Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Leverans och hämtning av förskrivna hjälpmedel

Avsnittet handlar om Hjälpmedelscentralen och Område Läkemedelsnära produkters leveranser i allmänhet. Leveranstider har ett eget avsnitt i guiden.
Leveranstider

Gällande Hjälpmedelscentralens leveranser
Gällande Läkemedelsnära produkters leveranser

Hjälpmedelscentralen

Samtliga huvudhjälpmedel med funktionshyra ska vara märkta med individnummer på varje enskilt hjälpmedel så att de är spårbara på individnivå.

Hjälpmedel med funktionshyra är grundinställda från hjälpmedelscentralen vid leverans. Hjälpmedelscentralens personal gör inga individuella inställningar samt doseringar på hjälpmedel. Vårdgivaren ansvarar för att alla inställningar och doseringar är korrekta utifrån förskrivning och patientens behov innan hjälpmedlet börjar användas.

Vårdgivarna ansvarar för ev. mjukvara som används för produkten.

Leverans inom Västra Götalands län.
Leverans till geografiskt område, inklusive buffertförråd, ska ske på fast dag en gång/vecka(olika dagar för olika geografiska områden i länet). Om försening gällande beställd produkt/tjänst ska förskrivare/vårdgivare underrättas. Om leverans av hjälpmedel inte kan utföras på grund av att ingen är på plats för att ta emot leveransen debiteras beställande enhet för så kallad bomkörning. Beställaren får meddelande i Websesam att beställningen makulerats och en ny beställning måste göras.

Vid leverans till patients vistelseadress ska tidpunkt för leverans överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och patienten eller dess företrädare. Överenskommelse med patient/mottagare av leverans bör göras senast dagen innan planerad leverans. Hjälpmedelscentralen ska märka upp huvudhjälpmedlet med information om att hjälpmedlet inte får tas i bruk innan patienten fått instruktioner av förskrivaren om hjälpmedlets funktion och användning samt utfört eventuella anpassningar och inställningar.

Hjälpmedelscentralen kvitterar utförd leverans till patienten senast klockan 08:00 påföljande arbetsdag.
Beställaren får ett meddelande i Websesam om att leveransen är kvitterad.

Vårdgivaren ansvarar för att snarast och senast inom fem arbetsdagar, kontrollera att leverans skett enligt beställning. Kreditering på grund av leveransavvikelse (fel produkt eller fel på produkt) ska som regel inte ges om denna kontroll inte utförts.

Leveransadress inom Västra Götaland saknas
Beställningar till patienter som vistas i i Sverige utan tillstånd, har skyddade personuppgifter, EU-medborgare och utomlänspatienter sker via manuell kundorderorder.

Hjälpmedelscentralens information om beställning via manuell order

Akut leverans
Syftet med akut leverans är att lösa ett akut behov av hjälpmedel hos en patient.

Vårdgivare kan beställa akut leverans av hjälpmedel som finns för leverans inom 7 vardagar (lagervara). Efter överenskommelse kan även hjälpmedel med leveranstid inom eller över 17 vardagar (beställningsvara) levereras akut om dessa finns i lager hos Hjälpmedelscentralen.

Leverans ska ske inom 24 timmar. Vid särskilda behov kan leverans ske samma dag.

Vårdgivaren ansvarar för att alla inställningar och doseringar är korrekta utifrån förskrivning och patientens behov innan hjälpmedlet börjar användas. Hjälpmedelscentralens personal gör inga individuella inställningar samt doseringar på hjälpmedel.

Akut leverans debiteras med en akutavgift per order. Beställarens verksamhet faktureras akutavgiften.

Hjälpmedelscentralen kvitterar utförd leverans till patienten senast klockan 08:00 påföljande arbetsdag. Beställaren får ett meddelande i Websesam om att leveransen är kvitterad.

Buffertförråd
Är förråd för hjälpmedel med funktionshyra, köphjälpmedel eller förbrukningsartiklar. I ett buffertförråd ska de hjälpmedel som förskrivs frekvent, utifrån verksamhetens behov finnas. Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare. Automatpåfyllnad och uppackning ingår i kostnaden. Buffertförråd fylls på vid veckoleveransen med det antal produkter som understiger det överenskomna antalet av respektive artikel, s.k. säkerhetslagernivå. För att automatpåfyllnaden ska fungera krävs att artiklarna som tas från buffertförrådet registreras på patient i Websesam.

Hjälpmedel med funktionshyra debiteras när de registreras på patient i Websesam.

Köphjälpmedel och förbrukningsartiklar debiteras vårdgivare när de levererats till buffertförråd.

Samtliga uttag ur förråd ska registreras på patients inom 24 timmar efter att hjälpmedlet tagits ur förrådet.

Storlek på bufferförråd
Förrådsstorlek avser mini, liten, medium respektive stor. Grundregeln är att förändring av förrådsstorlek kan göras maximalt en gång per halvår. Tillfälliga förändringar i verksamheten som kan medföra behov av tillfällig justering av volym inom aktuell förrådsstorlek är möjliga att göra.

Årlig uppföljning av buffertförråd
Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen följa upp att de lokala buffertförrådet bedrivs kostnadseffektivt avseende logistik, storlek och sortiment utifrån verksamhetens behov.

Hjälpmedelscentralen följer upp lagervärden per 6 månaders period. Lagervärdet görs tillgängligt för respektive vårdgivare i rapport i Crystal Reports.

En generell instruktion om hantering av buffertförråd finns tillgänglig på Hjälpmedelscentralens webbplats. Hjälpmedelscentralen för register över vårdgivarnas kontaktpersoner för respektive buffertförråd.

Avveckling av buffertförråd

  • Ansvarig hos vårdgivaren kontaktar buffertförrådskoordinator på Hjälpmedelscentralen.
  • Tidsplan tas fram för avvecklingen.
  • Buffertförråd avslutas vid månadsskifte.

Hämtning av hjälpmedel
Enligt lånevillkor för förskrivning av personliga hjälpmedel ska patienten själv ordna så att hjälpmedlet återlämnas till anvisat mottagningsställe. Vårdgivaren avgör utifrån patientens förmåga och aktuella omgivningsfaktorer om det är realistiskt att patienten själv kan transportera hjälpmedlet eller om hämtning på angiven adress ska ske.

För att avregistrera hjälpmedel med funktionshyra från patienten måste vårdgivaren alltid skapa en hämtorder i websesam. Funktionshyra får tas ut maximalt tre dagar efter registrering av hämtorder i webSesam.

Patient kan inte själv ringa till Hjälpmedelscentralen och begära hämtning.

Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven adress inom Västra Götalands geografiska gränser. Om patienten har hjälpmedel som ska hämtas från två platser t.ex. en korttidsenhet och den egna bostaden, ska två separata hämtordrar göras. Vårdgivaren ansvarar för att i hämtorder ange vilka artiklar som ska hämtas.

Hämtning av hjälpmedel ska i första hand utföras i samband med nästkommande fasta leveransdag för det geografiska området. Överenskommelse med patient eller dess företrädare om hämtning bör göras senast dagen innan planerad hämtning.

Hämtning av köphjälpmedel och förbrukningsartiklar ingår inte i överenskommelsen.
Andra hjälpmedel än de med funktionshyra kan Hjälpmedelscentralen samtidigt hämta t.ex. då patient har avlidit, dessa skrotas av Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedelscentralen ska lämna återlämningskvitto vid hämtning hos patient.

För information, rutiner och blanketter, se Hjälpmedelscentralens webbplats 

Välj rätt arbetsordertyp i webSesam, en kundguide

Rutin för hjälpmedelshantering när patient flyttar över Västra Götalands gränser

 

Läkemedelsnära produkter (LMN)

Leverans till ordinärt boende
Ska ske kl. 08.00 - 19.00 vardagar

Samtliga beställningar ska levereras inom 4 arbetsdagar. Beställningsdagen är dag 0 för produktområde diabetes och stomi. För produktområde "trakeostomi" ska leverans ske inom 7 vardagar och där är beställningsdagen dag 0. Beställningen ska levereras i sin helhet vid samma tillfälle. Delleveranser ska enbart ske vid restsituationer från produktleverantör.

Leverans till kommunala särskilda boenden
Ska ske kl. 08.00 - 16.00 vardagar till en anvisad fast leveranspunkt.

Transportören ska även kunna erbjuda inbärningstjänst till enskild avdelning/enhet om så önskas.

Akutleverans
Akut leverans kan enbart effektueras av begränsat lagerlagt upphandlat sortiment. Leveransen innebär att patienter får sina produkter dagen efter att beställningen skett och ska även innefatta patienter boende på orter med lantbrevbärarlinje. Förskrivaren ska kontakta Kundtjänst Läkemedelsnära produkter för att informera sig om produkten finns i lager. Beställningen ska vara LMN tillhanda före kl. 14.00 vardagar.

En akut leverans kan enbart begäras av förskrivare och förskrivande enhet debiteras akutavgift efter att leverans skett.

Om akuta leveranser på Läkemedelsnära produkters webbplats

Utomlänsleveranser
Patienter folkboförda i Västra Götaland kan utan extra kostnad få leverans till utlämningsställe på annan ort, inom Sveriges gränser.

Kollimärkning och följesedlar
Samtliga leveranser ska märkas med personuppgifter. Leverans ska vara försedd med en följesedel per patient. Följesedeln ska innehålla information om levererade och eventuella restnoterade produkter, uttagsnummer samt hur många uttag som finns kvar på förskrivningen.

Leveransförseningar
Om leveranstiden överskrider avtalad leveranstid ska patienten kontaktas.

Leveransalternativ
Får ställas utanför (FSU),innebär att leveransen ska ske till ordinärt boende utan mottagarkontroll (kvittens). Produkterna ska ställas skyddat för väderförhållanden, och om möjligt på ett sådant sätt att eventuell risk för stöld elimineras. I flerfamiljshus ska produkterna ställas utanför patientens dörr.

Leverans till utlämningsställe innebär leverans till något av transportörens avtalade utlämningsställe/servicepoint för paket, inom Sverige. Avisering sker via sms om mobilnummer angivits annars aviseras leveransen med brev.

Om beställning och leveranser på Läkemedelsnära produkters webbplats

Senast uppdaterad: 2017-04-13 11:44