Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Plan för kvalitetsuppföljning

Patientsäkerhet

Patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs.

Med patientsäkerhet avses att minimera skador och risker vid användning av hjälpmedlen. Patientsäkerhet avser även att levererat hjälpmedel överensstämmer med utprovning och anpassning för att målet med förskrivningen uppnås.

Nyckeltal

Syfte

Rapportering  
var/hur

Medicintekniska  avvikelser: 

 • Antal
 • Produktområde
 • Produkt
 • Jämförelse med föregående kvartal
 • Eventuell  händelse orsakad av åtgärd hos Hjälpmedelscentralen

Undersöka följsamhet till överenskommelse/instruktion/rutin.

Samordnings-
funktionen
 

kvartalsvis.

 

Leveranskvalitet:

 • Antal inkomna felrapporter gällande patient- och brukarsäkerhet
 • Redovisas på 6-siffrig ISO-kod
 • Hjälpmedelscentralen  beskriver vidtagna och/eller planerade åtgärder

Förhindra  upprepning av negativa händelser.

Samordnings-
funktionen   '

kvartalsvis.

 

Leveranssäkerhet

Beställd produkt och/eller tjänst levereras inom avtalad tid till den av förskrivaren angivna platsen.

Nyckeltal

Syfte

Rapportering  
var/hur

 • Andel hjälpmedel som levererats inom fastställd   leveransram är 98 % för lagervara (A-sortiment) och beställningsvara   (B-sortiment)
 • Redovisas inklusive respektive exklusive automatpåfyllnad.
 • Avvikelse gällande enskild produkt redovisas.

Säkerställa  att patient får behov av hjälpmedel tillgodosett. Säkerställa att utskrivning från sjukhus inte försenas eller   rehabilitering fördröjs.

Samordnings-
funktionen  

kvartalsvis.

 • Antal beställda  hjälpmedel per 6-siffrig ISO-kod inom och utanför sortiment. Hjälpmedelscentralen redovisar gruppvis för Primärvård,   Sjukhus, Habilitering & Hälsa.

Information om vilka volymprodukterna är ger stöd   för att utveckla produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Samordnings-
funktionen  

halvårsvis.

 • Andel akuta leveranser av hjälpmedel som är   lagervara (A-sortiment), som utförts inom 24 timmar från mottagen beställning   ska vara 100 %.
 • Aktuella hjälpmedel redovisas på 6-siffrig  ISO-kod.
 • Hjälpmedelscentralen   redovisar gruppvis för Primärvård, Sjukhus, Habilitering & Hälsa.

För att  säkerställa att patient får akut behov av hjälpmedel tillgodosett. Att  utskrivning från sjukhus inte försenas eller rehabilitering försvåras.

Samordnings-
funktionen  

Kvartalsvis.

 

 

 

 • Antal akutleveranser redovisas per ISO-kod samt  per Primärvård, Sjukhus samt Habilitering & Hälsa.

Information om antal akutleveraser ger underlag  för utvärdering av om förändringar av leveransintervall behövs eller ändrat  arbetssätt.

Kvartalsvis

Tillgänglighet

Hjälpmedelscentralen ska anpassa telefon-, öppethållande- och mottagningstider för konsultation/utprovning, anpassning/specialanpassning och service efter ställda krav. Förskrivande enheter ska ha tillgång till lokala buffertförråd. Det ska finnas god fysisk och kognitiv tillgänglighet till lokaler och verksamheten ska tillhandahålla information i anpassad form.

Nyckeltal

Syfte

Rapportering  
var/hur

 • Andel telefonsamtal till kundtjänst som besvaras inom   5 minuter ska vara 80 %.

Följer förskrivares krav på tillgänglighet i syfte att inte fördröja vårdprocessen.

Samordnings-
funktionen  

kvartalsvis.

 • Andel  supportärenden gällande IT-stöd som besvarats inom 24h ska vara 90 %.
 • Andel  inkomna behörighets-ansökningar som registrerats inom en vecka ska vara 100 %.

Följer  förskrivares krav på tillgänglighet i syfte att inte fördröja vårdprocessen.

Samordnings-
funktionen inkl. funktionskoordinator
för IT-stöd

kvartalsvis.

 • Andel  konsultations-/utprovningstider som erbjudits inom 15 vardagar efter mottagen   beställning ska vara 90 %.

Tillräckligt  snabb tillgång till hjälpmedel för att inte fördröja vårdprocessen.

Samordnings-
funkttionen

halvårsvis.

 • Antal utförda specialanpassningar samt inom vilka   produktområden är de gjorda.
 • Hjälpmedelscentralen   redovisar gruppvis för Primärvård, Sjukhus, Habilitering & Hälsa.

Undersöka   följsamhet till överenskommelse/instruktion/ rutin samt Handbok för   förskrivning av personliga hjälpmedel.

Stöd   för utveckling av produktanvisningar i Handboken.

Samordnings-
funktionen  

halvårsvis.

 • Andel utförda underhåll, fördelade på   förebyggande, avhjälpande och akuta som utförts enligt avtalad tidsram samt vilka hjälpmedel på 6-siffrig ISO-kod det gäller.
 •  Andel beställningar gjorda av patient respektive förskrivare.

Säkerställa patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel.

Följa patientens grad av delaktighet vid beställning av underhåll.

Samordnings-
funktionen  

kvartalsvis.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22