Beredningsgrupp Handbok och sortiment

Beredningsgruppen ansvarar för beredning, uppföljning och revidering av riktlinjer och produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Beredningsgruppen hanterar sortimentsfrågor, i samverkan med Hjälpmedelscentralen, enligt överenskommen process för sortimentsarbete. Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgruppen

Ärendeprocess beredningsgrupp

Möten 2018

Samtliga möten är i centrala Göteborg klockan 09:15 - 15:00
23 jan
27 mar
22 maj 
04 sept
09 okt
20 nov

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare 
Kristina Süvari
kristina.suvari@vgregion.se  
Samordnare för hjälpmedelsfrågor

Anette Alfredsson
anette.alfredsson@vgregion.se
Samordnare för hjälpmedelsfrågor

Kommunernas representanter

Saara Smit
saara.smit@bengtsfors.se
Fyrbodals kommunalförbund

Ulrika Berglund
ulrika.berglund@toreboda.se
Skaraborgs kommunalförbund

Linda Augustsson
linda.augustsson@mark.se
Sjuhärads kommunalförbund

Lena Olsson
lena.olsson@molndal.se
Göteborgsregionens kommunalförbund

Ingrid Ljungberg
ingrid.ljungberg@orgryteharlanda.goteborg.se
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

Stina Nyström
kristina.nystrom@vgregion.se
Habilitering & Hälsa

Anita Skagerstam
anita.skagerstam@vgregion.se
Närhälsan

Carina Göransson
carina.goransson@vgregion.se
Sjukhus

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant

Lotta Lindgren
lotta.lindgren@vgregion.se
Hjälpmedelscentralen

Beredningsgruppens uppdrag

 • Bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
 • Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning.
 • Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen.
 • Följa och bidra till utveckling inom området.
 • Vid behov involvera Hjälpmedelsforum, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i frågor.

Mandat

 • Fatta beslut i sortimentsfrågor och om redaktionella ändringar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
 • Ta fram förslag och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen består av representanter för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionens förvaltningar.

Representanter Antal Utses av
Kommun   5 Kommunalförbunden och Göteborgs stad genom VästKom
VGR   5 VGR via koncernledning Hälso- och sjukvård
Hjälpmedelscentralen   1 Regionservice

 Samordningsfunktionen deltar i samtliga beredningsgrupper.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.
 • Beredningsgruppen sammanträder utifrån behov, sex till åtta gånger per år.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen.
 • Ledningsrådet utser ordförande.
 • Ordförande rapporterar till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Kommunikation

Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter och informera utifrån representationsansvaret.

Nomineringsprocess

Samordningsfunktionen för hjälpmedelssamverkan initierar till respektive ansvarig att utse representant till beredningsgruppen.

Vid avslut av uppdrag som representant

Representant aviserar till samordningsfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt uppdrag. 


Senast uppdaterad: 2018-05-29 15:34