Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Leverans/ hämtning av förskrivna hjälpmedel

Samtliga hjälpmedel med funktionshyra ska vara märkta med individnummer på varje enskilt hjälpmedel så att de är spårbara på individnivå.

Kravet på märkning gäller huvudhjälpmedel.


I de fall förskrivaren bedömer att patients behov inte täcks av hjälpmedel inom upphandlat sortiment ska Hjälpmedelscentralen kunna erbjuda produkter utanför sortiment.

Vid förskrivning av produkt utanför sortiment gäller:

 • Kostnadsansvarig ska godkänna att hjälpmedel utanför sortiment kan förskrivas.
 • Hjälpmedelskonsulent ska anlitas.
 • Principen för vad som ska vara hyr- respektive köphjälpmedel följer den nivå som är beslutad för övriga hjälpmedel. För produktområden som innehåller både hyr- och köpprodukter avgör produktkonsulent om det blir hyra eller köp.
 • Prissättning vid hyra av hjälpmedel utanför sortiment görs med hänsyn taget till att det är dyrare att köpa in en produkt utanför upphandling.
 • Hyreshjälpmedel utanför sortiment som återlämnas inom avskrivningstiden debiteras med restvärde nedräknat med 20 % per år.
 • Hjälpmedel utanför sortiment som återlämnas till Hjälpmedelscentralen skrotas.
 • Avhjälpande underhåll på hjälpmedel utanför sortiment ska ske skyndsamt, men leveranstid kan inte garanteras eftersom reservdelar inte lagerhålls.
 • Förskrivaren ska informera patienten att avhjälpande underhåll inte kan garanteras inom ledtiden

Information på Hjälpmedelscentralens webbplats


Hjälpmedelscentralen ska upprätthålla kompetens och kunskap kring produkter utanför avtalat sortiment samt aktivt följa den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.


Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån verksamhetens behov.

Buffertförråd: förråd för köp- och hyresartiklar för förskrivning, med automatpåfyllnad och möjlighet till uppackning. I ett buffertförråd ska det finnas hjälpmedel för det dagliga livet som förskrivs frekvent utifrån verksamhetens behov. Det kan vara hjälpmedel för att kunna sköta basala behov som att äta och dricka, förflytta sig till och från toalett eller säng, eller situationer där det finns risk för vårdskada. Det gäller även kommunikationshjälpmedel, för att kunna meddela sig och motta information för att tillgodose de basala behoven.

Leveranspunkt: en överenskommen plats för leverans av personbeställda hjälpmedel, t.ex. på ett särskilt boende. Leveranspunkten finns valbar under ”Välj adress” vid beställning i webSesam.

Kundförråd: förråd för kundägda hyresartiklar, enligt föregående avtal. Finns enbart i vissa kommuner och kommer att fasas ut.

Funktionshyra startar när ett hjälpmedel registreras på patient i Websesam, vilket ska göras inom 24 timmar efter att hjälpmedlet tagits ur förrådet.

Prissättning
Kostnad för buffertförråd anges i Prissättning. Prissättningen av ett buffertförråd styrs av:

 • Lagervärdet som är Hjälpmedelscentralens anskaffningsvärde på de hyreshjälpmedel med tillbehör som ligger i vårdgivarnas buffertförråd. Lagervärdet fastställs genom flera mätningar som resulterar i ett genomsnittsvärde.
 • Påfyllnad av buffertförråd (omsättningshastighet) – antal artiklar som levereras till buffertförråd.
 • Kostnad för hantering - en fast administrationskostnad för att täcka kostnader för inventering, justering av lagernivåer och registervård.

När ett buffertförråd startas sätts prisnivån utifrån trolig storlek, enligt de av Ledningsrådet fastställda nivåerna.

 • Buffertförrådskoordinator gör tillsammans med kostnadsansvarig en bedömning och vid tveksamma fall väljs den lägre nivån.
 • Buffertförrådskoordinator kommer överens med kostnadsansvarig när debitering startar.
 • Endast hela månader faktureras.

Prissättningen av ett buffertförråd kan bara revideras vid två tillfällen per år; i juni (fakturering juli) och december (fakturering januari)

Till sidans topp


Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare.

Förrådsstorlek avser mini, liten, medium respektive stor. Grundregeln är att förändring av förrådsstorlek kan göras maximalt en gång per halvår.

Tillfälliga förändringar i verksamheten kan medföra behov av tillfällig justering av volym inom aktuell förrådsstorlek, vilket är möjligt att göra.

Uppackning av leverans av buffertförrådsvaror ingår i avtalet, men kan göras antingen av vårdgivaren eller av Hjälpmedelscentralen. Överenskommelse om det görs mellan berörd vårdgivare och Hjälpmedelscentralen och gäller tills annan överenskommelse görs.


Hjälpmedelscentralen ska hantera automatisk påfyllnad till lokala buffertförråd.

Buffertförrådet fylls vid veckoleveransen på med det antal produkter som understiger den överenskomna säkerhetsnivån för aktuell artikel.


Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen följa upp att lokala buffertförråd bedrivs kostnadseffektivt utifrån verksamhetens behov.

En generell instruktion om hantering av buffertförråd finns tillgänglig på Hjälpmedelscentralens webbplats. Hjälpmedelscentralen för register över vårdgivarnas kontaktpersoner för respektive buffertförråd.

Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen följa upp att de lokala buffertförrådet bedrivs effektivt avseende logistik, storlek och sortiment efter verksamhetens behov. Sjukhusens förråd för förtroendeskrivning ska följas upp två gånger per år.

Hjälpmedelscentralen gör uppföljning av lagervärde under 6 månader. Lagervärdet görs tillgängligt för respektive vårdgivare i rapport i Crystal Reports.

Avveckling av buffertförråd

 • Kostnadsansvarig kontaktar buffertförrådskoordinator och meddelar att förrådet inte längre behövs.
 • Tidsplan tas fram för avveckling av buffertförrådet.
 • Kostnaden för buffertförrådet faktureras för hela månaden som kvarstår efter att buffertförrådet är tömt. 

Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till vid beställning angiven adress, det vill säga till förskrivande enhet eller till patients vistelseadress, inom Västra Götalands län.

Kostnader för dessa leveranser ingår i kostnaden för funktionshyra eller köp av hjälpmedlet.

Om leverans av hjälpmedel inte kan utföras på grund av att ingen är på plats för att ta emot leveransen debiteras beställande enhet för så kallad bomkörning. Förskrivaren får meddelande i Websesam att beställningen makulerats och en ny beställning måste göras.

Vid leverans till patientens vistelseadress ska Hjälpmedelscentralen märka upp hjälpmedlet med information om att hjälpmedlet inte får tas i bruk innan patienten fått instruktioner av förskrivaren om hjälpmedlets funktion och användning.

Leveranstider

Leverans i funktionsdugligt skick till patient eller förskrivande enhet innebär att hjälpmedlet är monterat och klart att använda, men inte inställt efter patientens individuella behov. Förskrivaren har alltid ansvar för att tillse att förskrivet hjälpmedel fungerar som avsett i den miljö det ska användas.

När ett hjälpmedel levereras till patients vistelseadress är det förskrivarens ansvar att informera patient/stödpersoner om de omgående får börja använda hjälpmedlet eller ska vänta tills förskrivaren gjort anpassningar och/eller instruerat om funktion och användning.

Hjälpmedelscentralen ska utföra funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar av hjälpmedlet vid montering/installation. För hjälpmedel som patient måste använda direkt efter montering (säng), skall en kortare muntlig instruktion ges om hjälpmedlets funktioner.

Hjälpmedelscentralen kvitterar leverans till patientens vistelseadress (ej sjukhus) senast klockan 8 påföljande arbetsdag.

För information, rutiner och blanketter, se Hjälpmedelscentralens webbplats

Till sidans topp


Vid leverans till patients vistelseadress ska tidpunkt för leverans överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och patienten.

Med patient avses även personer som stödjer patienten. Överenskommelse med patient/mottagare av leverans bör göras senast dagen innan planerad leverans.

Leveranser sker på fasta dagar i de olika geografiska områdena.

Förskrivaren ansvarar för att snarast och senast inom fem arbetsdagar, kontrollera att leverans skett enligt beställning. Kreditering på grund av leveransavvikelse (fel produkt eller fel på produkt) ska som regel inte ges om denna kontroll inte utförts.


Vid behov ska Hjälpmedelscentralen efter beställning utföra akuta leveranser av förskrivna hjälpmedel.

Syftet med akut leverans är att lösa ett akut behov av hjälpmedel hos en patient.

Förskrivare kan beställa akut leverans av hjälpmedel som finns för leverans inom 7 vardagar (lagervara). Efter överenskommelse kan även hjälpmedel med leveranstid inom eller över 17 vardagar (beställningsvara) levereras akut om dessa finns i lager hos Hjälpmedelscentralen.

Leverans ska ske inom 24 timmar. Vid särskilda behov ska leverans kunna ske samma dag. 

Akut leverans debiteras med en akutavgift per order. Beställarens verksamhet (kund i Websesam) faktureras akutavgiften, förutom inom primärvården, där Primärvårdens hjälpmedelsenhet faktureras akutavgiften.

En akut beställning levereras utifrån produktens standardkonfiguration och med tillbehör som är lagervara. Vid behov av omfattande anpassning kan Hjälpmedelscentralen inte garantera att hjälpmedlet akut kan anpassas fullt ut efter den specifike patientens behov. En sådan anpassning får beställas i efterhand då den akuta situationen har lösts.

Hjälpmedelscentralen kvitterar leverans till patientens vistelseadress (ej sjukhus) senast klockan 8 påföljande arbetsdag. 


Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven adress inom Västra Götalands geografiska gränser.

Enligt lånevillkor för förskrivning av personliga hjälpmedel ska patienten själv ordna så att hjälpmedlet återlämnas till anvisat mottagningsställe. Förskrivaren avgör utifrån patientens förmåga och aktuella omgivningsfaktorer om det är realistiskt att patienten själv kan transportera hjälpmedlet eller om hämtning på angiven adress ska göras. Hämtning beställs av förskrivare via hämtorder i webSesam, se länk till instruktioner nedan. Förskrivaren ansvarar för att i hämtorder ange vilka hjälpmedel (huvudhjälpmedel respektive tillbehör) som ska hämtas.

Hjälpmedelscentralens kundtjänst kan lägga hämtorder på hyr- och köphjälpmed när de får förfrågan om hämtning från dödsbo.

Patient kan inte själv ringa till Hjälpmedelscentralen och begära hämtning.

Hämtning av köphjälpmedel ingår inte i avtalet. Köphjälpmedel som ändå återlämnas till Hjälpmedelscentralen skrotas. Vid hämtning av hyreshjälpmedel kan Hjälpmedelscentralen även hämta köphjälpmedel.

För information, rutiner och blanketter, se Hjälpmedelscentralens webbplats


Hjälpmedelscentralen ska lämna återlämningskvitto vid hämtning hos patient.

Till sidans topp


Tillbaka till Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet

Senast uppdaterad: 2022-06-22 11:18