka återanvändning av fullt funktionsdugliga hjälpmedel och motverka en för tidig utrangering får de hjälpmedel som HMC köper in genom gällande upphandlingsavtal en ca 10% högre funktionshyra och hjälpmedel som köpts in genom tidigare upphandlingsavtal får motsvarande lägre funktionshyra, vilket innebär en ca 20% skillnad.

Hjälpmedel inköpta utanför sortiment inklusive utvärderingshjälpmedel prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 6% av produktens inköpspris.

Tjänster

Tjänster som inte ingår i funktionshyra debiteras. Enbart aktiv tid debiteras, dvs inte restid eller dylikt. Utförda tjänster debiteras per påbörjad 15-minutersperiod, oavsett antal personer som utför tjänsten. Tabell 1b.

Konsultation
Debiteras enligt tabell 1b.

Montering/demontering
Montering och demontering för hjälpmedel där det inte ingår i funktionshyran och debiteras enligt tabell 1b.

Specialanpassning
HMC debiterar för materialkostnad samt arbetskostnad enligt tabell 1b.

Akut avhjälpande underhåll (reparation) under normal arbetstid
Debiteras med dubbla priset enligt tabell 1b.

Buffertförråd
Prissättningen av buffertförråd baseras på självkostnad utifrån kostnad för hantering, lagervärde och omsättningshastighet. Buffertförråd debiteras enligt tabell 1e.

Utbildning, HMC
Utbildning inom basutbudet ingår i funktionshyran.

 • Uppdragsutbildning - Debiteras per timme per medverkande anställd från HMC och omfattar förberedelser, utbildningstid och efterarbete. Övriga kostnader kan debiteras. Tabell 1d.
 • Annonserade utbildningar, tilläggsutbud - Prisätts av HMC vid varje tillfälle utifrån självkostnadsprincipen, där personalkostnaden debiteras per timme för HMC's personal. Tabell 1d.
 • Uteblivande från utbildning - Vårdgivare debiteras om deltagare uteblivit från utbildning eller anmält återbud efter sista anmälningsdag. Tabell 1d.

Prisjusteringar

Prisjusteringar innefattar alla prisförändringar gällande funktionshyra, tjänster, avgifter samt påslag på köphjälpmedel och förbrukningsartiklar till vårdgivare inom Överenskommelsen. Ändringar i ingående värden i kalkymodellen som inte resulterar i prisjustering ska Försörjningsförvaltningen kommunicera med samverkansfunktionen innan ändring genomförs.

Försörjningsförvaltningen följer upp och redovisar självkostnadskalkylen 2 gånger per år till Beredningsgrupp Ekonomi. Målsättningen är att prisjusteringar ska träda i kraft 1 januari respektive 1 juli.

Prisjustering inom Överenskommelsen beslutas av Ledningsrådet för hjälpmedel.

Avgifter

Restvärde
Ett individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är HMC's anskaffningspris (inköpspris) exklusive moms, minus avskrivning utifrån hjälpmedlets avskrivningstid.

Restvärde gäller vid:

 • förkommet hjälpmedel registrerat på patient eller buffertförråd
 • onormalt slitage
 • hjälpmedel som inte längre är förskrivningsbart
 • hyreshjälpmedel utanför HMC's sortiment som återlämnas innan avskrivningstiden är slut
 • specialanpassade hjälpmedel som återlämnas innan avskrivningstidens slut och inte går att återställa.

Förkommet hjälpmedel registrerat på patient
Kostnader för restvärde för hjälpmedel med funktionshyra inkluderas i kalkylmodellen

Förkommet hjälpmedel i buffertförråd
Restvärdet debiteras buffertförrådsansvarig vårdgivare i samband med inventering. Fakturering görs samlat för året på efterföljande januari månads faktura.

Akutleverans
Debiteras per order från HMC alternativt LMN.

Bomkörning
Leverans eller hämtning kan inte utföras på grund av att ngen finns på plats för att ta emot/återlämna hjälpmedelt från HMC alternativt förbrukningsartiklar från LMN. Den beställande enheten debiteras per tillfälle.

Returavgift
Vid returtagning av beställningar från LMN debiteras beställande enhet.

Avgifter i tabell 1c

Tabeller

Alla tabeller med priser och avgifter

Fakturering

Vårdgivaren ersätter HMC och LMN vid fullgjord leverans. Fakturering görs per kalendermånad. Fakturaunderlaget i Excelformat ska finnas tillgängligt för vårdgivaren.

Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest.

Debiteringsanspråk från HMC och LMN kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord leverans.

Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.

Förtroendeförskrivning

Överenskommelsen ska möjliggöra att fakturor på produkter som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.

Ekonomisk uppföljning

HMC lämnar rapporter till samverkansfunktionen för vidare hantering enligt nedanstående årsplanering.

Vårdgivarna har möjlighet att vid behov, med särskild behörighet, ta ut rapporter ur IT-stödet för den egna verksamheten.

 

Tabell 2, Årsplanering HMC

Aktivitet Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Årsrapport/Bokslut föregående år X                      
Månadsrapport X X X X X     X X X X X
Kontroll självkostnad, underlag för prisjustering       X         X      
Uppföljningsrapport, förkomna hjälpmedel X     X     X     X    

Budget och verksamhetsplan HMC

                  X    

 

Senast uppdaterad: 2023-01-24 13:35