Finansiell samverkan

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska tillämpa den ekonomiska kalkylmodellen som medger kontroll av självkostnaden. Dialog ska ske mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen om prissättningen. Modellen ska stödja innehållet i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och uppmuntra till en rationell förskrivning, hög nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidra till att minska kvalitetsbristkostnader.

I tillämpningsanvisningen ingår beskrivande avsnitt om:

Kalkylmodell

En kalkylmodell har utarbetats som inbegriper hela Hjälpmedelscentralens verksamhet fördelad på fyra huvudområden: Tjänster, Personliga hjälpmedel, Hjälpmedel vid medicinsk behandling och Grundutrustning.

 

Bilden är ett exempel på kalkylmodellen uppbyggnad

Modellens huvudområden beskriver Personliga hjälpmedel, Hjälpmedel vid medicinsk behandling och Grundutrustning samt inkluderande relaterande tjänster. Detta för att kunna få en helhetsbild och därmed få ett underlag för bedömning av Hjälpmedelscentralens självkostnad.

För samtliga personbeställda hjälpmedel, oavsett om det är funktionshyra eller köphjälpmedel tar modellen sin utgångspunkt i Hjälpmedelscentralens inköpspris för produkten. Till inköpspriset läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris till vårdgivaren som uttrycks som funktionshyra eller försäljningspris.

För tjänster tar kalkylmodellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris till vårdgivaren som uttrycks som timpris eller fast pris.

På varje beskrivet huvudområde eller på valfri nivå inom detta redovisas det ekonomiska resultatet genom att ställa intäkter mot kostnader och därmed få fram ett nettoresultat och reglering av över- och underskott

Reglering av över- respektive underskott tar sin utgångspunkt i nettoresultatet inom respektive huvudområde. Överskott/underskott inom huvudområdet fördelas årligen med utgångspunkt från respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden. Koncernstab hälso- och sjukvård ansvarar för hantering av frågor rörande reglering av över- och underskott.

För att kunna tillämpa självkostnadsprincipen ska resultatet för huvudområdena i kalkylmodellen vägas mot Hjälpmedelscentralens totala kostnader och intäkter. Detta innebär att Hjälpmedelscentralen har en separat resultat- och balansräkning.

Prissättning

All prissättning bygger på kalkylmodellen och självkostnadsprincipen.

Hjälpmedel med funktionshyra

I funktionshyra ingår kostnader för

 • rekonditioneringsbar funktionsduglig produkt
 • logistik
 • montering/installation
 • ankomst/leveranskontroll
 • förebyggande och avhjälpande underhåll
 • rekonditionering
 • biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse
 • återtag och utrangering
 • restvärde för förkomna hjälpmedel
 • Hjälpmedelscentralens kundtjänst samt administration
 • utbildning enligt basutbud
 • vårdgivarnas samordningsfunktion och IT stöd inklusive support.

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt i IT-stödet.

Överenskommelsens hjälpmedel med funktionshyra prissätts utifrån dygnshyra uttryckt i månadshyra (ex. är hjälpmedlet uthyrt 15 dagar så utgår månadshyra/30*15).

Prissättningen utgår från de i överenskommelsen ingående hjälpmedlen som är indelade i funktionsgrupper (cirka 15 st.). Som grundregel utgörs en funktionsgrupp av hjälpmedel med likartade funktioner och inköpspriser. Artiklarna inom respektive funktionsgrupp får samma hyrespris baserat på snittet av funktionsgruppens alla kostnader. I vissa funktionsgrupper kan förekomma stor avvikelse i inköpspris, övriga kostnader eller funktioner.

När nya hjälpmedel kommer in i sortiment frångås prissättningsprincipen inom funktionsgruppen. Syftet är att öka återanvändning av fullt funktionsdugliga hjälpmedel och motverka en för tidig utrangering av dessa hjälpmedel. Hjälpmedel som Hjälpmedelscentralen köper in genom gällande upphandlingsavtal får en 10 % högre funktionshyra och hjälpmedel som köpts in genom tidigare upphandlingsavtal får motsvarande lägre funktionshyra, vilket innebär 20 % skillnad. Vid balansering ska alltid hyreshöjningen motsvara hyressänkningen, mätt i kronor. Initialt intäktsbortfall justeras genom att funktionshyra på alla hjälpmedel, inom samma funktionsgrupp, höjs så att den totala beräknade hyresintäkten från funktionsgruppen förblir på samma nivå som innan prisbalanseringen.

Hjälpmedel inköpta utanför sortiment inklusive utvärderingshjälpmedel prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 6 % av produktens inköpspris.

Köphjälpmedel

Hjälpmedel som inte är rekonditioneringsbara eller är förbrukningsartiklar, debiteras med ett påslag på 12,8% på Hjälpmedelscentralens gällande inköpspris. De hjälpmedel som inte har något fast inköpspris prissätts med ett påslag på 12,8% på det offererade inköpspriset. Hjälpmedelscentralen ersätter köphjälpmedel inom denna överenskommelse om varan är trasig eller skadad vid leverans. Garantier enligt upphandlade avtal.

Förbrukningsartiklar

De artiklar som inte är rekonditioneringsbara och behövs till ett hjälpmedel med funktionshyra är förbrukningsartiklar. Förbrukningsartiklar faktureras vårdgivaren. Förbrukningsartiklarnas omkostnader (lagerhållning, transport mm) ingår i funktionshyran för hjälpmedlet.Hjälpmedelscentralen ersätter förbrukningsartiklar inom denna överenskommelse om varan är trasig eller skadad vid leverans. Garantier enligt upphandlade avtal.

Förbrukningsartiklar som beställs via SesamLMN debiteras med ett påslag på 15,1% på Läkemedelsnära produkters gällande inköpspris.

Tjänster

Tjänster som inte ingår i funktionshyra debiteras med 564 kr per timma. Enbart aktiv tid debiteras, d.v.s. inte restid eller dylikt. Debitering sker utifrån registrerade påbörjade 15 min-intervaller, d.v.s. 0,25 av en hel timma. Minsta tid att debitera är en kvart.

Konsultation
Oavsett hur många av Hjälpmedelscentralens personal, eller underleverantörer som medverkar så debiteras vårdgivaren 581 kr per timme.

Montering/demontering
Vårdgivare kan beställa montering och demontering för hjälpmedel där det inte ingår i funktionshyran och debiteras då 581 kr per timme.

Specialanpassning
Hjälpmedelscentralen debiterar för materialkostnad samt arbetskostnad med timpris för tjänster, 581 kr per timme.

Akut avhjälpande underhåll under normal arbetstid
Debiteras 581*2=1162 kr/timma.

Avgifter

Uppdragsutbildning
Debiteras med 581 kr/ timme per medverkande personal från Hjälpmedelscentralen och omfattar förberedelser, utbildningstid och efterarbete. Övriga kostnader som kan debiteras kan avse extern lokal, förtäring, material.

Annonserade utbildningar, Tilläggsutbud.
Prissätts av hjälpmedelscentralen vid varje tillfälle utifrån självkostnadsprincipen, där personalkostnaden är 581 kr/timme för Hjälpmedelscentralens personal.

Uteblivande från utbildning
Vårdgivaren debiteras om deltagare uteblivit från utbildning enligt basutbud eller anmält återbud efter sista anmälningsdag.

Akutleverans
Debiteras med 642 kr per order från Hjälpmedelscentralen.
Debiteras med 300 kr per order från Läkemedelsnära produkter.

Bomkörning
Leverans eller hämtning kan inte utföras på grund av att ingen finns på plats för att ta emot/återlämna hjälpmedlet från Hjälpmedelscentralen. Den beställande enheten debiteras 618 kr per tillfälle.
Leverans kan inte utföras på grund av att ingen finns på plats för att ta emot förbrukningsmaterialet från Läkemedelsnära produkter. Den beställande enheten debiteras med 700 kr per tillfälle.

Returavgift
Vid returtagning av beställningar från Läkemedelsnära produkter debiteras beställande enhet 500 kr.

Buffertförråd

Prissättningen av buffertförråd baseras på självkostnad utifrån de 3 kostnadskomponenterna; kostnad för hantering, lagervärde och omsättningshastighet. De 3 komponenterna viktas utifrån hur de var för sig bidrar till den totala kostnaden för buffertförråden och ger kostnadsindex för respektive förråd. Kostnadsindex ligger till grund för prissättningsnivån med bestämd månadskostnad i fem nivåer (stort, mellan, litet, mini samt administration).

Kostnad för hantering är en fast administrationskostnad som täcker kostnader för inventering, justering av lagernivåer och registervård. Lagervärde är Hjälpmedelscentralens anskaffningsvärde på de artiklar som finns i vårdgivarens buffertförråd. Lagervärdet fastställs genom flera mätningar över tid, som sedan resulterar i ett genomsnittligt lagervärde. Omsättningshastighet är antal artiklar som levereras det vill säga påfyllnad av buffertförrådet.

Nivå                Kostnadsindex               Månadskostnad
Stort                  100 001 -                            9 397:-
Mellan              50 001 - 100 000               6 620:-
Litet                  12 001 -  50 000                2 563:-
Mini                            0 -  12 000                1 068:-
Administration Enbart kundvärde             427:-

När ett buffertförråd startas sätts prisnivån utifrån trolig storlek. Buffertförrådskoordinator och kostnadsansvarig från vårdgivaren gör tillsammans bedömning av storlek på förrådet, vid tveksamma fall väljs det mindre. De kommer också överens om när debitering ska starta. Endast hela månader debiteras. Prissättning av ett buffertförråd kan bara revideras vid två tillfällen per år; juni (fakturering juli) och december (fakturering januari).

Restvärde

Ett individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är Hjälpmedelscentralens anskaffningspris (Inköpspris) exklusive moms, minus avskrivning utifrån hjälpmedlets beräknade livslängd.

Ex. Nutritionspump med anskaffningspris 3000 kr med beräknad livslängd på 5 år (60 månader) har en månatlig avskrivning på 50 kr. Om nutritionspumpen registreras som förkommen så har den efter 2 år och 3 månader (27 månader) ett restvärde på 1650 kr (33 månader * 50 kr).

Restvärde gäller vid:

 • Förkommet hjälpmedel registrerat på patient eller buffertförråd
 • Onormalt slitage
 • Hjälpmedel som inte längre är förskrivningsbara
 • Hyreshjälpmedel utanför sortiment som återlämnas innan avskrivningstiden är slut
 • När specialanpassade hjälpmedel som inte går att återställa återlämnas innan avskrivningstiden är slut.

Förkommet hjälpmedel registrerat på patient

Kostnader för restvärde för hjälpmedel med funktionshyra inkluderas i kalkylmodellen.

Förkommet hjälpmedel i buffertförråd

Restvärdet debiteras buffertförrådsansvarig vårdgivare i samband med inventering. Fakturering görs samlat för året på januari månads faktura.

Prisjustering

I prisjustering innefattas alla prisförändringar gällande funktionshyra, tjänster, avgifter samt påslag på köphjälpmedel och förbrukningsartiklar till vårdgivare inom Överenskommelsen. För det praktiska arbetet med prisjusteringar finns en process framtagen. Ändringar i ingående värden i kalkylmodellen som inte resulterar i prisjustering ska Hjälpmedelscentralen kommunicera med samordningsfunktionen innan ändring genomförs.

Hjälpmedelscentralen följer upp och redovisar självkostnadskalkylen 2 gånger per år (april och oktober) till samordningsfunktionen.

Målsättningen är att prisjusteringar ska träda i kraft 1 januari respektive 1 juli. 

Kostnadsökningar eller intäktsbortfall som identifieras mellan uppföljningar av självkostnadskalkylen ska i möjligaste mån hanteras inom Hjälpmedelscentralen.

Beslut avseende prissättning och prisjustering

Prissättning inom Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling beslutas av regiondirektören på förslag från Ledningsråd för medicinsk behandling.

Rapportering

Hjälpmedelscentralen lämnar rapporter till samordningsfunktionen för vidare hantering enligt nedanstående årshjul.

Vårdgivarna har möjlighet att vid behov ta ut rapporter ur IT-stödet för den egna verksamheten.

Årsplanering

Aktivitet jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec
Årsrapport/bokslut föregående år x                      
Månadsrapport x x x x x     x x x x x
Delårsrapport       x         x      
Budget och verksamhetsplan HMC                   x    
Kontroll självkostnad, underlag för prisjustering       x           x    
Uppföljningsrapport, förkomna hjälpmedel x     x     x     x    
Kvalitetsuppföljnings rapport enligt tillämpningsanvisning x     x     x     x    

 

Fakturering och kreditering

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans. Fakturering görs per kalendermånad. Fakturaunderlag i Excel format ska finnas tillgängligt för vårdgivaren.

Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. 

Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord leverans.

Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.

Senast uppdaterad: 2019-02-21 14:49