Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tjänster och momentbeskrivning

Tjänster

Momentbeskrivning till tjänster

Momenten utgör en fördjupad beskrivning av tjänsterna. Momenten kompletteras i Guide med beskrivningar av arbetssätt. 

Guide till Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Moment

Leverans och hämtning av förskrivna hjälpmedel

Samtliga hjälpmedel med funktionshyra ska vara märkta med individnummer på varje enskilt hjälpmedel så att de är spårbara på individnivå.

I de fall förskrivaren bedömer att patients behov inte täcks av hjälpmedel inom upphandlat sortiment ska Hjälpmedelscentralen kunna erbjuda produkter utanför sortiment.

Hjälpmedelscentralen ska upprätthålla kompetens och kunskap kring produkter utanför avtalat sortiment samt aktivt följa den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.

Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån verksamhetens behov.

Förbrukningsartiklar som beställs i SesamLMN ingår inte i buffertförråd.

Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska överenskommas   mellan Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare.

Hjälpmedelscentralen ska hantera automatisk påfyllnad till lokala buffertförråd.

Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen följa upp att   lokala buffertförråd bedrivs kostnadseffektivt utifrån verksamhetens behov.

Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till vid beställning angiven adress inom Västra Götalands län.

Vid leverans till patients vistelseadress ska tidpunkt för leverans överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och patienten.

Vid behov ska Hjälpmedelscentralen efter beställning utföra akuta leveranser av beställda hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven adress inom Västra Götalands geografiska gränser.

Hjälpmedelscentralen ska lämna återlämningskvitto vid hämtning hos patient.

Rekonditionering  

Hjälpmedelscentralen ska verka för återanvändning av returnerade produkter i den mån det går att   förena med miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav.

Rekonditionering ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material som uppfyller tillverkarens specifikationer.

Montering/demontering

Hjälpmedelscentralen ska efter beställning montera/installera/demontera hjälpmedel i patients bostad.

Hjälpmedelscentralen   ska utföra funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar av hjälpmedlet vid montering/installering.

Anpassning

Hjälpmedelscentralen ska anpassa hjälpmedel enligt förskrivarens anvisning.

Anpassning  av produkt ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler. Om detta inte är möjligt ska anpassning utföras i den miljö där patienten vistas alternativt hämtas/lämnas av Hjälpmedelscentralen.

Specialanpassning

Hjälpmedelscentralen ska tillsammans med förskrivaren bedöma möjligheten att göra   specialanpassning i relation till andra lösningar och effektuera specialanpassningen.

Hjälpmedelscentralen ska specialanpassa hjälpmedel enligt förskrivares anvisning. Vid   specialanpassning svarar Hjälpmedelscentralen för att aktuella författningar följs och teknisk dokumentation.

Hjälpmedelscentralen ska verka för att möjliggöra kombinationer av olika tillverkares produkter för att minska antalet specialanpassningar.

Hjälpmedelscentralen ska vid förfrågan från förskrivare lämna preliminärt kostnadsförslag på   omfattning beräknat pris för specialanpassning respektive anpassning inom CE-märkning.

Avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare.

Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid avhjälpande underhåll.

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de   kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder.

Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid förebyggande underhåll.

Sortiment

Lagervara är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens eller en produkt som ur behandlingsperspektiv behöver snabb leverans. Lagervara ska levereras inom 7 vardagar.

Beställningsvara med leveranstid inom 17 vardagar är produkter med lägre förskrivningsfrekvens och/eller lägre förskrivningsvolym än lagervara.
Beställningsvara med leverans över 17 vardagar är produkter som sällan förskrivs eller som har en tillverkningstid utöver normal produktion.

Hjälpmedelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i sortiment för förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-stöd med produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl huvudhjälpmedel, tillbehör och förbrukningsartiklar.

Hjälpmedelscentralen ska tillse att när utprovningsprotokoll krävs ska dessa kunna bifogas beställningen och vara läsbara ifrån patientbilden i IT-stödet.

Hjälpmedelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i nationella hjälpmedelsdatabasen.

 

Expertstöd och konsultation

Expertstöd kring produkter omfattar information, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning.

Expertstödets kompetens ska innefatta fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet inom samtliga produktområden som ingår i överenskommelsen. Expertstödet ska ha ett konsultativt arbetssätt och ge råd och förslag till förskrivare.

Hjälpmedelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den forskning och utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av Överenskommelsen. Hjälpmedelscentralen bör delta i projekt och forskning inom hjälpmedelsområdet och i utredningsarbetet i samband med införande av nya produkter.

Vid konsultation ska den kompetens som krävs medverka, t ex såväl hjälpmedelskonsulent som tekniker.

Konsultation ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler, vårdgivarens lokaler eller vid behov i den miljö där patienten vistas.

Hjälpmedelscentralen ska visa och erbjuda utbildning gällande aktuellt sortiment.

Information ska fortlöpande lämnas till vårdgivarna vid förändring av sortimentet.

Hjälpmedelscentralen ska erbjuda utbildning som tillgodoser förskrivares behov av fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar och förskrivning av hjälpmedel.

Utbildningsutbud gällande annonserade utbildningar ska planeras i samverkan mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen.

Support IT-stöd

Hjälpmedelscentralen ansvarar för behörighetshantering samt användarsupport  till vårdgivarna gällande IT-stödet. Tillgänglighet och öppettider för användarsupporten ska styras utifrån vårdgivarnas behov. Användarsupporten ska ha en fördjupad kompetens om IT-stödet och rapportera aktuella supportbehov avseende volym och innehåll till Funktionskoordinator IT.

Statistik och Analys

Hjälpmedelscentralen ska lämna statistiksammanställningar i digital form efter framställan eller minst fyra gånger per år, enligt plan för kvalitetsuppföljning.

Hjälpmedelscentralen ska mot självkostnad kunna lämna betalarspecifik statistik utöver standardrapporter.

Fakturaunderlag i Excelformat samt standardrapporter ska finnas tillgängliga för kostnadsansvariga i rapportgeneratorn Crystal Report.
Fakturaunderlag för Läkemedelsnära produkter finns att hämta i Alfresco.

Standardrapporter tas fram i samverkan mellan vårdgivare och Hjälpmedelscentralen.

Hantering av medicintekniska avvikelser

Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna.

Fakturering

Fakturering  ska göras månadsvis.

Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas  IT-stöd och vara i Excelformat. Fakturan och underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil.  Överenskommelsen ska möjliggöra förtroendeförskrivning i  enlighet med Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Fakturor på hjälpmedel som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.

Senast uppdaterad: 2017-04-13 09:16