Ledningsrådet för hjälpmedel

Ledningsråd Medicintekniska produkter

Från 2019 ersätts tidigare tre ledningsråd av ett gemensamt ledningsråd för medicintekniska produkter. Det nya ledningsrådet får ett uppdrag som omfattar frågor gällande personligt förskrivna hjälpmedel, läkemedelsnära produkter samt hjälpmedel vid medicinsk behandling i vardagsmiljö.

Ledningsrådet för medicintekniska produkter kommer att ha sitt första möte den 7 februari 2019. Information om det nya ledningsrådet kommer därefter uppdateras på denna sida. 

Ledningsrådets uppdrag omfattar strategisk och taktisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel. Ledningsrådet för hjälpmedel är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. Ledningsrådet för hjälpmedel fastställer uppdragshandlingar till beredningsgrupperna, Hjälpmedelsforum och samordningsfunktionen.

Nedanstående innehåll är inaktuellt och kommer uppdateras när information om det nya ledningsrådet är fastställd.

Ledningsrådets representanter

Ledningsrådets uppdrag

Ärendeprocess för ledningsrådet

Ledningsrådets representanter

Ordförande
Anneli Bjerde
VästKom
anneli.bjerde@vastkom.se

Vice Ordförande 
Peter Amundin, Koncernstab hälso-och sjukvård
peter.amundin@vgregion.se

Sekreterare
Anette Alfredsson
Samordnare för hjälpmedelsfrågor
anette.alfredsson@vgregion.se

Kommunernas representanter

Monica Holmgren
GR, Göteborgsregionens kommunalförbund
monica.holmgren@molndal.se

Carin Bringestedt
GR, Göteborgs stad
carin.bringestedt@centrum.goteborg.se 

Christer Fransson
Fyrbodals kommunalförbund
christer.fransson@uddevalla.se

Maria Olsson
Sjuhärads kommunalförbund
maria.a.olsson@mark.se

Sven-Owe Andersson
Skaraborgs kommunalförbund
SvenOwe.Andersson@lidkoping.se

Västra Götalandsregionens representanter

Mikael Forslund
Habilitering & Hälsa
mikael.forslund@vgregion.se

Jeanette Rehn
Närhälsan
jeanette.rehn@vgregion.se

Åsa Sand
Sjukhus
asa.sand@vgregion.se

Eva-Lotta Johansson
Sjukhus
eva-lotta.m.johansson@vgregion.se

Sverker Andersson
Specialistvård, Koncernstab hälso- och sjukvård
sverker.andersson@vgregion.se

Hjälpmedelscentralens representant

Janne Malmborg
Hjälpmedelscentralen
janne.malmborg@vgregion.se  

Ledningsrådets uppdrag

Uppdragsbeskrivning

 • Ansvara för att tolka, utveckla och följa upp samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel, inom vårdgivarnas verksamheter och med Hjälpmedelscentralen.
 • Hantera och prioritera frågeställningar utifrån hjälpmedelsområdet.
 • Säkerställa användandet av IT-stöd i hjälpmedelsprocessen.
 • Hantera principiella och strategiska frågor gällande Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
 • Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet.
 • Ge uppdrag till personer eller grupper inom samarbetsorganisationen.
 • Ge strategisk vägledning till beredningsgrupperna
 • Utse ordförande i de tre permanenta beredningsgrupperna.

 Mandat

 • Fatta beslut om förändring av innehållet i tjänsterna på momentnivå.
 • Fatta beslut om permanent förändring av representationen i Hjälpmedelsforum.
 • Fatta beslut alternativt ta fram förslag och beslutsunderlag gällande användning och utveckling av IT-stöd.
 • Fatta beslut om alternativt ta fram förslag och beslutsunderlag i strategiska och principiella frågor gällande Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
 • Fatta beslut om rekommendationer till vårdgivarna i hjälpmedelsfrågor.
 • Ta fram förslag och beslutsunderlag till regiondirektören om prissättning[1].
 • Ta fram förslag och beslutsunderlag till den politiska beredningsgruppen.

Arbetsorganisation

Ledningsrådet består av tjänstemän från VGR och VGK.

Representanter Antal   Utses av
Ordförande    1 Kommunerna via VästKom
Vice ordförande    1 VGR via Koncernstab hälso- och sjukvård
Kommunerna i VG    5 Kommunalförbunden och Göteborgs stad
VGR (öppen- och slutenvård    5 VGR genom Koncernledning hälso- och sjukvård

 

Hjälpmedelscentralen deltar vid överenskomna punkter vid varje möte.
Samordningsfunktionenen deltar som sekreterare.

Arbetsformer

 • Ordförandeskapet under avtalsperioden ligger på VGK och vice ordförande på VGR. Ordförande och vice ordförande utgör presidium och ansvarar för att stödja samordningsfunktionen i det operativa arbetet.
 • Ledningsrådet för hjälpmedel sammanträder sex gånger per år.
 • Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid behov.
 • Alla beslut ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras. Beslut kan fattas när minst hälften av de utsedda representanterna från VGR respektive VGK närvarar eller på annat sätt inför mötet deltagit i avgörandet.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen.

Kommunikation

Representanterna i ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar för att inhämta synpunkter och informera utifrån representationsansvaret. 

1] Enligt beslut i RS 150421

Senast uppdaterad: 2019-01-03 10:30