Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare.

Avhjälpande underhåll är åtgärder för att avhjälpa uppkomna fel. Förskrivare eller patient (eller stödperson) kan beställa avhjälpande underhåll.

Avhjälpande underhåll ska i första hand ske i Hjälpmedelscentralens lokaler, men kan vid behov utföras på förskrivande enhet eller där patienten vistas. Vid beställning anges om patienten kan ta sig till Hjälpmedelscentralen och om ersättningshjälpmedel behövs.

Hjälpmedelscentralen erbjuder ”snabbservice” vid behov av avhjälpande underhåll av hjälpmedlet. 

Vid snabbservice kontaktar patient själv Hjälpmedelscentralen samt ansvarar för transport av hjälpmedlet till och från närmaste Hjälpmedelscentral. Snabbservice omfattar i förstahand manuella rullstolar och rollatorer, men andra hjälpmedel kan åtgärdas efter överenskommelse med Hjälpmedelscentralen. 

Avhjälpande underhåll ska påbörjas inom 3 arbetsdagar efter beställning i Websesam och vara genomfört senast efter 10 dagar. Om avhjälpande underhåll inte kan genomföras inom avtalad tid ska förskrivaren informeras via meddelande i webSesam.

Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran.

Kan arbetsordern inte genomföras på grund av att tekniker inte får kontakt med patient ska meddelande göras i Websesam att arbetsordern makulerats, och anledning till det. En ny arbetsorder måste göras.

I de fall förskrivaren bedömer sig ha tillräcklig kompetens är det möjligt att förskrivaren själv utför det avhjälpande underhållet efter samråd med tekniker. Innan åtgärd krävs arbetsorder i Websesam för att kunna få reservdel. Tekniker dokumenterar i SESAM vad som ska göras och av vem, vilket är viktigt för spårbarheten. Tekniker avslutar ärendet i SESAM i samband med utskick av reservdel. Även tekniker har möjlighet att initiera frågeställning till förskrivare om att utföra enklare avhjälpande underhåll.

Exempel på avhjälpande underhåll som förskrivare kan utföra efter samråd med tekniker:
- Byta vingmutter till benstöd på Crossrullstol
- Byta armstödsplatta på elrullstol
- Byta broms på rollator 

I de fall en patient efterfrågar möjligheten och förskrivaren bedömer att patienten har tillräcklig kompetens, är det möjligt för patienten att själv utföra enklare avhjälpande underhåll. För detta krävs att förskrivaren registrerar i webSesam att patienten har rätt att utföra enklare avhjälpande underhåll. Detta görs med ett specifikt artikelnummer.
Patienten gör felanmälan till Hjälpmedelscentralen. Är det enklare underhåll enligt exempel nedan och patienten har ”rätt att utföra enklare avhjälpande underhåll” kan patienten själv utföra arbetet. Tekniker dokumenterar i SESAM vad som ska göras och av vem, vilket är viktigt för spårbarheten. Tekniker avslutar ärendet i SESAM i samband med utskick av reservdel.

Exempel på avhjälpande underhåll som patient kan utföra efter samråd med tekniker i den aktuella situationen:
- Byte av länkhjul på manuell rullstol
- Byte av däck och slang på manuell rullstol
- Byta tillbehör på manuell rullstol/arbetsstol

 

Förbrukningsmaterial
Hjälpmedlet levereras komplett från Hjälpmedelscentralen. Därefter ansvarar patienten för att köpa tillbehör som ingår i hjälpmedlet, som förbrukas under användningen och som finns att köpa i allmän handel, till exempel lampor och batterier. Undantag från detta framgår av respektive produktanvisning.

Tekniskt byte
Om tekniker vid avhjälpande underhåll bedömer att hjälpmedlet inte längre är funktionsdugligt, ska Hjälpmedelscentralen byta ut det mot ett likadant hjälpmedel med samma artikelnummer, som blir anpassat på samma sätt som det utbytta hjälpmedlet, så kallat tekniskt byte.

Tekniskt byte får aldrig göras när det gäller elrullstol.

Kan inte byte göras till hjälpmedel med samma artikelnummer ska tekniker ta kontakt med den vårdgivare som för tillfället har behandlingsansvar för patienten.

För att hitta aktuell vårdgivare för patient med avvikande baskod: Via baskoden framgår vilken kommun som ska kontaktas. Kontaktuppgifter till kommunerna kan hittas på kommunernas webbplatser via 1177.
För patient med baskod Primärvård: Patienten ombeds ta kontakt med förskrivare på en rehabenhet i primärvården.  

Akut avhjälpande underhåll är en åtgärd som efter förskrivarens bedömning ska lösa ett akut behov för patienten. Akut avhjälpande underhåll kan beställas och utföras måndag – fredag (ej helgdag) under ordinarie arbetstid, och ska utföras senast 8 arbetstimmar efter att arbetsorder är registrerad i Websesam.

Akut avhjälpande underhåll ingår inte i funktionshyran utan debiteras kostnadsansvarig för produkten.

Akut avhjälpande underhåll är begränsat till hjälpmedel som används för att kunna sköta behov som att äta och dricka samt förflytta sig till och från toalett eller säng. Det gäller även kommunikationshjälpmedel som används för att kunna meddela sig och motta information för att tillgodose dessa behov.

Akut avhjälpande underhåll gäller även alla berörda hjälpmedel i situationer där det finns risk för skada, på grund av ett hjälpmedel som inte är funktionsdugligt.

Skada utöver normal förslitning
Avhjälpande underhåll eller akut avhjälpande underhåll av hjälpmedel som är skadat utöver normal förslitning kan tilläggsdebiteras. Tekniker och ansvarig förskrivare och/eller kostnadsansvarig ska gemensamt bedöma om det rör sig om skada utöver normal förslitning.

Gällande kommun och primärvård: Kontakt tas i första hand med berörd förskrivare/rehabiliteringsenhet. Kan dessa inte lokaliseras kontaktas kostnadsansvarig:
Kontaktuppgifter till kostnadsansvariga i Kommuner:
kommunernas webbplatser via 1177 Vårdguiden. 

Kontaktuppgifter till kostnadsansvariga i Primärvård:
Kostnadsansvarig primärvård

Gällande Habilitering & Hälsa: Kontakt tas alltid direkt med kostnadsansvarig.
Kontaktuppgifter till kostnadsansvarig i Habilitering & Hälsa
Stina Nyström, Tel. 0700 82 48 48 kristina.nystrom@vgregion.se

Bedömning ska göras med hänsyn taget till patientens aktuella utvecklingsålder och funktionsnedsättning.

I dokumentet Bilaga till Avhjälpande underhåll ses exempel på skador där det kan uppkomma diskussioner samt hur dessa bedöms. Utgångspunkten är alltid att patienten följer bruksanvisning och instruktioner.

Avhjälpande underhåll på Hjälpmedelscentralens webbplats

Välja rätt arbetsordertyp i Websesam – Guide till förskrivare


Till sidans topp

Enklast möjliga ersättningsprodukt utifrån patientens behov ska kunna erbjudas vid avhjälpande underhåll.


Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid avhjälpande underhåll.

Vid återrapportering av arbetsorder ska det framgå vilka bedömningar och åtgärder som tekniker gjort. Detta kan även hittas via länk på hjälpmedlets individkort i Websesam.


Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla jourreparationer för avtalade hjälpmedel.

Jourreparation innebär att behov av reparation kan anmälas, och att reparation ska kunna utföras, utanför ordinarie öppettider. Inställelsetiden är 5 timmar.

Jourreparation gäller luftfylld madrass för trycksårsprevention, elektriskt reglerbar säng, sänglyft, personlyft.

Efter förskrivarens bedömning kan jourreparation gälla manuell rullstol, drivaggregat för självständig förflyttning samt elrullstol för inomhusbruk. Det kan vara aktuellt med jourreparation om något av dessa hjälpmedel inte fungerar och det i sin tur medför en stor påverkan på, och är avgörande för personens förmåga att äta och dricka, förflytta sig till och från toalett och säng eller om det trasiga hjälpmedlet medför risk för skada.

Jourreparation ingår inte i funktionshyran utan debiteras kostnadsansvarig för produkten. Timpriset för jour omfattar hela arbetstiden för ärendet inklusive resa från närmaste hjälpmedelscentral till brukaren tur och retur.

Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår, ska i samband med förskrivning eller leverans få skriftlig information om vad jourreparation innebär och hur tjänsten beställs.

På produkterna luftfylld madrass för trycksårsprevention, elektriskt
reglerbar säng, sänglyft och personlyft finns en etikett med information om att jourservice är möjlig, samt telefonnummer för kontakt.
Hjälpmedelscentralen ansvarar för att lämna ut informationsblad gällande dessa produkter.
Information om jour på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Gällande manuell rullstol, drivaggregat för självständig förflyttning samt elrullstol för inomhusbruk som förskrivs med målet att röra sig inom hemmet för att möjliggöra aktivitet; förskrivaren gör en bedömning av patientens behov av jourreparation och ska då använda
Checklista för bedömning av behov av jourreparation

Finns behov lämnar förskrivaren informationsblad om jourservice till patienten.
Informationsblad manuell rullstol, drivaggregat för självständig förflyttning och elrullstol för inomhusbruk.
Förskrivaren ska även registrera i webSesam att patient har rätt till jour för aktuellt hjälpmedel.

Tekniker kan, under förutsättning att patienten godkänner det, omvandla en beställd jourreparation till en arbetsorder gällande ett akut avhjälpande underhåll.


 

Till sidans topp


 Tillbaka till Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet

Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:03